Poznaj nasze kierunki studiów

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
studia inżynierskie

Kierunek:                    ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Poziom studiów:       Studia pierwszego stopnia

Forma studiów:         stacjonarna i niestacjonarna

Profil studiów:            praktyczny

Oferowane moduły:   Inżynier jakości

                                  Logistyka i transport w zarządzaniu produkcją

                                  Inżynier procesu – optymalizacja, wizualizacja i modelowanie

 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów: inżynier


Film promocyjny:


Opis kierunku:

W ramach programu studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji student może realizować jeden z trzech modułów kształcenia, który pozwoli mu rozwijać w bardziej szczegółowy sposób swoje zainteresowania z określonej dziedziny. Wybór modułu następuje do końca II semestru studiów.

Inżynier jakości

Purchase this image at https://www.stocksy.com/1083655

Moduł Inżynier jakości daje absolwentowi możliwość uzyskania międzynarodowego CERTYFIKATU – Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością. Absolwent tego modułu jest przygotowany do podjęcia pracy w dziedzinie zarządzania jakością na stanowiskach samodzielnych lub pomocniczych. W ramach zajęć studenci biorą udział w wizytach studyjnych, które pozwalają zobaczyć jak w praktyce wygląda rozwiązywanie problemów jakościowych.

Logistyka i transport w zarządzaniu produkcją

Moduł Logistyka i transport w zarządzaniu produkcją daje absolwentowi możliwość uzyskania oversaw-construction-1730665_640międzynarodowego Certyfikatu – Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w transporcie wg ISO 900. Absolwent tego modułu jest przygotowany do pracy: w przedsiębiorstwach produkcyjnych – zajmując się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów, logistyczną organizacją procesów produkcyjnych, w firmach logistycznych. W ramach zajęć studenci biorą udział w wizytach studyjnych, które pozwalają zobaczyć jak w praktyce wygląda rozwiązywanie problemów logistycznych w konkretnym zakładzie pracy.

 

Inżynier procesu – optymalizacja, wizualizacja i modelowanie

experiment-217201_640

Moduł Inżynier procesu – optymalizacja, wizualizacja i modelowanie: absolwent będzie dysponował interdyscyplinarną wiedzą z zakresu nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem oraz nowoczesnych technik i narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie. Absolwent będzie potrafił w praktyce stosować metody doskonalenia, modelowania i symulacji procesów. Dzięki umiejętności wykorzystania narzędzi symulacyjnych oraz posiadanej wiedzy o procesach produkcyjnych będzie potrafił przeprowadzić analizę funkcjonujących procesów produkcyjnych i dokonać ich udoskonalenia i optymalizacji.

 

 


Wybrane przedmioty:

 • Podstawy informatyki inżynierskiej
 • Organizacja procesów produkcyjnych
 • Kalkulacja kosztów
 • Przedsiębiorczość, budowanie biznes planu

oraz w ramach wybranego modułu:

* Inżynier jakości:

 • Branżowe systemy i standardy zarządzania jakością
 • Auditowanie i certyfikacja
 • Total Quality Management
 • Zintegrowane systemy zarządzania

* Logistyka i transport w zarządzaniu produkcją:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym
 • Logistyka produkcji i zaopatrzenia
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Rynek usług transportowo-spedycyjno-logistycznych

* Inżynier procesu – optymalizacja, wizualizacja i modelowanie:

 • Podstawy technologii metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich
 • Aktywizacja i wizualizacja danych w procesach przemysłowych
 • Podstawy konstrukcji maszyn z elementami wytrzymałości materiałów

Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wykorzystaniem automatycznych rozwiązań w inżynierii produkcji, jednostkach gospodarczych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna oraz umiejętności organizacyjne. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze kadry zarządzającej średniego szczebla w zakresie zarządzania procesami produkcji, organizacji logistyki produkcji, systemów jakości oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i samokształcenia.


Wymagania rekrutacyjne: 

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:
1) egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki albo chemii
2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym