Poznaj nasze kierunki studiów

Procedura realizacji wyjazdu na studia do uczelni zagrnicznej


Procedura realizacji wyjazdu na studia do uczelni zagranicznej

KROK PO KROKU

Jak ubiegać się o wyjazd na studia do uczelni zagranicznej?

1. Zapoznaj się z kryteriami udziału w programie Erasmus+ (§ 7 Regulaminu SMS) oraz wszystkimi zasadami realizacji wyjazdu na studia do uczelni zagranicznej (czas odbywania studiów, terminy, wymagania formalne, stypendium (Regulamin SMS).

2. Sprawdź harmonogram rekrutacji na rok akademicki, w którym chciałbyś wyjechać.

3. Zapoznaj się z aktualnym wykazem umów międzyinstytucjonalnych podpisanych z uczelniami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+ (zakładka UCZELNIE PARTNERSKIE). Wybierz uczelnię, w której chcesz kontynuować studia.

UWAGA!
Wyjazd na studia musi być realizowany do uczelni zagranicznej, z którą MUP ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. 

4. Wypełnij Kwestionariusz zgłoszeniowy studenta ubiegającego się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ podpisz klauzulę informacyjną RODO (dostępne w DRUKACH DO POBRANIA) i złóż go w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (2.13 Collegium Primum).

5. Przystąp do egzaminu z języka obcego zdawanego w formie pisemnej, przeprowadzonego przez Uczelnianą Komisję działającą w ramach programu Erasmus+. Poziom znajomości języka obcego jest podstawowym kryterium kwalifikacji do wyjazdu na studia o uczelni zagranicznej!

Jeżeli posiadasz certyfikat językowy wydany przez instytucje państwowe, posiadasz uprawnienia do prowadzenia kursów językowych oraz certyfikat międzynarodowy zostaniesz zwolniony z egzaminu językowego (wykaz certyfikatów – § 17 Regulaminu SMS).

6. Komisja przeprowadzająca rekrutację podejmie decyzje kwalifikujące na wyjazd studentów na studia do uczelni zagranicznych oraz ustali listę rezerwową – o wyniku rekrutacji zostaniesz poinformowany mailowo oraz otrzymasz decyzję w formie papierowej.

7. Po zakwalifikowaniu na wyjazd musisz nawiązać kontakt z uczelnią zagraniczną, przesłać wymagane dokumenty do uczelni zagranicznej w celu ich akceptacji – formularz zgłoszeniowy wymagany w danej uczelni zagranicznej oraz Porozumienie o programie studiów  tzw. Learning Agreement for Studies.


Przygotowane Porozumienie o programie studiów tzw. Learning Agreement for Studies (wskazówki dot. wypełniania porozumienia znajdziesz w DRUKACH DO POBRANIA) musi:
– uwzględniać komponenty dotyczące realizacji programu kształcenia za granicą – maksymalnie zbieżnego z programem kształcenia realizowanym w uczelni wysyłającej (MUP),
– być uzgodnione przez studenta i Koordynatora programu Erasmus+ z Dyrektorem Instytutu uczelni macierzystej, w porozumieniu z uczelnią zagraniczną,
– zawierać wykaz przedmiotów/modułów/kursów, które będę zrealizowane w uczelni zagranicznej wraz z liczbą punktów ECTS za każdy przedmiot/moduł/kurs, których łączna liczba powinna wynosić 30 ECTS na semestr,
– zawierać wykaz przedmiotów/modułów/kursów zawartych w programie kształcenia na danym kierunku studiów w uczelni wysyłającej (MUP) w danym semestrze, które zostaną zastąpione przedmiotami/modułami/kursami zrealizowanymi w uczelni zagranicznej i uznane przez uczelnię wysyłającą (MUP), jeżeli pomyślnie zrealizujesz uzgodniony program kształcenia za granicą.

UWAGA!
1) Nie jest wymagana zgodność nazw przedmiotów/modułów/kursów realizowanych w uczelni zagranicznej z przedmiotami/modułami/kursami ujętymi w programie kształcenia na danym kierunku studiów w uczelni wysyłającej (MUP). Podstawą określenia zamienników przedmiotów/modułów/kursów jest zbieżność efektów kształcenia. Nie jest wymagane znajdowanie zamienników przedmiotów dla każdego przedmiotu oddzielnie. Ideą mobilności jest „grupowanie” efektów kształcenia osiągniętych za granicą i zastępowanie nimi efektów kształcenia wymaganych w uczelni wysyłającej (MUP).

2) Program kształcenia za granicą nie może zawierać przedmiotów/modułów/kursów, które zostały już zaliczone już w uczelni wysyłającej (MUP).

Porozumienie musi zostać zaakceptowane przez uczelnię wysyłającą (MUP) i uczelnię zagraniczną.

W przypadku różnic w programach studiów w uczelni wysyłającej i przyjmującej, musisz podpisać tzw. Kartę zaliczeń zawierającą wykaz przedmiotów, które zobowiązany jesteś uzupełnić po powrocie do kraju w terminie w niej określonym.

