Poznaj nasze kierunki studiów

Kwalifikacja do wyjazdu

Kwalifikacja do wyjazdu – 2020/2021 oraz 2021/2022

Kwalifikacja pracowników ubiegających się o wyjazd w celach szkoleniowych ma charakter ciągły, aż do wykorzystania limitu miejsc i środków finansowych przyznanych przez Narodową Agencję w ramach umowy finansowej w danym roku przeznaczonych na realizację wyjazdów STT.

Pracowników zainteresowanych chęcią udziału w programie Erasmus+ zapraszamy do składania wymaganych dokumentów w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (2.13, budynek Collegium Primum).

Kwalifikacje do wyjazdu odbywać się będą do momentu wykorzystania wszystkich miejsc wyjazdowych przyznanych przez Narodową Agencję w ramach umowy finansowej w danym roku.

Informujemy, że są wolne miejsca wyjazdowe na realizację wyjazdów szkoleniowych w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022.


Pracownik deklaruje chęć wyjazdu w celach szkoleniowych poprzez złożenie Zgłoszenia na wyjazd w celach szkoleniowych zawierające oświadczenie o znajomości języka obcego, zaakceptowane i podpisane przez:
– Dyrektora Instytutu oraz Prorektora – w przypadku nauczyciela akademickiego,
– Kanclerza – w przypadku pracownika administracyjnego
oraz Indywidualny Program Szkolenia, zawierający niezbędne informacje dotyczące zakładanych celów, oczekiwanych rezultatów realizowanego szkolenia, harmonogramu szkolenia oraz  realizowanego działania przez pracownika, zatwierdzony i  podpisany przez przełożonego. Dokumenty należy złożyć w Dziele Nauczania i Spraw Studenckich (2.13 Collegium Primum).

Kryteria kwalifikacji do wyjazdu pracownika MUP w ramach działania STT:
a) przygotowany Indywidualny Program Szkolenia – brane będą pod uwagę w szczególności:
– temat szkolenia i stopień powiązania z charakterem wykonywanej,
– kompetencje językowe;

b) pierwszeństwo podczas kwalifikacji na wyjazd mają pracownicy, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy (bez uszczerbku dla postanowień § 6 Regulaminu STT, który ma pierwszeństwo zastosowania);

c) w przypadku znacznej liczby kandydatów decydujące znaczenie będzie miało zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę;

d) decyzja o wyborze kandydata podejmowana jest zgodnie polityką kadrową Uczelni oraz terminowością wywiązywania się z ewentualnej umowy dotyczącej wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim poprzedzającym zgłoszenie na wyjazd w ramach działania STT.