Poznaj nasze kierunki studiów

Ważne informacje

Informacje dot. udziału w programie

Program Erasmus+ przewiduje w ramach działania STT (STAFF MOBILITY FOR TRAINING) –  zagraniczne wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacji do wyjazdu, wymagania formalne, zasady realizacji i finansowania wyjazdu, oraz rozliczenia wyjazdu zawarte są w Regulaminie  zagranicznych wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+.


1. Udział w programie Erasmus+, w celach szkoleniowych, może wziąć zarówno pracownik administracyjny jak i nauczyciel akademicki, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W programie nie może uczestniczyć osoba przebywająca na urlopie lub korzystająca z ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

2. Wyjazd pracownika w celach szkoleniowych może być realizowany do:
a) zagranicznej instytucji przyjmującej tj. przedsiębiorstwa, organizacji, instytucji edukacyjnej, instytucji kultury z kraju uczestniczącego w programie Erasmus+;
b) instytucji szkolnictwa wyższego z kraju programu posiadającej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020 (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE);
c) każdej publicznej lub prywatnej organizacji kraju uczestniczącego w programie Erasmus+ prowadzącej działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży. Przykładowo taką organizacją może być:
– publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne),
– organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym,
– partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, stowarzyszenia rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe,
– instytut badawczy,
– fundacja,
– szkoła/instytut/ośrodek edukacyjny (na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia na poziomie przedszkolnym, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształcenie zawodowe i edukacja dorosłych),
– organizacja niekomercyjna, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa,
– instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne.

3. Celem wyjazdu jest rozwój zawodowy pracownika, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy w dziedzinie związanej z charakterem wykonywanej pracy, poprzez udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, treningu, wizycie typu job shadowing (praktyczne doświadczenie edukacyjne), wizycie obserwacyjnej.

4. Minimalna długość pobytu pracownika w zagranicznej instytucji przyjmującej, za który pracownik może otrzymać stypendium, wynosi 2 dni robocze, a maksymalna 5 dni roboczych, bez względu na długość pobytu, który może trwać do 2 miesięcy.

5. Pracownik może ubiegać się tylko o jeden wyjazd w danym roku akademickim.

6. W przypadku rezygnacji pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia pisemnej rezygnacji z wyjazdu.

7. Na okres pobytu w zagranicznej instytucji przyjmującej przyznawane jest stypendium z programu Erasmus+, które wypłacane jest po zawarciu umowy finansowej w dwóch ratach: płatność zaliczkowa stanowiąca 80% całości kwoty przyznanego stypendium – przed wyjazdem oraz 20% po powrocie i dostarczeniu wymaganych dokumentów niezbędnych do rozliczenia wyjazdu.

8. Stypendium jest przeznaczone na pokrycie częściowych kosztów związanych z wyjazdem i z pobytem w uczelni zagranicznej, nie jest ono przewidziane na pokrycie pełnych kosztów związanych z realizacją wyjazdu. Stypendium obejmuje ryczałt na koszty utrzymania oraz koszty podróży.

9. Pracownik zobowiązany jest do:
– posiadania ubezpieczenia na czas pobytu w kraju docelowym – minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne (uprawniające do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE i/lub pozostałych krajów biorących udział w programie Erasmus+) oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i/lub odpowiedzialności cywilnej na czas podróży i pobytu za granicą,
– załatwienia wizy – o ile wymagają tego przepisy danego kraju.

11. Uczestnik mobilności zobowiązany jest zapewnić sobie transport oraz zakwaterowanie w miejscu pobytu za granicą.

Informacje dla podróżujących

Ważne informacje dla osób, które przygotowują się do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ dostępne są w serwisach Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

  • serwis „Polak za granicą” – informacje o państwach, informacje dla podróżujących dot. mi.in bezpieczeństwa, ubezpieczenia, wymaganych dokumentach, ostrzeżenia:
    https://polakzagranica.msz.gov.pl/

Zaleca się, aby osoby podróżujące, zapoznały się z serwisem Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz” i zarejestrowały swoją podróż w celach bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą będzie możliwość nawiązania kontaktu oraz uzyskania niezbędnych informacji i pomocy poprzez właściwą placówkę konsularną.
Serwis „Odyseusz”: https://odyseusz.msz.gov.pl/