Poznaj nasze kierunki studiów

Wychowanie Fizyczne
studia licencjackie

Kierunek:                     WYCHOWANIE FIZYCZNE

Poziom studiów:        Studia pierwszego stopnia

Forma studiów:          stacjonarna

Profil studiów:            praktyczny

Oferowane moduły:   Wychowanie Fizyczne w służbach mundurowych

                                     Instruktor rekreacji

 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk o Zdrowiu

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów:  licencjat


Film promocyjny:


Opis kierunku:

Celem kształcenia jest opg48manowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscypliny nauk o kulturze fizycznej, która pozwala oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Przygotowanie do działań profesjonalnych: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie. Przygotowanie do podjęcia pracy w: przedszkolach i szkołach podstawowych – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej, zgodnie z warunkami uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie określonymi przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Opanowanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studia przygotowują do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia.


Wybrane przedmioty:

 • Biologiczny rozwój człowieka
 • Metodyka wychowania fizycznego
 • Obóz szkoleniowy
 • Antropomotoryka
 • Metody oceny postawy ciała

oraz w ramach wybranego modułu:

* Wychowanie Fizyczne w służbach mundurowych:

 • Judo z elementami jujitsu
 • Terenoznawstwo
 • Samoobrona i stosowanie siły jako środka przymusu bezpośredniego

* Instruktor rekreacji

 • Rekreacja zdrowotna (fitness, aqua aerobic)
 • Podstawy teorii i metodyki rekreacji
 • Indywidualne formy rekreacji (boot camp)

Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej, zgodnie z warunkami uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w określonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz jako specjalisty zarządzania w zakresie kultury fizycznej oraz organizatora imprez sportowo-rekreacyjnych. Absolwent jest przygotowany do realizacji aspektów zawodowych w sporcie powszechnym i sporcie kwalifikowanym, rekreacji, turystyce i rehabilitacji sportowej.

Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych

Absolwent modułu Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych jest przygotowany do podjęcia pracy w military-662872_640szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej, zgodnie z warunkami uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w określonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz w jednostkach służb mundurowych na stanowisku instruktora wychowania fizycznego i sportu. Absolwent przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w służbach mundurowych, z uwzględnieniem specyfiki wysiłków podejmowanych w warunkach terenowych.

Instruktor rekreacji

fitness-1730325_640Absolwent tego modułu jest przygotowany do podjęcia pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej, zgodnie z warunkami uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w rekreacji fizycznej określonymi przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Ukończenie modułu umożliwia uzyskanie uprawnień instruktora rekreacji, przygotowanie do pracy w instytucjach realizujących zadania sportu powszechnego, rekreacji i turystyki kwalifikowanej.


Warunki rekrutacji:

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania wzmożonego wysiłku fizycznego; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata nie wyklucza wykonywania wzmożonych czynności fizycznych.