Poznaj nasze kierunki studiów

Informatyka
studia inżynierskie

Kierunek:                INFORMATYKA

Poziom studiów:  studia pierwszego stopnia

Forma studiów:    stacjonarne/niestacjonarne

Profil studiów:       praktyczny

 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów:    inżynier


Film promocyjny:


Opis kierunku:

inf55Informatyka jest kierunkiem niezwykle ciekawym, adresowanym do osób pasjonujących się komputerami i językami programowania. Podczas studiów studenci poznają języki programowania oraz narzędzia informatyczne powszechnie stosowane w różnych firmach i przedsiębiorstwach. Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Informatyka jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Absolwent jest nie tylko inżynierem informatykiem, który posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, czyli potrafiącym użytkować systemy komputerowe w rutynowych zastosowaniach, ale również twórczym projektantem efektywnych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego.


Wybrane przedmioty:

  • Podstawy publikacji elektronicznych / wstęp do programowania
  • Algebra liniowa
  • Analiza i modelowanie systemów
  • Programowanie w języku C++
  • Technologie sieciowe I
  • Technologie Web i Java

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiadacss-1797778_640 kwalifikacje niezbędne do podjęcia twórczej działalności inżynierskiej w zakresie systemów informatycznych zarówno w fazie ich projektowania, jak i eksploatacji. Ogólne przygotowanie teoretyczne uzyskane w czasie studiów pozwala na rozwiązywanie problemów i ich algorytmizację, a następnie efektywną implementację programową. Przygotowanie w zakresie przedmiotów inżynierskich ułatwia eksploatację systemów informatycznych zarówno w warstwie sprzętowej, jak i oprogramowania. Wszechstronne przygotowanie w zakresie różnych języków programowania oraz innych narzędzi informatycznych daje kwalifikacje do pracy w specjalistycznych firmach informatycznych, lecz również w przedsiębiorstwach o różnych profilach produkcji, a także w administracji i w gałęziach gospodarki korzystających z szeroko pojętej technologii IT.


Wymagania rekrutacyjne:

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.