Poznaj nasze kierunki studiów

Pedagogika resocjalizacyjna
studia licencjackie

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna zapewniają studentom obszerny zakres przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych przygotowujących do działalności zawodowej.

W zależności od wybranej specjalności student zdobywa kompetencje zawodowe niezbędne do  pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oświatowych (na podstawie specjalności nauczycielskiej), jako wychowawca i opiekun w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pomocowych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych.

Studia na profilu praktycznym dają w zależności od wybranego modułu możliwość uzyskania kwalifikacji do prowadzenia interwencji kryzysowej lub pracy socjoterapeutycznej.

Ponadto zapewniają opanowanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Studia przygotowują do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia.


Kształcenie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna obejmuje wiedzę w zakresie przyczyn, powodów, uwarunkowań społecznego niedostosowania dzieci, młodzieży i dorosłych, a także mechanizmów biologicznych, psychicznych, społecznych i środowiskowych prowadzących do aspołecznego funkcjonowania i generujących zachowania przestępcze.  Zakres treści odnosi się także do teoretycznych założeń i prawno-społecznych zasad organizacji procesu resocjalizacji jednostek i grup. W zakres umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie kształcenia wchodzą: diagnozowanie, organizowanie i realizacja zadań wychowawczych w środowisku otwartym i placówkach resocjalizacyjnych instytucjonalnych w tym zamkniętych, uzupełnione o treści z zakresu podstawowych działań profilaktycznych, prewencyjnych i terapeutycznych. Treści kształcenia uwzględniają najnowsze kierunki i tendencje w pracy profilaktycznej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej, terapii uzależnień, socjoterapii. Rozwijane kompetencje społeczne zorientowane są na zapobieganie procesom stygmatyzacji i wykluczania społecznego jednostek niedostosowanych społecznie i przestępczych. Zawierają treści z zakresu   interwencji kryzysowej lub socjoterapii.

Absolwent posiada wiedzę i niezbędne umiejętności do samodzielnego podejmowania zróżnicowanych metod i technik resocjalizacji adekwatnie do zaistniałej sytuacji, a także prowadzenia działań profilaktycznych w ośrodkach edukacyjnych, w placówkach prowadzących działalność pomocową, interwencyjną, wspierającą, socjalizacyjną, resocjalizacyjną, terapeutyczną i socjoterapeutyczną. Uzyskuje kwalifikacje do pracy w placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych (młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, areszty i zakłady karne, a po uzupełnieniu wykształcenia o II stopień także w sądownictwie). Ponadto może podjąć zatrudnienie w organizacjach i instytucjach środowiskowej pracy z dziećmi i młodzieżą, a także osobami dorosłymi nieprzystosowanymi społecznie.

Absolwent może pracować w różnych obszarach i z ludźmi z różnych środowisk: domy dziecka, domy samotnej matki z dzieckiem, rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, ośrodki wsparcia dla rodzin, ośrodki szkolno-wychowawcze, internaty, świetlice środowiskowe, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, organizacje pozarządowe w obszarze pracy środowiskowej, schroniska dla bezdomnych, placówki zajmujące się organizacją czasu wolnego i wspieraniem rozwoju człowieka, ośrodki pomocy dziecku i rodzinie, placówki penitencjarne (jako wychowawca), poradnie rodzinne.

A ponadto absolwent zostaje dodatkowo ukierunkowany do pracy z osobami dorosłymi lub z dziećmi i młodzieżą w zależności od wybranego modułu:

– moduł interwencja kryzysowa to szeroko zakrojona praca z człowiekiem dorosłym. Wiedza, umiejętności i kompetencje pozyskane w ramach tego modułu będą dodatkowym atutem w pracy resocjalizacyjnej, pomocowej, interwencyjnej i terapeutycznej we wszystkich etapach życia dorosłego człowieka.Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i wyposażenie klientów w umiejętności samodzielnego radzenia sobie w kryzysie. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a także poradnictwa specjalistycznego, poradnictwa socjalnego i prawnego.

Podstawowe zagadnienia w ramach modułu to pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, doświadczającym żalu i żałoby po stracie kogoś bliskiego, osobom w kryzysie uzależnienia, osobom które doświadczyły napaści w tym napaści seksualnej (gwałtu) lub molestowania, osobom w kryzysie zagrożenia życia. Moduł obejmuje także pracę z ludźmi doznających kryzysów środowiskowych (nagłych zdarzeń katastroficznych) Realizacja w/w modułu otwiera absolwentowi drogę do certyfikacji.

– moduł socjoterapia lub terapia społeczna to metoda terapeutyzacji zaburzeń psychicznych (emocjonalnych, zaburzeń zachowania), oparta na wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej. Socjoterapia jest jedną z form pomocy psychologicznej adresowanej do dzieci i młodzieży uruchamiającą działania pomocowe, które wynikają z roli socjoterapeuty, jak i z procesów grupowych. Obszarem pracy są zaburzenia i trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym.

Celem socjoterapii może być jednostka lub układy społeczne, które go otaczają (np. rodzina, środowisko) jeżeli przez swą dysfunkcjonalność uruchamiają, nasilają, ewentualnie utrwalają objawy choroby. Postępowanie terapeutyczne polega na poszerzaniu zakresu umiejętności społecznych (trening umiejętności społecznych, terapia zajęciowa, świetlice socjoterapeutyczne, terapia pracą); modyfikowaniu układów społecznych (np. rodziny); albo też zastępowaniu nieprawidłowości układu społecznego.

Praca socjoterapeutyczna zorientowana jest na osiąganie względnie trwałych zmian w zachowaniu podopiecznych, przy wykorzystaniu metod, technik i narzędzi socjoterapeutycznych.