Poznaj nasze kierunki studiów

Program Erasmus+ na lata 2014-2020

O Programie

Erasmus+ stanowi program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014 – 2020. Został opracowany tak, aby wspierać starania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości z zakresu współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Erasmus+ wspiera mobilność międzynarodową wśród osób uczących się (studentów, stażystów, praktykantów, osób młodych i wolontariuszy) oraz kadry (profesorów, nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, osób pracujących z młodzieżą i osób pracujących w organizacjach aktywnych w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży) i ma na celu, m.in.:

– wspieranie osób uczących się w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami;

– znaczne zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników;

– podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów wśród uczestników, oferując im możliwość tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.

Program przyczynia się do współpracy między UE a kwalifikującymi się krajami partnerskimi i odzwierciedla cele, priorytety i zasady działań zewnętrznych UE, m.in.:

– zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa wyższego w Europie i wspieranie europejskich instytucji szkolnictwa wyższego w konkurowaniu na światowym rynku szkolnictwa wyższego;

– wspieranie umiędzynarodowienia, atrakcyjności jakości, równości dostępu i modernizacji instytucji szkolnictwa wyższego poza Europą w celu promowania rozwoju krajów partnerskich.

Program wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów oraz pracowników za granicę, stwarza możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Kraje uprawnione

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące kraje:

Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE):

Belgia

Bułgaria

Czechy

Dania

Niemcy

Estonia

Irlandia

Grecja

Hiszpania

Francja

Chorwacja

Włochy

Cypr

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Węgry

Malta

Holandia

Austria

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowenia

Słowacja

Finlandia

Szwecja

Wielka Brytania

Kraje spoza UE uczestniczące w programie:

była jugosłowiańska republika Macedonii Islandia

Liechtenstein

Norwegia

Turcja

Kraje partnerskie sąsiadujące z UE podzielone na 4 regiony – Bałkany Zachodnie, Państwa Partnerstwa Wschodniego, Kraje południowego regionu Morza Śródziemnego oraz Rosja.

Nadzór nad programem

Ostateczną odpowiedzialność za realizację programu Erasmus+ ponosi Komisja Europejska. Komisja na bieżąco zarządza budżetem oraz określa priorytety, cele i kryteria programu. Ponadto ukierunkowuje i monitoruje całościową realizację programu, działania stanowiące kontynuację projektów i ocenę programu na szczeblu europejskim.

Przy wdrażaniu programu Erasmus+ Komisja Europejska współpracuje z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli oraz Agencjami Narodowymi w poszczególnych krajach.

W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Karta ECHE

Komisja Europejska przyznała Małopolskiej Uczelni Państwowej  im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Kartę Erasmusa na lata 2014 – 2020 (Erasmus Charter for Higher Education), która uprawnia do udziału w programie Erasmus+.

Numer Karty Erasmusa: 241437-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE


pobraneKarta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2014-2020

Numer PIC/Kod Erasmusa/Organisation ID

Indywidualny numer identyfikacyjny (Participant Identification Code – PIC):

PIC: 944798625

Kod Erasmusa: PL OSWIECI01

Organisation ID: E10205207

Deklaracja Polityki Erasmus+ na lata 2014 – 2020

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUS+
 NA LATA 2014 – 2020
Erasmus+ Policy Statement

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu podejmuje działania, przedsięwzięcia w obszarze nauki, dydaktyki, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, kształtowania społeczeństwa wiedzy i postaw obywatelskich  – studentów, absolwentów, pracowników MUP, mieszkańców miasta oraz regionu. Uczelnia jest otwarta na swoje otoczenie i jego potrzeby, jak również na wzajemną współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, oferując wysoką jakość usług edukacyjnych, rozwijając działalność naukowo-badawczą i popularyzującą wiedzę.

