Poznaj nasze kierunki studiów

Stypendium na wyjazd

Na okres pobytu w zagranicznej instytucji przyjmującej przyznawane jest stypendium z programu Erasmus+.

Dofinansowanie wyjazdu wypłacane jest zgodnie z obowiązującymi dziennymi stawkami stypendialnymi podanymi przez Narodową Agencję (w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej) wg podziału na poszczególne grupy krajów docelowych. Jako dofinansowanie rozumie się stypendium na wyjazdy zagraniczne otrzymywane w ramach programu Erasmus+. Stanowi ono, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód osoby przebywającej czasowo za granicą osiągany z tytułu stypendiów.

Stypendium jest przeznaczone na pokrycie częściowych kosztów związanych z wyjazdem i z pobytem w zagranicznej instytucji przyjmującej. Nie jest ono przewidziane na pokrycie pełnych kosztów związanych z realizacją wyjazdu – zgodnie z regulacjami ogólnymi programu Erasmus+. Stypendium obejmuje ryczałt na koszty utrzymania oraz koszty podróży – w przypadku, gdy MUP dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na dofinansowanie podróży.


Wysokość stawek stypendium w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022 (umowa 2019 r.) dla pracowników z przeznaczeniem na wyjazdy w celach szkoleniowych – dzienne stypendium w walucie EUR (na czas pobytu nie dłuższy niż 5 dni):

 

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-sm-6″]Kraje należące do danej grupy[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-6″]Dzienna stawka stypendium w EUR[/bs_col]
[/bs_row]

 

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-sm-6″]Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania [/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-6″]180[/bs_col]
[/bs_row]

 

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-sm-6″]Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-6″]160[/bs_col]
[/bs_row]

 

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-sm-6″]Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy,  Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-6″]140[/bs_col]
[/bs_row]


UWAGA!
Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach: płatność zaliczkowa stanowiąca 80% całości kwoty przyznanego stypendium – przed wyjazdem oraz 20% po powrocie i dostarczeniu wymaganych dokumentów niezbędnych do rozliczenia wyjazdu.


Zarządzenie 73 – 2020 w sprawie wysokości stawek stypendium oraz zasad finansowania wyjazdów studentów i pracowników Erasmus+ w ramach umowy 2020 roku