Poznaj nasze kierunki studiów

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią, studia inżynierskie – nowość!

Kierunek:                    ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Poziom studiów:       studia pierwszego stopnia

Forma studiów:         stacjonarna i niestacjonarna

Profil studiów:           praktyczny

Oferowane moduły:

 • Inżynier inteligentnych systemów energetycznych w budownictwie 
 • Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów:    Inżynier


Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Program kształcenia na kierunku odpowiada na bieżące i przyszłe potrzeby gospodarki. Absolwent będzie dysponował szeroką interdyscyplinarną wiedzą, której zakres tematyczny jest zgodny z kluczowymi obszarami wiedzy wiodących na świecie standardów, norm i metodyk w zakresie energetyki. W ramach kierunku student nabędzie wiedzę z zakresu energetyki odnawialnej oraz szeroko rozumianego zarządzania energią, jako narzędzia umożliwiającego podejmowanie właściwych decyzji w warunkach jakie kreuje nowoczesna gospodarka.

Po zakończeniu studiów, student będzie posiadał umiejętność analizowania zjawisk z obszaru energetyki, która jest dziś jedną z najbardziej pożądanych kompetencji wykwalifikowanych inżynierów. Umiejętna ocena sytuacji, wybór właściwych strategii działania poprzedzony odpowiednio przeprowadzonym procesem decyzyjnym ma szczególne znaczenie w ostatnich latach, kiedy zarówno rynki krajowe, jak i międzynarodowe cechuje turbulentność i dynamika rozwoju nowoczesnych technologii.

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią jest:

 • przekazanie uporządkowanej, rozszerzonej i pogłębionej wiedzy z zakresu kluczowych zagadnień związanych z energetyką, zarządzaniem energią oraz naukami pokrewnymi,
 • ukształtowanie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów oraz symulacji mających na celu udoskonalanie procesów i systemów technicznych, poprzez poprawną interpretację wyników oraz wnioskowanie,
 • ukształtowanie umiejętności wykorzystania metod analitycznych, narzędzi informatycznych i symulacji komputerowych do oceny podejmowanych działań inżynierskich,
 • przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w roli inżynierów, stanowiących kadrę średniego szczebla zarządzania w zakresie energetyki i zarządzania energią,
 • kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów inżynierskich oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim,
 • przygotowanie do podejmowania studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych.

Absolwenci kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią mają wiedzę inżynierską z zakresu matematyki, fizyki, elektrotechniki, termodynamiki, elektroniki, telekomunikacji i informatyki oraz biologii zjawisk przyrodniczych, niezbędną dla rozwoju energetyki odnawialnej. Znają działanie i budowę tradycyjnego systemu elektroenergetycznego oraz systemów rozproszonych i wyspowych. Mają umiejętności w zakresie konstruowania i eksploatacji prosumenckich mikroinstalacji energetycznych oraz inteligentnych prosumenckich sieci energetycznych, w tym Smart grid. Znają podstawy prawa dla inżynierów, ekonomię i makroekonomię oraz inżynierię finansową, co pozwala na prowadzenie analiz z zakresu efektywności ekonomicznej prosumenckich mikroinstalacji energetycznych. Znają mechanizmy osiągania wysokiej efektywności energetycznej.  

Studia te łączą współczesną energetykę konwencjonalną opartą na paliwach kopalnych i inteligentne sieci elektroenergetyczne z zagadnieniami energetyki prosumenckiej rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 


Absolwenci kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią są przygotowani do pracy w firmach/przedsiębiorstwach instalujących i eksploatujących urządzenia energetyczne, w tym w inteligentnych budynkach, rozdzielniach, zakładach przemysłowych. Absolwenci znają specyfikę rynków energetyki konwencjonalnej i rozproszonej. Będą mogli znaleźć zatrudnienie na nowo powstającym rynku pracy: 

 • w strategicznym przemyśle odnawialnych źródeł energii jako projektanci i konstruktorzy instalacji prosumenckich, projektanci infrastruktury smart city, 
 • na szerokim rynku interdyscyplinarnych zastosowań energetyki prosumenckiej w szczególności jako instalatorzy prosumenckich mikroinstalacji energetycznych, projektanci inteligentnych prosumenckich sieci energetycznych, audytorzy energetyczni. 