Przed wyjazdem

8. Uzyskaj i dostarcz do Działu Nauczania i Spraw Studenckich (2.13, Collegium Primum) komplet następujących dokumentów, co najmniej na 14 dni przed planowanym wyjazdem na studia do uczelni zagranicznej:
List akceptujący, tzw. Letter of Acceptance, potwierdzający przyjęcie na studia, który otrzymasz z uczelni zagranicznej,
Porozumienie o programie studiów – tzw. Learning Agreement for Studies,
Kartę zaliczeń,
kopię wypełnionego i wysłanego do uczelni zagranicznej podania o wyjazd – tzw. Application Form,
oświadczenie o numerze walutowego konta bankowego (dostępne w DRUKACH DO POBRANIA),
– kopię posiadanego ubezpieczenia: zdrowotnego, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i/lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
– kopię wizy – jeżeli jesteś zobowiązany do jej posiadania.

9. Wypełnij pierwszy test biegłości językowej we wskazanym narzędziu on-line (Erasmus+ Online Linguistic Support), do którego link otrzymasz na maila.

10. Zapewnij sobie transport oraz zakwaterowanie w miejscu pobytu za granicą.

11. Zarejestruj swoją podróż w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz” – w celach bezpieczeństwa.

12. Podpisz umowę finansową, na podstawie której zostanie Ci przyznane stypendium (koniecznie zapoznaj się z warunkami przyznania stypendium oraz stawkami obowiązującymi w programie; jeżeli jesteś osobą w trudnej sytuacji materialnej otrzymasz dodatkowe wsparcie ze środków projektu PO WER -> informacje tutaj).

UWAGA!
Stypendium wypłacane jest po zawarciu umowy finansowej w dwóch ratach: płatność zaliczkowa stanowiąca 80% całości kwoty przyznanego stypendium – przed wyjazdem oraz 20% po powrocie i dostarczeniu wymaganych dokumentów niezbędnych do rozliczenia pobytu na studiach.

W trakcie pobytu na studiach

13.  Po otrzymaniu licencji na kurs językowy on-line w programie Erasmus+ OLS – uczestnicz w kursie oraz korzystaj z kursu zgodnie z jego przeznaczeniem.

14. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do uzgodnionego Porozumienia o programie studiów bezzwłocznie zgłoś to Koordynatorowi programu Erasmus+, drogą elektroniczną lub pocztową. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda – wprowadzone zostaną odpowiednie pisemne zmiany, które muszą być zaakceptowane i podpisane przez Ciebie, uczelnię wysyłającą (MUP) i uczelnię zagraniczną. Wówczas musisz także złożyć Zmiany do karty zaliczeń.

15. Przed powrotem do kraju zadbaj, aby uczelnia zagraniczna, w której odbywasz studia przygotowała Potwierdzenie o pobycie na studiach oraz Wykaz zaliczeń – dokumentów niezbędnych do pozytywnego rozliczenia pobytu na studiach.

 Po powrocie

16. Niezwłocznie po powrocie (w terminie 10 dni od dnia zakończenia pobytu na studiach w uczelni zagranicznej) dokonaj rozliczenia z pobytu poprzez złożenie następujących dokumentów/dokonanie formalności:
a) dostarczenie Potwierdzenia o pobycie na studiach w uczelni zagranicznej – tzw. Confirmation of Stay –  potwierdzające odbycie studiów w uczelni zagranicznej, sporządzone na papierze firmowym uczelni. Dokument ten musi m.in zawierać:
daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu – rzeczywisty okres pobytu na studiach tj. pierwszy oraz ostatni dzień, w którym byłeś obecny w uczelni zagranicznej,
nazwę uczelni zagranicznej,
podpisy osób upoważnionych,
pieczęć uczelni,
b) dostarczenie Wykazu zaliczeń – tzw. Transcript of Records, dokumentu uwierzytelniającego zaliczenie przedmiotów/modułów/kursów zrealizowanych w uczelni zagranicznej wraz z ocenami (w skali przyjętej w uczelni zagranicznej) i punktami ECTS, zgodnego z postanowieniami zawartymi w Porozumieniu o programie studiów,
c) wypełnij indywidualny raport uczestnika  z wyjazdu w wersji on-line wg instrukcji, którą otrzymasz w wiadomości e-mail, wygenerowanej przez narzędzie raportowania Komisji Europejskiej,
d) przystąp do drugiego testu biegłości językowej we wskazanym narzędziu on-line (Erasmus+ Online Linguistic Support).

17. Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów oraz dokonaniu niezbędnych formalności, otrzymasz dokument potwierdzający rozliczenie wyjazdu oraz zostanie wypłacone pozostałe 20 % kwoty przyznanego stypendium.

18. Dyrektor Instytutu dokona zaliczenia zrealizowanego programu kształcenia za granicą na podstawie Wykazu zaliczeń.