Poznaj nasze kierunki studiów

Finanse i Rachunkowość
studia licencjackie

Kierunek:                      FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Poziom studiów :        studia pierwszego stopnia

Forma studiów:           stacjonarne/niestacjonarne

Profil studiów:              praktyczny

Oferowane moduły:    Rachunkowość i podatki

                                       Finanse i bankowość

                                       Modern finance and accounting – moduł w języku angielskimnowość!

 

Instytut prowadzący kierunek:Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów:  licencjat


Film promocyjny:


Opis kierunku:

Kierunek Finanse i rachunkowość jest nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się dyscypliną dającą bogate perspektywy zatrudnienia nie tylko w organizacjach rządowych czy samorządowych, ale również w firmach i przedsiębiorstwach sektora prywatnego. Studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość trwają trzy lata i zapewniają studentom szeroką gamę przedmiotów kierunkowych. Zakładany profil praktyczny uwzględnia potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia jest uzyskanie przez studentów wiedzy w zakresie finansów i rachunkowości oraz osiągnięcie przez nich umiejętności samodzielnego stosowania instrumentarium finansowego i rachunkowego. Cechą charakterystyczną kierunku jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami związanymi z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), oraz z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Rachunkowość i Podatki

application-1756279_640Moduł Rachunkowość i Podatki pozwala uzyskać studentowi wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania zasad i reguł specjalistycznej rachunkowości finansowej i organizacji biura rachunkowego, a także międzynarodowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, rozumienia, interpretacji i stosowania przepisów prawa, w szczególności obowiązujących w zakresie prawa podatkowego, prawa celnego, prawa dewizowego oraz prawa pracy w kontekście kosztów pracy; uzyskuje specjalistyczną wiedzę i umiejętności odnoszące się do audytu i kontroli wewnętrznej, rewizji finansowej, analizy i ewidencji podatkowej, organizacji i zasad funkcjonowania administracji podatkowej i kontroli skarbowej,

Finanse i Bankowość

credit-card-1520400_640

Moduł Finanse i Bankowość pozwala studentowi uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie obrotu giełdowego i pozagiełdowego, zarządzania portfelem i strategii inwestycyjnych, doradztwa i pośrednictwa finansowego, rozumienia i stosowania przepisów prawa, w szczególności obowiązujących w zakresie prawa bankowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego; uzyskuje specjalistyczną wiedzę i umiejętności odnoszące się do działalności bankowej i finansowej, w szczególności w zakresie usług bankowych, zarządzania finansami i controllingu.

Modern finance and accounting

Moduł Modern finance and accounting pozwoli studentom rozwinąć kompetencje językowe niezbędne do pracy w międzynarodowym środowisku i uzyskać wiedzę na temat różnorodnych aspektów zarządzania pieniędzmi, środkami finansowymi oraz rejestrowania, analizowania
i raportowania danych finansowych. Współczesne finanse i rachunkowość są dynamicznymi dziedzinami, które ewoluują wraz z postępem technologicznym, zmianami regulacyjnymi i globalnymi trendami. Dla firm i osób prywatnych jest kluczowe zrozumienie tych zmian i dostosowanie się do nich, aby osiągnąć sukces finansowy i zarządzać odpowiedzialnie środkami finansowymi, w czym będą pomocni absolwenci modułu.


Wybrane przedmioty:

 • Mikroekonomia
 • Podstawy zarządzania i marketingu
 • Prawo cywilne, administracyjne i gospodarcze
 • Warsztaty finansów i rachunkowości
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

oraz w zależności od wybranego modułu:

* Rachunkowość i Podatki:

 • Administracja podatkowa i kontrola skarbowa
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 • Accouting Concepts and Methods (Koncepcje i metody rachunkowości)

* Finanse i Bankowość:

 • Analiza i wycena instrumentów dłużnych i udziałowych
 • Controlling finansowy
 • Social Insurance System (System ubezpieczeń społecznych)

* Modern finance and accounting

 • Behavioral Economics in Financial Services
 • Accouting Concepts and Methods
 • Financial Revision and Audit

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania wybranych organizacji gospodarczych, instytucji finansowych i banków oraz praktyczne umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych organizacji gospodarczych, prowadzenia ich ksiąg rachunkowych. Absolwent rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu mikro i makroekonomicznym w warunkach gospodarki rynkowej, posługuje się fachową terminologią opisując oraz analizując zaistniałe warunki w swoim otoczeniu i podejmując względem nich decyzje. Potrafi pozyskiwać dane finansowe, ewidencjonować je, sporządzać raporty i sprawozdania, ich analizy w świetle aktualnych przepisów.


Wymagania rekrutacyjne:

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z matematyki oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.