Poznaj nasze kierunki studiów

Mechatronika
studia inżynierskie

Kierunek:                    MECHATRONIKA

Poziom studiów:       Studia pierwszego stopnia

Forma studiów:         stacjonarna i niestacjonarna

Profil studiów:           praktyczny

Oferowane moduły:  Robotyka użytkowa

                                 Automatyka i systemy pomiarowe

 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów:    inżynier


Film promocyjny:


Opis kierunku:

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Mechatronika jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Absolwent jest nie tylko inżynierem mechatronikiem, który posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie automatyki i robotyki, informatyki, elektroniki, budowy i eksploatacja maszyn, inżynierii materiałowej. Gruntowne przygotowanie z zakresu podstaw informatyki ma w przyszłości umożliwiać naszym absolwentom uzupełnianie wiedzy w dynamicznej i szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

Opanowanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Studia przygotowują do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Mechatronika zapewniają studentom szeroką gamę przedmiotów kierunkowych. Zakładany profil praktyczny uwzględnia potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy.
W programie studiów przewidziane są praktyki zawodowe.


Wybrane przedmioty:

 • Podstawy programowania
 • Analiza matematyczna
 • Wprowadzenie do metod numerycznych
 • Programowanie obiektowe

oraz w ramach wybranego modułu:

* Robotyka użytkowa

 • Sygnały i systemy dynamiczne
 • Sztuczna inteligencja
 • Podstawy automatyki i automatyzacji
 • Programowanie robotów przemysłowych

* Automatyka i systemy pomiarowe

 • Aktuatory
 • Napędy hydrauliczne i pneumatyczne
 • Technika sensorowa
 • Sygnały i systemy dynamiczne

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada wiedzę z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Umie korzystać ze sprzętu komputerowego oraz profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego. Potrafi opracować własne aplikacje (programy) sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych na potrzeby automatyzacji procesów przemysłowych. Ma wiedzę niezbędną do projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania i systemów wspomagania decyzji. Absolwent jest przygotowany do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.

Absolwent specjalności robotyka użytkowa ma wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, sterowania
i informatyki. Nabyte kwalifikacje umożliwiają mu wykorzystanie robotów użytkowych w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, w bezzałogowych pojazdach, statkach powietrznych i wodnych. Znajduje zatrudnienie jako specjalista z zakresu projektowania systemów automatycznych, robotów mobilnych w różnych zastosowaniach, także przemysłowych.

Absolwent specjalności automatyka i systemy pomiarowe jest przygotowany do wdrażania i obsługi nowoczesnej automatyki w zakładach przemysłowych. Ma wiedzę z zakresu teorii sterowania, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej, sztucznej inteligencji, programowalnych systemów sterowania. Kwalifikacje, jakie posiada absolwent tej specjalności, umożliwiają mu podjęcie pracy we wszystkich przedsiębiorstwach wykorzystujących elementy automatyki przemysłowej, jak również wszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu nowoczesnych technik komputerowych.


Warunki rekrutacji:

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:
1) egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki albo chemii
2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.