Poznaj nasze kierunki studiów

Rekrutacja

Wyjazdy – 2021/2022

Procedura rekrutacji studentów ubiegających się o wyjazd na studia do zagranicznych uczelni wyższych w roku akademickim 2021/2022 ma charakter ciągły.

Osoby zainteresowanie chęcią udziału w programie Erasmus+ mogą składać wymagane dokumenty w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (2.13, budynek Collegium Primum).

Rekrutacja studentów odbywać się będzie do momentu wykorzystania wszystkich miejsc wyjazdowych przyznanych przez Narodową Agencję.

Informujemy, że są wolne miejsca wyjazdowe na realizację studiów w zagranicznych uczelniach wyższych w roku akademickim 2021/2022!


Kryteria udziału w programie Erasmus+:
a) podstawowym kryterium udziału w programie Erasmus+ jest znajomość języka angielskiego, bądź innego wymaganego przez uczelnię zagraniczną, w stopniu umożliwiającym studiowanie;
b) pozostałe kryteria – student:
– jest zarejestrowany na studiach w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu,
– ma ukończony pierwszy rok studiów – w momencie rekrutacji ma zaliczony pierwszy semestr studiów, jeśli wyjazd ma nastąpić w kolejnym roku akademickim,
nie zalega z opłatami za studia, nie korzystał z wpisów warunkowych w poprzednich latach studiów,
– posiada średnią ocen min. 3.5,
– w momencie wyjazdu oraz w trakcie pobytu w uczelni zagranicznej nie przebywa na urlopie.

UWAGA! Student posiadający certyfikat językowy wydany przez instytucje państwowe, posiadający uprawnienia do prowadzenia kursów językowych oraz certyfikaty międzynarodowe jest zwolniony z pisemnego egzaminu językowego. Wykaz certyfikatów międzynarodowych zwalniających z pisemnego egzaminu językowego znajduje się w regulaminie wyjazdów SMS.