Poznaj nasze kierunki studiów

Filologia angielska
studia licencjackie

Filologia Angielska

Kierunek:                    FILOLOGIA ANGIELSKA

Poziom studiów:       Studia pierwszego stopnia

Forma studiów:         stacjonarna

Profil studiów:            praktyczny

Oferowane moduły:  Moduł tłumaczeniowy

                                Język angielski w biznesie i turystyce

 

W razie konieczności filologia jest w pełni przygotowana do prowadzenia nauczania zdalnego

(profesjonalna platforma e-learningowa Moodle, BigBlueButton oraz MS teams) 

 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów:  licencjat


Film promocyjny:


_MG_1162Najważniejsze cele kształcenia to:

 • Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów;
 • Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka angielskiego;
 • Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego obszaru językowego;
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności przekładowych;
 • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych;
 • Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej;
 • Dla ścieżki zawodowej: język angielski w biznesie i turystyce – wykształcenie kompetencji językowych niezbędnych do komunikacji w języku angielskim, z partnerami biznesowymi oraz do kompleksowej obsługi anglojęzycznych turystów.
 • Dla ścieżki tłumaczeniowej – wykształcenie kompetencji przekładowych.

Wybrane przedmioty:

 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Technologia informacyjna jako narzędzie specjalisty językowego
 • Gramatyka opisowa języka angielskiego
 • Literatura brytyjska, amerykańska

oraz w ramach wybranego modułu:

* Ścieżka tłumaczeniowa

– warsztaty tłumaczeniowe

– tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych

– tłumaczenie literatury

* Język angielski w biznesie i turystyce

– podstawy ekonomii i przedsiębiorczości

– lokalny rynek usług biznesowych – projekt w języku angielskim

– tłumaczenie ustne tekstów branżowych (język angielski i polski)


Sylwetka absolwenta:

Możliwość zatrudnienia:

 • na stanowiskach w firmach i branży turystycznej;
 • w instytucjach wymagających zaawansowanej znajomości danego obszaru kulturowego, przede wszystkich instytucjach kulturalnych, a także w redakcjach, wydawnictwach i mediach;
 • po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji na stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości języka w instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym;
 • jako tłumacz lub asystent językowy w sektorze kultury i mediów oraz w innych instytucjach i firmach, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języków;
 • w placówkach upowszechniania kultury np. instytucje kultury, muzea, fundacje.

Warunki rekrutacji:

Stara matura:

konkurs świadectw maturalnych: język angielski (pisemny, współczynnik wagowy: 2,0 lub ustny, współczynnik wagowy 1,0) plus przedmiot wybrany przez kandydata (współczynnik wagowy 1,0).

Wskazane przedmioty powinny być zdane przez kandydata na egzaminie maturalnym.

W przypadku braku na świadectwie maturalnym oceny z języka angielskiego będą uwzględniane następujące certyfikaty z języka angielskiego:

 • Proficiency A, B, C – 100punktów
 • Advanced A – 100punktów,
 • Advanced B – 90punktów,
 • Advanced C – 80punktów,
 • First Certificate A – 70punktów,
 • First Certificate B – 60punktów,
 • First Certificate C – 50punktów.

Nowa matura:

liczba punktów uzyskanych z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie dojrzałości – egzamin maturalny: język angielski – poziom rozszerzony (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 2,0) lub podstawowy (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 1,0) plus przedmiot wybrany przez kandydata (współczynnik wagowy: 1,0).