 

 • Inżynier inteligentnych systemów energetycznych w budownictwie 

Absolwent specjalności (modułu) Inżynier inteligentnych systemów energetycznych w budownictwie posiada kwalifikację i jest przygotowany do pracy na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych w przemysłowych przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i doradczych a także jednostkach gospodarczych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, umiejętności organizacyjne oraz projektowanie i obsługa nowoczesnych systemów energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem sektora budowlanego. Merytoryczny zakres kształcenia na specjalności jest odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy oraz uwzględnia kierunki rozwoju sektora energetycznego w zakresie wdrażania najnowszych technologii Przemysłu 5.0. W trakcie studiów absolwent nabywa wiedzę z zakresu inteligentnych systemów energetycznych w budownictwie m.in.: termoizolacji obiektów, sterowania w systemach elektro- energetycznych, systemów zarządzania energią w obiektach SMART oraz diagnostyki urządzeń i instalacji elektro-energetycznych i budownictwa, fizyki cieplnej budowli. Ponadto wiedzę dotyczącą budownictwa obiektów pasywnych (nazywanych energooszczędnymi z ekstremalnie niskim zapotrzebowaniem na energie do ogrzewania wnętrza <15 kWh/(m2/rok), w którym komfort termiczny zapewniany jest przez pasywne źródła ciepła. Studia na tej specjalności dedykowane są dla osób chcących uzyskać zawód inżyniera inteligentnych systemów energetycznych w budownictwie, który pozwala nabyć umiejętności, wiedzę i kompetencje zawodowe w zakresie zarządzania energią poprzez wdrażanie, nadzorowanie i usprawnianie systemów energetycznych w budownictwie, z uwzględnieniem technicznych i pozatechnicznych aspektów zarządzania energią. Dodatkowym atutem jest możliwość uzyskania przez absolwenta uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 

 • Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Specjalność (moduł) Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odpowiada na bieżące i przyszłe potrzeby gospodarki. Skierowana jest do osób, które chcą kształcić się w zawodzie inżyniera systemów w obszarze urządzeń i systemów energetycznych w zakresie OZE. Zakres tematyczny specjalności jest zgodny z kluczowymi obszarami wiedzy wiodących na świecie standardów, norm i metodyk w zakresie energetyki. W ramach specjalności student nabędzie wiedzę z zakresu podstaw energetyki oraz budowy urządzeń i systemów energetycznych. W ramach specjalności student nabędzie wiedzę z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji maszyn urządzeń, instalacji i obiektów do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł. Wiedza będzie obejmowała również aspekty pozatechniczne z zakresu finansowania przedsięwzięć ekoenergetycznych oraz rynku energii i elementów polityki energetycznej. Po zakończeniu studiów, student będzie posiadał umiejętność w obszarze projektowania i wykonywania instalacji OZE w szczególności instalacji fotowoltaicznych (współpracujących z krajową siecią elektroenergetyczną, przeznaczonych do pracy wyspowej, lub do pracy mieszanej), instalacji solarnych, instalacji wiatrowych (turbiny i urządzenia), instalacji wodnych, geotermalnych oraz przetwarzania biomasy. Będzie posiadał ugruntowaną wiedzę z zakresu budowy i działania pomp ciepła, możliwości akumulowania energii cieplnej oraz projektowania i wykonywania instalacji energooszczędnych pasywnych i aktywnych energetycznie. Będzie umiał zaprojektować instalację grzewczą, klimatyzację i wentylację wraz z niezbędnymi układami automatyki i sterowania. Będzie posiadał niezbędną widzę do zaplanowania, wykonania, uruchomienia i wdrożenia OZE w oparciu o miejscowe szeroko rozumiane warunki geograficzne i administracyjno-prawne. Będzie posiadał wiedzę praktyczną nabytą poprzez odbywanie praktyk zawodowych w specjalistycznych przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego oraz na zajęciach w akredytowanych laboratoriach. Student będzie posiadał umiejętność niezbędne, aby podołać zadaniom związanym z projektowaniem, wdrażaniem i eksploatacją urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Będzie przygotowany do wykonywania praktycznych czynności w obszarze wykonania, montażu, serwisowania i eksploatacji systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii. Zakres nabytych umiejętności absolwenta będzie odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy oraz obowiązujących uwarunkowań formalno-prawnych z zakresu optymalizacji wykorzystania dostępnych odnawialnych zasobów energetycznych, z uwzględnieniem istniejących możliwości magazynowania energii czy wdrażania praktycznych rozwiązać kogeneracyjnych. Kompleksowość nabytych umiejętności zapewni znajomość metod i technik w zakresie opracowywania rozwiązań uzasadnionych pod względem ekonomicznym i zgodnym z obowiązującym prawem energetycznym. Wiedza zdobyta w akredytowanych laboratoriach będzie podstawą do ubiegania się o uprawnienia zawodowe z zakresu OZE. Studia na tej specjalności dedykowane są dla osób chcących nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie działań mających na celu opracowywanie, wdrażanie oraz eksploatacje systemów technicznych energetyki odnawialnej zgodnych z najnowszymi rozwiązaniami rynkowymi. Absolwenci będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w biurach projektowych oraz instytucjach naukowo-technicznych. Będą mogli być zatrudniani jako specjaliści w zakresie OZE. Będą przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.