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ma na celu kształcenie obywateli regionu w ścisłym związku z jego historią i potrzebami. W swoich działaniach Uczelnia kieruje się zasadami wolności badań naukowych i twórczości. Stanowiąc wspólnotę akademicką: studentów, nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników, Uczelnia pobudza i kreuje postawy twórcze oraz aspiracje naukowo-zawodowe członków swojej społeczności, przy założeniu współpracy i wzajemnego szacunku oraz poszanowaniu tradycji i dorobku Uczelni. Jednym z podstawowych wymogów, jest dbałość o wysoki poziom nauczania i profesjonalne przygotowanie absolwentów do rynku pracy. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu jest ukierunkowana w szczególności na przygotowanie studentów  i wychowanie do:
1.    podjęcia pracy zawodowej;
2.    zdobywania i uzupełniania wiedzy;
3.    pomnażania i upowszechniania osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki,
4.    odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie demokracji i poszanowanie praw człowieka.

Realizowanym projektem w zakresie mobilności w dziedzinie kształcenia i szkolenia w programie Erasmus+ jest  mobilność edukacyjna – wyjazdy studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego.

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu deklaruje, że wszelkie podjęte działania w programie Erasmus+  będą odbywać się w oparciu o przyznaną uczelni Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2014-2020, zgodnie z zasadami ECHE.


I.
Opis strategii, celów i priorytetów Uczelni w kontekście działań w ramach programu Erasmus+ (wymiana studentów, nauczycieli akademickich i pracowników) oraz innych inicjatyw związanych z realizacją programu Erasmus+ w latach 2014-2020

Do najważniejszych celów i priorytetów jakie stawia sobie Uczelnia w związku z działaniami podjętymi w ramach programu Erasmus+ jest umiędzynarodowienie procesu kształcenia, co wpisuje się w cel nadrzędny strategii rozwoju Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez permanentne podnoszenie jakości kształcenia dzięki:

– integracji środowisk akademickich poprzez podpisane i realizowane umowy z europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego,

– poszerzeniu dotychczasowej współpracy z pracodawcami i przedsiębiorstwami działającymi w kraju oraz na zagranicznym rynku pracy,

– umiędzynarodowieniu procesu kształcenia poprzez udział zagranicznych interesariuszy zewnętrznych w przygotowaniu programów i koncepcji kształcenia,

– udziałowi kadry naukowo-dydaktycznej w programach zagranicznych,

– zwiększeniu wymiany studentów i pracowników z uczelniami zagranicznymi, (zarówno wyjeżdżających jak i przyjeżdżających),

– podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych gwarantujących wzrost aktywności międzynarodowej pracowników i studentów oraz rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji.

Mobilność studentów oraz pracowników uczelni stanowi ważny element współpracy  z zagranicznymi instytucjami szkolnictwa wyższego oraz różnymi instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na zagranicznym rynku pracy; jak również z zagranicznymi organami organizacji państwowej, organami samorządowymi i społecznymi.

Realizacja mobilności umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń w obrębie szerszej międzynarodowej wspólnoty akademickiej i przyczyni się do zacieśnienia wzajemnej współpracy oraz do poszerzenia oferty kształcenia w Uczelni.

Realizacja mobilności studentów w programie Erasmus+ umożliwi spełnienie czterech podstawowych i najważniejszych filarów mobilności:
• podniesienie kompetencji studentów: zawodowych oraz  językowych, co w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia ich szans na rynku pracy,
• poznanie i otwarcie na nową kulturę, tradycje, co wiąże się z większą otwartością, tolerancją, poszerzeniem horyzontów,
• stworzenie sieci kontaktów międzynarodowych pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
• rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.

Mobilność nauczycieli akademickich przyczyni się do znacznego podniesienia jakości kształcenia, co będzie wynikać m.in. z wymiany doświadczeń dydaktycznych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Będą one okazją do podejmowania działań na rzecz międzynarodowych projektów naukowych, organizowania międzynarodowych konferencji, doskonalenia zawodowego i rozwoju kariery naukowej pracowników. Zwiększenie aktywności nauczycieli akademickich przyczyni się do wzbogacenia treści i doskonalenia form prowadzenia zajęć ze studentami.

