Poznaj nasze kierunki studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie

Poziom studiów:          Studia pierwszego stopnia

Forma studiów:            stacjonarne/niestacjonarne

Profil studiów:              praktyczny

Oferowane moduły:     Służby mundurowe i bezpieczeństwo publiczne

                                   Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów organizacji

 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów:  licencjat


Film promocyjny:


internet-1971623_640

Bezpieczeństwo wewnętrzne to interdyscyplinarny i złożony kierunek studiów, stanowiący odpowiedź na wyzwania współczesnego świata oraz dynamiczną sytuację w zakresie wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Destabilizacja sytuacji międzynarodowej wpływa niekorzystnie na porządek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz bezpieczeństwo wewnętrzne państw, jak również poczucie bezpieczeństwa obywateli. Stan bezpieczeństwa wewnętrznego dodatkowo komplikują kwestie związane z rozwojem gospodarczym, problemami społecznymi, nadmierną ingerencją człowieka w środowisko naturalne.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mają na celu dostarczenie absolwentowi wiedzy na temat współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego, wynikających z uwarunkowań geograficznych, działalności człowieka oraz sytuacji międzynarodowej; uwarunkowań instytucjonalno-prawnych funkcjonowania struktur bezpieczeństwa państwa oraz zachowania bezpieczeństwa obywateli i ich mienia; organizacji pracy służb mundurowych i cywilnych, systemów decydowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego w skali lokalnej, regionalnej i narodowej; wiedzy specjalistycznej m.in. w zakresie zapobiegania zagrożeniom, czy ochrony osób i mienia.


Wybrane przedmioty podczas studiów:

 • Ratownictwo i pierwsza pomoc
 • Zwalczanie przestępczości
 • Polityka obronna państwa
 • Strzelectwo
 • Ratownictwo lodowe
 • Ratownictwo i medycyna katastrof

oraz w zależności od wybranego modułu m.in.:

* Służby mundurowe i bezpieczeństwo publiczne:

 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Służby, inspekcje i straże w strukturach administracji publicznej
 • Policja i prawo policyjne

* Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów organizacji

 • Cyberprzestępczość i cyberterroryzm
 • Zagrożenie e-commerce
 • Informatyka, systemy i sieci komputerowe

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, docenia znaczenie efektywności pracy zespołowej w organizacjach politycznych, w strukturach administracji publicznej, instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent nabywa kwalifikacje do pracy w administracji rządowej i samorządowej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne.  Możliwość zatrudnienia absolwentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w zależności od aktualnych potrzeb rynku pracy obejmuje sektor publiczny, prywatny oraz organizacje pozarządowe (NGOs).

W sektorze publicznym są to pracownicy w służbach rządowych i samorządowych powołanych do ochrony ładu i porządku publicznego a przede wszystkim Policja, Straż Pożarna, Straż Gminna, Służba Celna, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Inspekcja Transportu Drogowego, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna, Centra Zarządzania Kryzysowego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Jednostki Sił Zbrojnych RP oraz inne jednostki działające w ramach resortu obrony narodowej, itp.

Dla sektora prywatnego absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą być zatrudnieni przez przedsiębiorców prowadzących działalność komercyjną w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Są to m.in. Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, agencje ochrony osób i mienia, firmy zabezpieczające imprezy masowe, itp. Ponadto ukończenie studiów o profilu praktycznym na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwia absolwentom samodzielne podjęcie działalności gospodarczej, m.in. w zakresie ochrony bezpieczeństwa osób, mienia, terenu, imprez masowych, a także powoływania i kierowania zespołami reagowania kryzysowego w sytuacji zagrożenia politycznego, militarnego, ekonomicznego, społecznego, ekologicznego.


Wymagania rekrutacyjne:

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.