Poznaj nasze kierunki studiów

MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW

Informacje ogólne

Celem mobilności pracownika jest:

1) nauczanie, czyli prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej instytucji szkolnictwa wyższego, z którą zostało podpisane porozumienie międzyinstytucjonalne

i/lub

2) udział w szkoleniu w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstwie lub innym odpowiednim miejscu pracy za granicą, z którym zostało podpisane porozumienie międzyinstytucjonalne lub porozumienie o mobilności.


Mobilność musi być związana z rozwojem zawodowym pracownika, doskonaleniem umiejętności i podnoszeniem kwalifikacji; z potrzebami w zakresie uczenia się i osobistymi potrzebami rozwojowymi pracownika, a także być istotna z punktu widzenia wykonywanej codziennej pracy w Uczelni.


Pracownik może ubiegać się tylko o jedną mobilność w celu nauczania i jedną w celu szkolenia w danym roku akademickim.

Mobilność w celu nauczania

Mobilność w celu nauczania musi:

1) być związana z dyscypliną naukową, którą reprezentuje nauczyciel akademicki,

2) obejmować co najmniej 8 godzin dydaktycznych w tygodniu (lub w dowolnym krótszym okresie pobytu). Jeżeli mobilność trwa dłużej niż jeden tydzień, minimalna liczba godzin dydaktycznych w niepełnym tygodniu powinna być proporcjonalna do czasu trwania takiego tygodnia. Wyjątek stanowi nauczanie połączone ze szkoleniem podczas jednego okresu pobytu za granicą – wówczas minimalna liczba godzin dydaktycznych na tydzień (lub krótszy okres pobytu) zostaje ograniczona do 4 godzin.

Mobilność w celu udziału w szkoleniu

Mobilność w celu udziału w szkoleniu może być realizowana do instytucji szkolnictwa wyższego z kraju UE, kraju trzeciego stowarzyszonego z programem posiadająca ECHE lub z kraju trzeciego niestowarzyszonego z programem (partnerskiego) albo dowolnej instytucji publicznej lub prywatnej z tych krajów, która prowadzi działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia, badań naukowych i innowacji.

Taką instytucją może być:

 • publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo,
 • organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym,
 • partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy,
 • instytut badawczy,
 • fundacja,
 • szkoła / instytut / ośrodek edukacji,
 • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa,
 • instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne.

Mobilność może mieć formę szkolenia, warsztatu, treningu, kursu, seminarium, wizyty studyjnej lub obserwacji pracy, czyli szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom instytucji przyjmującej w ich codziennej pracy, a także w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację.


Mobilność może obejmować okres specjalistycznego szkolenia mającego na celu:

1) zdobycie nowych umiejętności dydaktycznych,

2) zdobycie umiejętności w zakresie opracowywania programów studiów,

3) rozwijanie lub nabywanie umiejętności cyfrowych w celu zdobycia odpowiednich umiejętności, które umożliwią wykorzystanie technologii cyfrowych podczas zajęć ze studentami i/lub do celów cyfryzacji administracji.


Mobilność w celu szkolenia nie może obejmować udziału w konferencji.

Długość pobytu

Minimalna długość pobytu w przypadku mobilności do kraju UE lub kraju trzeciego stowarzyszonego z programem – wynosi od 2 dni roboczych do 2 miesięcy mobilności fizycznej, z wyłączeniem czasu podróży.


Minimalna długość pobytu w przypadku mobilności do kraju trzeciego niestowarzyszonego z programem (partnerskiego) – wynosi od 5 dni roboczych do 2 miesięcy mobilności fizycznej, z wyłączeniem czasu podróży.


Minimalna liczba dni musi obejmować dni kolejno następujące po sobie.

Obowiązki przed realizacją mobilności

1. Pracownik zakwalifikowany do realizacji mobilności, zobowiązany jest przed jej realizacją do:

1) dostarczenia oryginału porozumienia o programie nauczania Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching lub porozumienia o programie szkolenia Mobility Agreement Staff Mobility For Training,

2) dostarczenia kopii lub oryginału potwierdzenia posiadanego ubezpieczenia na czas podróży i pobytu w kraju docelowym,

3) dostarczenia kopii lub oryginału potwierdzenia posiadanej wizy – o ile posiadanie jej wymagają przepisy danego kraju docelowego,

4) w przypadku podróży „green travel” – złożenia stosownego oświadczenia,

5) zawarcia umowy finansowej.

2. Pracownik zobowiązany jest do dostarczenia ww. dokumentów – co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia mobilności. Nieprzestrzeganie tego terminu może skutkować cofnięciem przyznanej decyzji kwalifikacyjnej do realizacji mobilności.


Pracownik zobowiązany jest do zapewnienia transportu oraz zakwaterowania we własnym zakresie.


1. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do uregulowania spraw związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych w Uczelni w czasie realizacji mobilności.

2. Pracownik administracyjny zobowiązany jest do załatwienia zastępstwa na czas realizacji mobilności.

Rozliczenie mobilności

1. W terminie 15 dni od zakończenia mobilności, pracownik zobowiązany jest do:

1) złożenia dowodu potwierdzającego realizację mobilności w formie zaświadczenia / certyfikatu wydanego i podpisanego przez instytucję przyjmującą, w którym wyszczególniono następujące informacje:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • cel działania,
 • liczbę zrealizowanych godzin dydaktycznych – w przypadku mobilności w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (nauczania),
 • daty fizycznego rozpoczęcia i zakończenia mobilności,
 • podpis osoby upoważnionej;

2) wypełnienia indywidualnego raportu w wersji on-line, wygenerowanego przez narzędzie raportowania Komisji Europejskiej i przesłanego na adres e-mail pracownika;

3) przesłania sprawozdania (oraz opcjonalnie zdjęć) z mobilności na adres e-mail: erasmus@uczelniaoswiecim.edu.pl.

2. Po spełnieniu ww. warunków, mobilność zostaje pozytywnie rozliczona, co stanowi podstawę wypłaty pozostałej kwoty przyznanego stypendium (20%), o którym mowa tutaj.


Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie realizacji zagranicznych mobilności edukacyjnych.