Poznaj nasze kierunki studiów

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW – STUDIA

Informacje ogólne

Celem mobilności studenta jest zrealizowanie części programu studiów za granicą w instytucji szkolnictwa wyższego, z którą zostało podpisane porozumienie międzyinstytucjonalne, czyli porozumienie (umowa) zawarta pomiędzy Uczelnią a zagraniczną instytucją szkolnictwa wyższego z kraju UE, kraju trzeciego stowarzyszonego z programem lub kraju trzeciego niestowarzyszonego z programem (partnerskiego).

Wykaz porozumień.


Okres studiów za granicą musi być częścią programu studiów realizowanego na danym kierunku w Uczelni, którego celem jest uzyskanie dyplomu na danym poziomie studiów.


Mobilność studenta wymaga podjęcia studiów w formie stacjonarnej w instytucji szkolnictwa wyższego.


1. Program studiów realizowany za granicą może obejmować również czas praktyki.

2. Mobilność w celu studiowania połączona z realizacją praktyki może zostać zorganizowana w różny sposób:

 • studia / praktyka mogą następować jedno po drugim,
 • studia i praktyka mogą przebiegać jednocześnie.

3. Połączenie okresu studiów w tym samym czasie z odbyciem praktyki jest traktowane jako ogólny okres studiów – w ramach jednej umowy finansowej.

4. Uczęszczanie na zajęcia dydaktyczne w instytucji szkolnictwa wyższego nie jest uznawane za praktykę.


Student może uczestniczyć w okresach mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy w każdym z poziomów studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, bez względu na liczbę i rodzaj mobilności.

2. Student jednolitych studiów magisterskich może uczestniczyć w okresach mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania do 24 miesięcy.

Długość pobytu

1. Minimalna długość pobytu jednej mobilności wynosi od 2 miesięcy do 12 miesięcy mobilności fizycznej.

2. Preferowana mobilność obejmuje czas trwania jednego semestru tj. 5 miesięcy realizacji zajęć dydaktycznych w instytucji szkolnictwa wyższego.


1. Datą rozpoczęcia mobilności jest pierwszy dzień, w którym student musi być obecny w instytucji szkolnictwa wyższego (pierwsze zajęcia, pierwszy dzień wydarzenia powitalnego lub kursów językowych, międzykulturowych).

2. Datą zakończenia mobilności jest ostatni dzień, w którym student musi być obecny w instytucji szkolnictwa wyższego (ostatni dzień sesji egzaminacyjnej / zajęć lub okresu obowiązkowego pobytu).

Obowiązki przed realizacją mobilności

1. Student zakwalifikowany do realizacji mobilności, zobowiązany jest przed jej realizacją do:

1) przygotowania i podpisania porozumienia o programie studiów – w formie elektronicznej,

2) uzyskania potwierdzenia przyjęcia studenta na studia w instytucji szkolnictwa wyższego tzw. listu akceptującego,

3) dostarczenia:

 • kopii wypełnionego i wysłanego podania o wyjazd / formularza zgłoszeniowego do instytucji szkolnictwa wyższego tzw. Application Form,
 • Karty zaliczeń (do pobrania tutaj),

4) kopii lub oryginału potwierdzenia posiadanego ubezpieczenia na czas podróży i pobytu w kraju docelowym,

5) kopii lub oryginału potwierdzenia posiadanej wizy – o ile posiadanie jej wymagają przepisy danego kraju docelowego,

6) w przypadku podróży „green travel” – złożenia oświadczenia (do pobrania tutaj),

7) zawarcia umowy finansowej.

2. Student zobowiązany jest do dostarczenia ww. dokumentów – co najmniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia mobilności. Nieprzestrzeganie tego terminu może skutkować cofnięciem przyznanej decyzji kwalifikacyjnej do realizacji mobilności.


Student zobowiązany jest do zapewnienia transportu oraz zakwaterowania w miejscu wykonywania mobilności we własnym zakresie.

Rozliczenie mobilności

1. W terminie 15 dni od zakończenia mobilności, student zobowiązany jest do:

1) złożenia zaświadczenia / certyfikatu potwierdzającego realizację mobilności tzw.  Confirmation of Stay, w którym wyszczególniono następujące informacje:

 • imię i nazwisko studenta,
 • nazwę instytucji szkolnictwa wyższego za granicą,
 • cel działania,
 • daty fizycznego rozpoczęcia i zakończenia mobilności,
 • podpis osoby upoważnionej;

2) dostarczenia wykazu zaliczeń tzw. Transcript of Records – dokumentu uwierzytelniającego zaliczenie przedmiotów / kursów wraz z ocenami (w skali przyjętej w instytucji szkolnictwa wyższego za granicą) i punktami ECTS, zgodnie z postanowieniami zawartymi w porozumieniu o programie studiów;

3) wypełnienia indywidualnego raportu w wersji on-line, wygenerowanego przez narzędzie raportowania Komisji Europejskiej i przesłanego na adres e-mail studenta;

4) przesłania sprawozdania (oraz opcjonalnie zdjęć) z mobilności na adres e-mail: erasmus@uczelniaoswiecim.edu.pl.

2. Po spełnieniu ww. warunków, mobilność zostaje pozytywnie rozliczona, co stanowi podstawę wypłaty pozostałej kwoty przyznanego stypendium (20%), o którym mowa tutaj.

Przedłużenie mobilności

1. Student może ubiegać się o przedłużenie mobilności w celu realizacji części programu studiów za granicą w instytucji szkolnictwa wyższego.

2. Przedłużenie nie może wykroczyć poza dany rok akademicki, w którym realizowana jest pierwotnie zaplanowana mobilność.


1. W celu przedłużenia mobilności, student zobowiązany jest do złożenia wniosku o zgodę na jej przedłużenie na kolejny okres studiów wraz z uzasadnieniem, do którego należy dołączyć:

 • zgodę instytucji szkolnictwa wyższego na przedłużenie mobilności studenta,
 • zmiany do Karty zaliczeń (do pobrania tutaj).

2. Wniosek należy złożyć do uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+, który podejmuje decyzję o przedłużeniu mobilności w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu, w którym student realizuje program studiów na danym kierunku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, student zobowiązany jest do przygotowania i podpisania zmian do porozumienia o programie studiów – w formie elektronicznej.

3. Student zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków, o których mowa powyżej – co najmniej na 30 dni przed planowanym przedłużeniem okresu mobilności / terminem pierwotnego zakończenia mobilności w instytucji szkolnictwa wyższego za granicą.

4.  Przed rozpoczęciem przedłużonego okresu mobilności, zawarta umowa finansowa, musi być aneksowana.

5. Przyznanie stypendium na przedłużony okres mobilności jest możliwe jedynie w przypadku, gdy Uczelnia dysponuje niewykorzystanymi środkami finansowymi przyznanymi przez NA w ramach konkretnego numeru projektu.

6. Po ukończeniu okresu mobilności nie jest możliwe zwiększenie kwoty stypendium.

7. Student może przedłużyć mobilność bez otrzymania stypendium na przedłużony okres mobilności – stypendium zerowe.

8. Student zobowiązany jest do rozliczenia całości mobilności, wraz z przedłużonym okresem mobilności ze stypendium zerowym.


Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie realizacji zagranicznych mobilności edukacyjnych.