Poznaj nasze kierunki studiów

Dietetyka
studia licencjackie

Poziom studiów:        studia pierwszego stopnia

Forma studiów:          stacjonarne/niestacjonarne

Profil studiów:            praktyczny

Oferowane moduły:   Poradnictwo dietetyczne

                                     Żywienie w sporcie

 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk o Zdrowiu

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów: licencjat


Film promocyjny:


Kierunek Dietetyka wykazuje ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski i zdrowie publiczne. Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z lekarzem oraz pielęgniarką w zakresie planowania żywienia. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia.

 

W ramach programu studiów na kierunku Dietetyka student może realizować jeden z dwóch modułów kształcenia:

 Poradnictwo dietetyczne

Moduł pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu doradztwa żywieniowego, dietoprofilaktyki, diety w stanach chorobowych, zdrowego żywienia dorosłych i dzieci, kompleksowej opieki dietetycznej, tworzenia indywidualnych planów żywieniowych. Celem tej specjalności jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do samodzielnego udzielania porad żywieniowo – dietetycznych,

 

Żywienie w sporcie

Moduł Żywienie w sporcie oferuje studentom, poza szerokim spectrum przedmiotów specjalnościowych, także zdobycie wiedzy i doświadczenia związanego z profilaktyką żywieniową osób uprawiających sport zarówno amatorsko, jak i wyczynowo, a także miłośników klubów fitness, siłowni, gabinetów odnowy biologicznej, itp.


Wybrane przedmioty podczas studiów:

 • Anatomia człowieka
 •  Mikrobiologia żywności z elementami parazytologii
 •  Podstawy farmakologii i farmakoterapii
 • Podstawy diagnostyki laboratoryjnej
 • Analiza i ocena jakości żywności
 •  Żywienie wybranych grup ludności

 oraz w zależności od wybranego modułu:

* Poradnictwo dietetyczne:

 • Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt
 • Dietetyka gerontologiczna
 • Choroby dietozależne

* Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej:

 •  Medycyna sportowa
 • Dozwolone i niedozwolone środki ergogeniczne w sporcie
 •  Żywienie w sporcie

Sylwetka absolwenta:

Absolwent po ukończeniu studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę
z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do:

– planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,

– planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie

z obowiązującą klasyfikacją,

– oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,

– zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,

– oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,

– kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania

oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych

Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP),

– oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,

– organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego

do wieku i stanu zdrowia pacjentów,

– prowadzenia edukacji żywieniowej.

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może być zatrudniony w:

placówkach medycznych,

międzynarodowych koncernach związanych z branżą spożywczą, żywieniem, odżywianiem,

gabinetach medycyny estetycznej,

firmach cateringowych – zatrudnienie w szpitalu,

firmach oferujących otworzenie poradni dietetycznej na zasadzie franchising,

ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, agroturystyce,

ośrodkach sportu i rekreacji jako specjalista przygotowujący programy dietetyczne dla osób

   rekreacyjne uprawiających sport,

w poradniach dietetycznych do planowania programów dietetycznych dla osób dążących

  do zmniejszenia masy ciała, zarówno aktywnych fizycznie jak i o siedzącym trybie życia,

w poradniach sportowych jako doradca żywieniowy w okresie przygotowawczym

  do zawodów sportowych, w czasie ich trwania, jak również w okresie odnowy biologicznej

  i czasie między zawodami sportowymi.


Wymagania rekrutacyjne:

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z biologii oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Dietetyka, obejmuje także:  ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.


Opis zawodu: Dietetyk

Dietetyk jest wykwalifikowanym pracownikiem ochrony zdrowia, posiadającym szeroką wiedzę w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego. Dietetyk planuje, organizuje, prowadzi i nadzoruje żywienie ludzi zdrowych i chorych w placówkach żywienia zbiorowego i/lub w ramach indywidualnego poradnictwa dietetycznego. Dokonuje oceny stanu odżywienia pacjentów/klientów indywidualnych, jak i grup ludności.

Organizuje i nadzoruje pracę pracowników gastronomii, kucharzy oraz pracowników obsługi linii produkcyjnych. Podlega specjaliście ds. dietetyki w zespole dietetyków w podmiotach leczniczych. Prowadzi działalność oświatową, a także zajmuje się edukacją w różnych grupach populacyjnych i upowszechnianiem wiedzy, opartej na dowodach naukowych, w zakresie prawidłowego żywienia, zrównoważonego rozwoju oraz profilaktyki chorób niezakaźnych. Dietetyk może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Trzy główne obszary wykonywania zawodu dietetyka to:

 • praktyka kliniczna;
 • zdrowie publiczne;
 • gastronomia i przemysł spożywczy.

W praktyce klinicznej dietetyk (indywidualnie lub jako członek zespołu terapeutycznego) odpowiada za leczenie dietetyczne pacjentów, prowadzone zgodnie z krajowymi/międzynarodowymi standardami i etyką zawodową, w różnych podmiotach leczniczych.

