Poznaj nasze kierunki studiów

Zarządzanie
studia licencjackie

Kierunek:                         ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:            Studia pierwszego stopnia

Forma studiów:              stacjonarna i niestacjonarna

Profil studiów:                praktyczny

 

Oferowane moduły:      Zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

                                          Handel i E-biznes

                                          Zarządzanie kapitałem intelektualnym z elementami psychologii – nowość!!!

 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów:  licencjat


Film promocyjny:


Celem kształcenia na kierunku zarządzanie jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny zarządzania, ekonomii, marketingu, działalności gospodarczej, polityki społecznej, a także istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, organizacji publicznych i pozarządowych. Absolwent po zakończeniu studiów posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi, jak również kierowania ludźmi w organizacji.

W trakcie procesu kształcenia absolwent nabywa umiejętności korzystania z wiedzy menedżerskiej, zdobywania i selekcji informacji, umiejętności komunikowania się i prezentacji, pracy w grupie oraz organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych.

W ramach programu studiów na kierunku Zarządzanie student może realizować jeden z trzech modułów kształcenia, który pozwalali mu rozwijać w bardziej szczegółowy sposób swoje zainteresowania z określonej dziedziny zarządzania. Wybór modułu następuje do końca II semestru studiów.

Handel i e-biznes

Moduł Handel i E-biznes: celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z obszaru handlu, technik sprzedaży, biznesu w gospodarce cyfrowej, zachowań konsumentów, szeroko pojętego procesu komunikacji, tworzeniu zespołów i struktur sprzedażowych, a także operowania na rynkach cyfrowych poprzez e-handel, tworzenia strategii lokalizacji i funkcjonowania obiektów handlowych oraz jednostek biznesowych na bazie szerokiej analizy rynku i przedsiębiorstwa.

Zarządzanie w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii

conference-595853_640 Moduł Zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii: pozyskanie szerokiej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania i  marketingu w zakresie turystyki, usług hotelarskich i gastronomicznych, ubezpieczeń, podstaw dietetyki i technologii żywności, prawa w zakresie hotelarstwa i gastronomii, planowania i organizacji wyposażenia obiektów hotelarskich i gastronomicznych, organizacji eventów, oraz zastosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu i marketingu, w tym promocji.

Zarządzanie kapitałem intelektualnym z elementami psychologii

Moduł Zarządzanie kapitałem intelektualnym z elementami psychologii umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu identyfikowania, mierzenia, zarządzania i rozwijania zasobów intelektualnych w organizacji. Kapitał intelektualny składa się z wiedzy, doświadczenia, umiejętności, relacji międzyludzkich oraz innych niematerialnych aktywów, które przyczyniają się do sukcesu organizacji. Włączenie elementów psychologii, między innymi w zakresie motywowania, zarządzania zmianą, budowania relacji czy rozwiązywania konfliktów, do zarządzania kapitałem intelektualnym pomoże studentom w lepszym zrozumieniu i wykorzystaniu zasobów intelektualnych w organizacji.


Wybrane przedmioty:

 • Podstawy zarządzania
 • Nauka o organizacji
 • Marketing
 • Zarządzanie projektami

oraz w zależności od wybranego modułu:

*Handel i E-biznes

 • Prawne aspekty (e-)handlu i (e-)sprzedaży
 • Badania marketingowe w handlu
 • Merchandising w handlu detalicznym
 • E-usługi w biznesie

*Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Obsługa klienta w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 • Zarządzanie i marketing wydarzeń (eventów)
 • Przewodnictwo i pilotaż w turystyce, animacja czasu wolnego

*Zarządzanie kapitałem intelektualnym z elementami psychologii

 • Ekonomia behawioralna
 • Problem solving (Proces rozwiązywania problemów)
 • Coaching i mentoring w rozwoju pracowników
 • Systemy motywowania pracowników

Sylwetka absolwenta:

Struktura przedmiotów oraz ich szczegółowe treści programowe są tak ukształtowane, iż w przyszłej pracy zawodowej zapewniają absolwentowi:

 • możliwość pełnienia funkcji kierowniczych i organizatorskich na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem, niezależnie od jego wielkości i charakteru, zarówno w przedsiębiorstwach państwowych, jak i w małych i średnich firmach prywatnych,
 • możliwość pełnienia funkcji kierowniczych i organizatorskich w organizacjach publicznych, w szczególności w jednostkach administracji samorządowej, jak również w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych,
 • możliwość pełnienia funkcji kierowniczych w działalności produkcyjnej, usługowej, badawczej, itp.,
 • możliwość twórczego uczestnictwa w procesach zarządzania na niskim i średnim szczeblu menedżerskim.
 • Student po ukończeniu studiów będzie nie tylko przygotowany do pracy menedżera w wszelakiego typu organizacjach, ale również będzie potrafił prowadzić własną firmę i sprawnie ją poprowadzić, posiadając umiejętność praktycznej analizy zjawisk i procesów ekonomicznych oraz określenia ich uwarunkowań. Jednocześnie będzie posługiwał się metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji biznesowych. Dzięki wiedzy zdobytej w ramach poszczególnych modułów absolwenci mają szerokie perspektywy podjęcia pracy zawodowej jako: przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, menedżer administracji publicznej, który po ukończeniu studiów może zajmować stanowiska administracyjne w urzędach i instytucjach samorządu lokalnego i regionalnego, specjalista lub kierownik ds. sprzedaży, ds. marketingu, doradca klienta, przedstawiciel handlowy, koordynator zespołów projektowych lub zadaniowych.
 • Absolwent modułu Zarządzanie kapitałem intelektualnym z elementami psychologii będzie mógł podjąć pracę w działach personalnych różnych organizacji, jednostkach szkoleniowych, agencjach i urzędach pracy, a także na przykład agencjach marketingowych. Może to obejmować takie stanowiska jak doradca personalny, specjalista ds. zarządzania kapitałem ludzkim, konsultant ds. rekrutacji i selekcji, trener czy analityk rynku w zakresie postaw konsumenckich. Studia mogą być także wstępem do kariery menedżerskiej w obszarach związanych z kapitałem ludzkim, public relations czy sprzedażą, a także w każdym innym dziale, jako uzupełnienie wiedzy fachowej ułatwiające zarządzanie zespołem pracowniczym

Wymagania rekrutacyjne:  Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.