Poznaj nasze kierunki studiów

Rekrutacja

Wyjazdy – 2020/2021 oraz 2021/2022

Procedura rekrutacji studentów ubiegających się o wyjazd na praktykę zagraniczną w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022 ma charakter ciągły.

Osoby zainteresowanie chęcią udziału w programie Erasmus+ mogą składać wymagane dokumenty w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (2.13, budynek Collegium Primum).

Rekrutacja studentów odbywać się będzie do momentu wykorzystania wszystkich miejsc wyjazdowych przyznanych przez Narodową Agencję.

Informujemy, że są wolne miejsca wyjazdowe na realizację praktyki zagranicznej w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022!


Kryteria udziału w programie Erasmus+:
a) podstawowym kryterium udziału w programie Erasmus+ jest znajomość języka obcego, w którym odbędzie się praktyka. Aby ubiegać się o wyjazd na praktykę zagraniczną student musi znać dany język obcy w takim stopniu, aby mógł brać aktywny udział w działalności zagranicznej instytucji przyjmującej;
b) pozostałe kryteria – student:
– jest zarejestrowany na studiach w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu,
– ma ukończony pierwszy semestr studiów, a w przypadku praktyki absolwenckiejstudiuje na ostatnim roku studiów),
nie zalega z opłatami za studia,
– w momencie wyjazdu oraz w trakcie pobytu w zagranicznej instytucji przyjmującej – student nie przebywa na urlopie,
– w momencie wyjazdu na praktykę absolwencką – posiada status absolwenta.

UWAGA! Student posiadający certyfikat językowy wydany przez instytucje państwowe, posiadający uprawnienia do prowadzenia kursów językowych oraz certyfikaty międzynarodowe jest zwolniony z pisemnego egzaminu językowego. Wykaz certyfikatów międzynarodowych zwalniających z pisemnego egzaminu językowego znajduje się w regulaminie wyjazdów SMP.