Poznaj nasze kierunki studiów

Ważne informacje

Informacje dot. udziału w programie

Program Erasmus+ przewiduje w ramach działania STA (STAFF MOBILITY FOR TEACHING ASSIGNMENTS) –  wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach zagranicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacji do wyjazdu, wymagania formalne, zasady realizacji i finansowania wyjazdu oraz rozliczenia wyjazdu zawarte są w Regulaminie wyjazdów nauczycieli akademickich – w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+.


1. Udział w programie Erasmus+, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni wyższej, może wziąć nauczyciel akademicki, który jest zatrudniony  na podstawie umowy o pracę. W programie nie może uczestniczyć osoba przebywająca na urlopie lub korzystająca z ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

2. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia min. 8 godzin zajęć dydaktycznych – przy pobycie 5-dniowym (lub dowolnym krótszym okresie pobytu). W przypadku pobytu dłuższego niż jeden tydzień, minimalna liczba godzin dydaktycznych w niepełnym tygodniu powinna być proporcjonalna do czasu trwania takiego tygodnia. Wyjątek stanowi przypadek realizacji wyjazdu STA połączonego z działaniem szkoleniowym (STT), podczas  jednego okresu pobytu za granicą – wówczas liczba godzin zajęć dydaktycznych na tydzień (lub krótszy okres pobytu) zostaje ograniczona do 4 godzin.

3. Minimalna długość pobytu nauczyciela w uczelni zagranicznej, za który nauczyciel akademicki może otrzymać stypendium wynosi 2 dni robocze, a maksymalna 5 dni roboczych, bez względu na długość pobytu, który może trwać do 2 miesięcy.

4. Nauczyciel akademicki może ubiegać się tylko o jeden wyjazd w danym roku akademickim.

5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu nauczyciel akademicki zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia pisemnej rezygnacji z wyjazdu.

6. Na okres pobytu w uczelni zagranicznej przyznawane jest stypendium z programu Erasmus+, które wypłacane jest po zawarciu umowy finansowej w dwóch ratach: płatność zaliczkowa stanowiąca 80% całości kwoty przyznanego stypendium – przed wyjazdem oraz 20% po powrocie i dostarczeniu wymaganych dokumentów niezbędnych do rozliczenia wyjazdu.

7. Stypendium jest przeznaczone na pokrycie częściowych kosztów związanych z wyjazdem i z pobytem w uczelni zagranicznej, nie jest ono przewidziane na pokrycie pełnych kosztów związanych z realizacją wyjazdu. Stypendium obejmuje ryczałt na koszty utrzymania oraz koszty podróży.

8. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do:
– posiadania ubezpieczenia na czas pobytu w kraju docelowym – minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne (uprawniające do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE i/lub pozostałych krajów biorących udział w programie Erasmus+) oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i/lub odpowiedzialności cywilnej na czas podróży i pobytu za granicą,
– załatwienia wizy – o ile wymagają tego przepisy danego kraju.

10. Uczestnik mobilności zobowiązany jest zapewnić sobie transport oraz zakwaterowanie w miejscu pobytu za granicą.

Informacje dla podróżujących

Ważne informacje dla osób, które przygotowują się do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ dostępne są w serwisach Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

  • serwis „Polak za granicą” – informacje o państwach, informacje dla podróżujących dot. mi.in bezpieczeństwa, ubezpieczenia, wymaganych dokumentach, ostrzeżenia:
    https://polakzagranica.msz.gov.pl/

 

Zaleca się, aby osoby podróżujące, zapoznały się z serwisem Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz” i zarejestrowały swoją podróż w celach bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, będzie możliwość nawiązania kontaktu oraz uzyskania niezbędnych informacji i pomocy poprzez właściwą placówkę konsularną. Serwis „Odyseusz”: https://odyseusz.msz.gov.pl/