Poznaj nasze kierunki studiów

Wsparcie językowe OLS (Online Linguistic Support)


Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) to narzędzie uruchomione w celu zapewnienia lepszej jakości mobilności poprzez podniesienie kompetencji językowych studentów Erasmusa+ w zakresie głównego języka praktyki przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania.

Wsparcie językowe online w programie Erasmus+ obejmuje obowiązkową ocenę kompetencji językowych, kursy językowe oraz monitorowanie postępów. Ocena znajomości języka ma na celu właściwe przygotowanie każdego uczestnika do realizacji mobilności oraz zgromadzenie dowodów potwierdzających umiejętności językowe uczestników programu Erasmus+.

OLS jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu

Testy biegłości językowej on-line

PRZED WYJAZDEM

Student zakwalifikowany do wyjazdu na praktykę zagraniczną – przed rozpoczęciem mobilności, zobowiązany jest wypełnić test biegłości językowej on-line w systemie OLS, służącym ocenie znajomości głównego języka, jakim będzie posługiwał się odbywając praktykę za granicą. Wypełnienie pierwszego testu jest wymaganym warunkiem, by wyjazd mógł dojść do skutku!

Wynik testu  na wpływa na podjętą decyzję kwalifikującą studenta do wyjazdu!


NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI MOBILNOŚCI

Na koniec okresu mobilności student/absolwent zobowiązany jest wypełnić drugi test biegłości językowej on-line w systemie OLS, służący ocenie posiadanej przez studenta/absolwenta znajomości języka obcego w celu zmierzenia postępów jakie poczynił.

Na na dwa tygodnie przed końcem pobytu student/absolwent otrzyma maila z linkiem do drugiego testu, który należy wypełnić  w ciągu 10 dni.

Wypełnienie drugiego testu jest warunkiem koniecznym do pozytywnego rozliczenia studenta/absolwenta z wyjazdu!


Z konieczności wypełnienia testu biegłości językowej zwolniony jest student/absolwent, dla którego główny język obcy, jakim będzie posługiwał się odbywając praktykę za granicą, jest językiem ojczystym (native speakers) oraz student/absolwent niepełnosprawny, jeżeli niepełnosprawność wyklucza możliwość wypełnienia testu.


Informacja dot. wypełnienia testu biegłości językowej oraz sposobie logowania do systemu OLS (indywidualny login i hasło) przesyłana jest studentowi/absolwentowi na maila, dlatego podany adres mailowy musi być aktualny.

pobranePraktyczne wskazówki i informacje dla studentów Erasmus+ korzystających z systemu OLS

Kursy językowe on-line

Studentowi/absolwentowi realizującemu mobilność zostanie przyznany  kurs językowy on-line w systemie OLS. Student/absolwent zobowiązany jest do uczestnictwa w kursie po otrzymaniu licencji oraz do korzystania z kursu zgodnie z jego przeznaczeniem, w okresie pomiędzy dwoma testami biegłości językowej on-line.

 

Funkcje systemu OLS dotyczące kursów językowych on-line:

  • language courses: menu rozwijane z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie,
  • tutoring: klasa wirtualna – zajęcia z nauczycielami odbywają się co drugi tydzień i trwają 0,5 h w godzinach od 9:00 do 16:00, na które słuchacze muszą się zapisać,
  • forum:  nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników,
  • news,
  • level test:  test na zakończenie kursu on-line.