Mobilność pracowników umożliwi wymianę doświadczeń, doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy w dziedzinie związanej z charakterem wykonywanej pracy w MUP.

W celu stworzenia nowych możliwości rozwoju i kształcenia Uczelnia kontynuuje współprace podjęte w latach ubiegłych z  uczelniami zagranicznymi w takich krajach jak: Niemcy, Czechy, Słowacja, Hiszpania, Turcja, Słowenia. Nieustannie prowadzone są działania zmierzające do poszerzenie oferty wyjazdów o kolejne kraje.

Uczelnia będzie permanentnie prowadzić intensywne działania promujące program Erasmus+. Informacje rozpowszechniane będę przez stronę internetową Uczelni, ulotki, spotkania informacyjne ze studentami oraz artykuły prasowe. Ponadto Uczelnia planuje organizowanie Dni Erasmusa, których celem będzie dotarcie do jak największej grupy potencjalnych stypendystów.

Udział w programie Erasmus+ przyczyni się do promocji uczelni na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.


II.
Zapewnienie wysokiej jakości wymiany akademickiej

1. W celu zapewnienia wysokiej jakości mobilności akademickiej, powołany został  Koordynator Programu Erasmus+. Do zadań Koordynatora należy prowadzenie działań informacyjnych, organizacyjnych, a także promocyjnych związanych z programem Erasmus+, pozyskiwanie nowych Uczelni i przedsiębiorców do współpracy oraz koordynacja mobilności.

2. Uczelnia stosuje przejrzyste kryteria rekrutacji zawarte w obowiązujących  regulaminach wyjazdów w ramach programu Erasmus+.

3. Decyzje o zakwalifikowaniu do wyjazdu podejmuje Uczelniana Komisja działająca w ramach programu Erasmus+, którą powołuje Rektor.

4. Przed wyjazdem studenta na studia sporządzane jest Porozumienie o programie studiów z listą przedmiotów i odpowiadającą im liczbą punktów ECTS. System ECTS funkcjonuje na wszystkich kierunkach Uczelni.

5. Udzielane jest wsparcie wszystkim uczestnikom mobilności – przed, w trakcie oraz po zakończeniu mobilności – w aspekcie przygotowania do wyjazdu, udzielenia dofinansowania oraz monitorowania postępów. Udzielane jest poradnictwo w zakresie przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów i załatwienia formalności wyjazdowych.

6. Istotny element realizowanych działań stanowi uznawalność i procedura zaliczania okresu studiów, o której uczestnicy mobilności zawsze są informowani.

7. Wspieranie reintegracji powracających uczestników oraz umożliwienie im wykorzystanie zdobytych doświadczeń dla dobra uczelni, pracowników oraz studentów – po zakończeniu okresu mobilności.


III.
Jakość organizacji praktyk studenckich

Uczelnia podejmie starania o zorganizowanie wyjazdów studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+, a także będzie współpracować z uczelniami zagranicznymi w celu umożliwienia im kontaktów z polskimi przedsiębiorstwami, z którymi współpracuje.

Uczelnia nawiąże współpracę z instytucjami prowadzącymi działalność na zagranicznym rynku pracy, aby umożliwić realizację praktyk przez studentów. Przy organizacji praktyk – podczas negocjacji między przedstawicielami stron – określony zostanie zakres odpowiedzialności uczelni i firmy przyjmującej, termin i miejsce praktyki, wynagrodzenie, program praktyki, warunki zakwaterowania, wyznaczeni zostaną opiekunowie praktyk odpowiedzialni za monitoring, nadzór merytoryczny i oceny praktyk. W celu uznania  praktyk w uczelni macierzystej studenci będą musieli złożyć raporty związane z realizowaną praktyką oraz otrzymać pozytywne oceny zaliczenia praktyki. Każdy student posiada dzienniczek praktyk, w którym patroni praktykanta wpisują przebieg szkolenia.


DEKLARACJA POLITYKI ERASMUS+ NA LATA 2014-2020