W obszarze zdrowia publicznego dietetyk zajmuje się promocją zdrowia, działalnością oświatową, profilaktyką chorób niezakaźnych, kreowaniem polityki wyżywienia oraz udzielaniem konsultacji/poradnictwem w zakresie racjonalnego żywienia osób indywidualnych, rodziny i/lub grup populacyjnych.

Dietetyk zatrudniony w sektorze produkcji żywności lub gastronomii jest osobą odpowiedzialną za:

 • prawidłowy proces przygotowania, produkcji oraz dystrybucji potraw dietetycznych, dostosowanych do potrzeb osób indywidualnych i/lub grup ludności;
 • opracowanie i wdrożenie programów zapewnienia bezpieczeństwa żywności;
 • monitorowanie zgodności produkcji z recepturą i standardami jakości (HACCP);
 • ocenę wartości odżywczej i kalorycznej potraw;
 • ocenę prawidłowości opracowanych receptur w odniesieniu do aktualnych norm żywienia oraz prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej.

Dietetyk współpracuje z innymi dietetykami zatrudnionymi w danej placówce, na zasadzie równorzędnego partnerstwa, w wykonywaniu bieżących zleceń, może także uczestniczyć w prowadzeniu badań naukowych.

Dietetyk wykonuje pracę polegającą na:

 • prowadzeniu wywiadu z pacjentami/klientami w celu oceny sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz wynikającej z tego identyfikacji potrzeb żywieniowych,
 • wykonywaniu pomiarów antropometrycznych oraz analizy składu ciała,
 • opracowywaniu diet indywidualnych, jadłospisów oraz racji pokarmowych dla różnych grup populacyjnych osób zdrowych i chorych,
 • opracowywaniu receptur potraw dla dzieci i dorosłych zarówno zdrowych, jak i chorych w systemie żywienia indywidualnego bądź zbiorowego, zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • sporządzaniu kalkulacji cenowej opracowywanych jadłospisów i racji pokarmowych,
 • kierowaniu i nadzorowaniu procesu prawidłowego przyrządzania potraw dietetycznych przez zespół pracowników gastronomii (organizacja stanowisk pracy, instruktaż pracowników, nadzór nad prawidłowością przebiegu technologicznego poszczególnych etapów przygotowania potraw),
 • prowadzeniu oceny laboratoryjnej wartości odżywczej potraw oraz prowadzeniu badań sensorycznych 1 i laboratoryjnych zgodnie z zasadami GMP 7, GHP 6 i HACCP,
 • kontrolowaniu jakości (sensoryczna i laboratoryjna) surowców stosowanych do produkcji potraw oraz warunków ich przechowywania,
 • organizowaniu własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • prowadzeniu szkoleń stanowiskowych pracowników działów gastronomicznych (zgodnie z przepisami resortowymi oraz w miarę wprowadzania nowych urządzeń, zmiany produkcji),
 • prowadzeniu dokumentacji rozliczeniowej produkcji dotyczącej ilości wyprodukowanych potraw, ich wartości kalorycznej, surowców, materiałów pomocniczych i nakładu pracy,
 • prowadzeniu dokumentacji żywieniowej w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej lub w zakładzie gastronomicznym,
 • współpracy z pozostałymi działami przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia właściwego wykonania usługi żywieniowej oraz zapewnienia warunków niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia procesu produkcji żywności dietetycznej,
 • prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej w ramach indywidualnych poradni dietetycznych.

Do podjęcia pracy w zawodzie dietetyk preferowane jest wyższe wykształcenie i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra dietetyki.

Struktura awansu zawodowego dietetyka dotyczy wyłącznie stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami i uzależniona jest od stażu pracy. Osoba rozpoczynająca pracę dietetyka po trzech latach pracy może awansować na stanowisko starszego dietetyka lub młodszego asystenta dietetyki. Pięć lat pracy w zawodzie daje możliwość awansu na stanowisko asystenta dietetyki. Osoba z siedmioletnim stażem zawodowym, lub która uzyskała co najmniej stopień naukowy doktora z zakresu dietetyki, ma możliwość ubiegania się o stanowisko starszego asystenta dietetyki.

Istnieją szanse podwyższania pozycji zawodowej przez udział w kursach doszkalających, konferencjach naukowo-szkoleniowych, studiach podyplomowych oraz lekturę publikacji branżowych (polskich i zagranicznych).

W celu potwierdzenia kompetencji do wykonywania zawodu dietetyk należy przedłożyć dyplom ukończenia studiów zawodowych (licencjat) lub magisterskich.

Instytucją potwierdzającą kompetencje do wykonywania zawodu dietetyk jest Ministerstwo Zdrowia.

 

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl