Poznaj nasze kierunki studiów

Pielęgniarstwo
studia licencjackie

Kierunek:                PIELĘGNIARSTWO

Poziom studiów:  Studia pierwszego stopnia

Forma studiów:    stacjonarne

Profil studiów:       praktyczny

 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk o Zdrowiu

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów:  licencjat pielęgniarstwa


Filmy promocyjne:


Opis kierunku:

egzaminPodstawowym celem kształcenia na kierunku jest nauczenie umiejętności posługiwania się szczegółową wiedzą z zakresu pielęgniarstwa i ogólną z zakresu innych nauk dla zapewnienia bezpieczeństwa i opieki osobom chorym, niepełnosprawnym i umierającym oraz udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami etyki ogólnej i zawodowej.

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo odbywa się w oparciu o standardy kształcenia ujęte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.


Wybrane przedmioty:

  • Zdrowie publiczne
  • Etyka zawodu pielęgniarki
  • Prawo medyczne
  • Podstawowa opieka zdrowotna
  • Choroby wewnętrzne
  • Opieka długoterminowa

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów zawodowych pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno –hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.

Absolwent jest przygotowany do: świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez: rozpoznawanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia, planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki, wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomocy jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie, organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy, dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki; promocji i edukacji zdrowotnej przez: ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia, wspieranie jednostki, rodziny i grupy społecznej w prowadzeniu zdrowego stylu życia, uczenie jednostki, rodziny, grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia, uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych; działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej przez: współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych, współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej, komunikowania się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu; rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych przez: stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej, wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej, uczestniczenie w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej.


Warunki rekrutacji:

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek PIELĘGNIARSTWO, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek PIELĘGNIARSTWO – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.


Opis zawodu: Pielęgniarka

Pielęgniarka jest pracownikiem systemu ochrony zdrowia, udzielającym świadczeń zdrowotnych osobom zdrowym, chorym i niepełnosprawnym, dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom, w warunkach stacjonarnych, ambulatoryjnych, w środowisku szkolnym, w środowisku pracy, w opiece domowej. Pielęgniarka sprawuje bezpośrednią opiekę medyczną nad pacjentem, podejmuje samodzielne działania w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej, a także asystuje lekarzowi w czasie zabiegów czy operacji.

Pielęgniarka udziela świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Wykonuje działania wymagające umiejętności obserwacji, rzetelnej oceny stanu chorego oraz podejmowania decyzji w trakcie sprawowania opieki medycznej nad pacjentem. Rozpoznaje potrzeby zdrowotne i problemy pielęgnacyjne pacjentów. Planuje i realizuje świadczenia pielęgniarskie według indywidualnego planu opieki.

Praca w zawodzie pielęgniarka ma charakter zarówno umysłowy, jak i fizyczny. Pielęgniarka wykorzystuje narzędzia, techniki i procedury właściwe dla sprawowania opieki nad pacjentem.

Do podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarka wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego co najmniej I stopnia. Przez pracodawców preferowane jest posiadanie tytułu magistra pielęgniarstwa.

Do wykonywania zawodu pielęgniarka niezbędne jest posiadanie prawa wykonywania zawodu, wydawanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, na terenie której pielęgniarka wykonuje zawód. Osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym „pielęgniarka” albo „pielęgniarz”.

System kształcenia pielęgniarek przewiduje edukację w ramach kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych bądź specjalizacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa.

Pielęgniarka ma obowiązek podnoszenia oraz aktualizowania wiedzy i umiejętności, poprzez różne formy kształcenia podyplomowego, uczestnicząc w szkoleniach specjalizacyjnych, kursach kwalifikacyjnych, kursach specjalistycznych oraz kursach dokształcających.

Pielęgniarka może awansować na stanowisko:

  • pielęgniarki koordynującej lub oddziałowej, nadzorując pracę zespołu pracowników (po nabyciu niezbędnego doświadczenia zawodowego),
  • przełożonej pielęgniarek, naczelnej pielęgniarki lub dyrektora do spraw pielęgniarstwa i organizacji opieki (zależnie od posiadanego stażu pracy oraz kwalifikacji zawodowych).

Praca na stanowiskach kierowniczych wymaga od pielęgniarki poszerzenia kompetencji o zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi bądź zarządzaniem w placówkach ochrony zdrowia.

Kompetencje w zawodzie pielęgniarka potwierdza:

  • dyplom ukończenia studiów pielęgniarskich,
  • prawo wykonywania zawodu, wydawane przez Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych.

Każdy ukończony pozytywnym wynikiem kurs z różnych dziedzin pielęgniarstwa lub specjalizacja pielęgniarska oraz zdobyte tytuły naukowe w pielęgniarstwie potwierdzane są przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych wpisem do prawa wykonywania zawodu.

 

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl