Poznaj nasze kierunki studiów

KOLEJNY SUKCES UCZELNI W PROGRAMIE ERASMUS+

Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odnosi kolejne sukcesy w ramach europejskiego programu Erasmus+, którego głównymi celami są wspieranie osób uczących się w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami; znaczne zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników; podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów wśród uczestników, oferując im możliwość tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.

Systematycznie z roku na rok Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zwiększa liczbę wyjazdów zagranicznych realizowanych przez studentów oraz nauczycieli akademickich – zgodnie z uzyskiwaną pulą miejsc wyjazdowych. Liczba wyjazdów realizowanych w danym roku akademickim przyznawana jest przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w Warszawie, na postawie wniosków konkursowych składanych corocznie przez uczelnię, ocenianych bardzo wysoko, których podstawowym kryterium jest liczba zrealizowanych wcześniej mobilności: uczestników wyjeżdżających oraz przyjeżdżających do PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

W wyniku aktywnych prac Działu Nauczania, Uczelni zostały po raz pierwszy w historii przyznane miejsca wyjazdowe przeznaczone na wyjazdy pracowników (m.in. administracyjnych) w celach szkoleniowych. Głównym założeniem realizacji tych mobilności będą wyjazdy pracowników do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, instytucji edukacyjnych (w tym uczelni) w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie. Jest to ważny krok w rozwoju kadry uczelni, która dbając zarówno o swój rozwój osobisty jak i zawodowy  przyczynia się do permanentnego podnoszenia jakości kształcenia.

Coraz prężniej rozwija się współpraca partnerska uczelni z Oświęcimia z uczelniami w Turcji w zakresie:

– wymiany studentów i pracowników,

– podejmowania wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych gwarantujących wzrost aktywności międzynarodowej oraz rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji,

– integracji środowisk akademickich poprzez podpisywane i realizowane umowy z instytucjami szkolnictwa wyższego.

Po raz pierwszy w historii uczelni w roku akademickim 2015/2016 studia w PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu podjęły w semestrze zimowym dwie studentki zagraniczne z uczelni Mugla Sitki Koҫman University w Turcji.Przebywały w Oświęcimiu od października 2015 roku do lutego 2016 roku, studiując na kierunku Filologia, specjalności Filologia germańska z językiem angielskim. W roku akademickim 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu podejmie studia kolejne siedem osób – również z uczelni w Turcji – na kierunku Filologia, specjalnościach: Filologia angielska i Filologia germańska z językiem angielskim. Również dynamicznie rozwija się wymiana kadry dydaktycznej pomiędzy uczelniami. W obecnym roku akademickim zaplanowane są cztery wyjazdy nauczycieli oświęcimskiej Alma Mater do uczelni Mugla Sitki Koҫman University w Turcji, którzy będą mieli możliwość przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznych, a wkrótce do uczelni w Oświęcimiu przyjadą wykładowcy, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą podzielą się ze studentami oraz pracownikami PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

W celu stworzenia nowych możliwości rozwoju i kształcenia uczelnia kontynuuje współpracę z  uczelniami zagranicznymi, z którymi zostały zawarte umowy w latach ubiegłych, w takich krajach jak: Niemcy, Czechy, Słowacja, Hiszpania, Turcja, Słowenia. Nieustannie prowadzone są działania zmierzające do poszerzenie oferty wyjazdów o kolejne kraje.

Powyższe liczne inicjatywy podejmowane przez władze i pracowników uczelni umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń w obrębie szerszej międzynarodowej wspólnoty akademickiej i przyczyniają się do zacieśnienia wzajemnej współpracy oraz do poszerzenia oferty kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu oraz uczelniach partnerskich. Realizowane mobilności są okazją do podejmowania działań na rzecz międzynarodowych projektów naukowych, organizowania międzynarodowych konferencji, doskonalenia zawodowego, wzbogacenia treści i doskonalenia form prowadzenia zajęć ze studentami, podnoszenia kompetencji studentów, nie tylko zawodowych, ale również językowych, co w istotny sposób przyczynia się do zwiększenia ich szans na rynku pracy.