Poznaj nasze kierunki studiów

Ratownictwo medyczne
studia licencjackie

Kierunek:              RATOWNICTWO MEDYCZNE

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia

Forma studiów:   stacjonarna i niestacjonarna

Profil studiów:     praktyczny

 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk o Zdrowiu

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów:  licencjat


Filmy promocyjne:


Opis kierunku:

Celem studiów na kierunku ratownictwo medyczne jest wykształcenie profesjonalnej kadry medycznej na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym wymusiła wprowadzenie zmian w polskiej medycynie ratunkowej i systemie ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny utrwalił swoją pozycję i uzyskał nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. Jest to zawód trudny, wymagający wysokich kwalifikacji zawodowych, wobec którego występują wysokie oczekiwanie społeczne.

Ratownictwo medyczne jest kierunkiem z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Program studiów integrujący wiedzę z wielu dziedzin pozwala poznać zagrożenia zdrowia i życia społeczeństwa w wielorakich aspektach; zrozumieć zadania polityki zdrowotnej w nowoczesnym świecie i zdobyć umiejętność wykonywania medycznych czynności ratunkowych w stanach zagrażających zdrowiu i życiu.


Wybrane przedmioty:

 • Medycyna ratunkowa
 • Stany nagłe
 • Promocja zdrowia
 • Intensywna terapia
 • Medycyna sądowa

Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.


Warunki rekrutacji:

Nowa matura i stara matura: Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek ratownictwo medyczne jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

Listę przyjętych osób ustala się w oparciu o listę rankingową. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. O przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych z egzaminów z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Ponadto, zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu biologia, będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym + 10 punktów doliczonych do ogółu wszystkich punktów za zdane egzaminy.

Kandydat powinien:
– posiadać podstawową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
– posiadać dobrą sprawność fizyczną, mieć predyspozycje do pracy w zespole oraz umiejętność pracy w sytuacjach stresujących, nagłych;
– cechować się stanowczością i umiejętnością podejmowania decyzji;
– być świadomy, iż priorytetem w jego pracy będzie niesienie pomocy każdej potrzebującej osobie.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Ratownictwo medyczne, obejmie także opinię lekarza medycyny pracy dotyczącą stanu zdrowia kandydata/kandydatki potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim. Kandydat/kandydatka ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia nie wyklucza wykonywania zawodu ratownika medycznego.


Opis zawodu: Ratownik medyczny

Ratownik medyczny jest osobą wykonującą zawód medyczny, uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej. Udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym w nagłych stanach w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego, wypadkach i katastrofach przy użyciu sprzętu ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego.

Pracuje w zespołach państwowego ratownictwa medycznego, na szpitalnych oddziałach ratunkowych, w wojsku, straży pożarnej, straży przemysłowej czy firmach świadczących przewozy medyczne. A dodatkowo np. podczas wydarzeń sportowych czy imprez masowych, jako członek zespołu zabezpieczenia medycznego.

Ratownik medyczny może także prowadzić kursy, szkolenia i pokazy z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych.

Ratownik medyczny wykonuje pracę polegającą na:

 • ocenie miejsca zdarzenia pod kątem ewentualnych zagrożeń,
 • komunikowaniu się z pacjentem, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej,
 • ocenie parametrów życiowych pacjenta,
 • wykonywaniu medycznych czynności i zabiegów ratowniczych w stanach zagrożenia życia, z uwzględnieniem ich specyfiki i właściwej kolejności postępowania,
 • opiece nad pacjentem w trakcie transportu medycznego (w karetce),
 • prawidłowym przeprowadzaniu wywiadu dyspozytorskiego 22 i instruktażu ratowniczego 8 dostępnymi środkami łączności,
 • prowadzeniu i gromadzeniu dokumentacji udzielonej pomocy, sprawozdań o stanie zdrowia, doznanych obrażeniach, zastosowanych zabiegach i czynnościach ratowniczych (karty informacyjne, wypadkowe, transportowe, książka zgłaszania wezwań, książka raportów).

Ratownik medyczny stosuje metody, techniki, procedury i sposoby związane z:

 • przekazywaniem pacjentów personelowi ambulatoriów, izb przyjęć i innych jednostek (z wypełnianiem odpowiedniej dokumentacji),
 • podejmowaniem działań z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej (m in. przywracanie drożności dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, resuscytacja krążeniowo-oddechowa)
 • podejmowaniem prawidłowego postępowania przeciwwstrząsowego, w tym postępowania w urazach ciała (tamowanie krwotoków, unieruchamianie i zabezpieczanie złamań),
 • ustalaniem wskazań co do kolejności leczenia i transportu pacjentów oraz podejmowania zleconego przez kierownika zespołu optymalnego postępowania ratowniczego, chroniącego zdrowie, życie poszkodowanych i transportowanych osób,
 • posługiwaniem się sprzętem ochrony osobistej (aparaty oddechowe, ubrania ochronne zabezpieczające przed wysoką temperaturą, kwasami, ługami, gazami) i medycznym (aparaty zapewniające drożność dróg oddechowych, urządzenia do elektroterapii i tlenoterapii, urządzenia do unieruchamiania i transportu chorych w zakresie niezbędnym dla udzielenia pomocy zagrożonym utratą życia, poszkodowanym i transportowanym),
 • zapobieganiem zakażeniom przez stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki,
 • przeprowadzaniem kontroli leków, materiałów opatrunkowych, środków i sprzętu ratowniczego, które stanowią wyposażenie zespołu lub oddziału.

Zawód ratownik medyczny może wykonywać osoba, która ukończyła studia wyższe I stopnia na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne.

Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez korzystanie z różnych form kształcenia.

Po 5 latach pracy na stanowisku ratownika medycznego można zostać starszym ratownikiem medycznym.

W ciągu okresu rozliczeniowego (5 lat) ratownik medyczny zobowiązany jest zdobyć 200 punktów edukacyjnych. Rozliczenie z punktów edukacyjnych odbywa się w Wydziale Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego na terenie województwa, w którym ratownik medyczny zamieszkuje lub wykonuje zawód.

 

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl