Poznaj nasze kierunki studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia magisterskie

Poziom studiów:          Studia drugiego stopnia

Forma studiów:             stacjonarne/niestacjonarne

Profil studiów:               praktyczny

Oferowane moduły:

 • OBRONA POWSZECHNA I RATOWNICTWO
 • BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I KRYMINOLOGIA

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów:  magister


Bezpieczeństwo Wewnętrzne to interdyscyplinarny kierunek studiów, stanowiący odpowiedź na specyfikę i wyzwania współczesnego świata oraz dynamiczną sytuację w zakresie wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Destabilizacja bieżącej sytuacji międzynarodowej wpływa niekorzystnie na porządek europejski oraz bezpieczeństwo wewnętrzne państw, jak też poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Studia drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne są odpowiedzią na zgłaszaną potrzebę płynącą zarówno ze strony studentów, jak i rynku pracy, w tym służb mundurowych i podmiotów administracji publicznej. Kształcenie specjalistyczne wymaga w tym zakresie gruntownej wiedzy teoretycznej popartej praktycznymi umiejętnościami. Bezpieczeństwo Wewnętrzne drugiego stopnia to kierunek o charakterze praktycznym.

Kształcenie na II stopniu kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne jest ważne, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie służb, inspekcji i straży na ludzi o wysokich kwalifikacjach, wykraczających poza specjalistyczną wiedzę i umiejętności związane z pracą w jednej z nich, a także poza podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, którą studenci nabywają podczas studiów I stopnia. Umiejętności związane z poszukiwaniem informacji, ich analizy, oraz trwałe rozwijanie wiedzy, umiejętności i strategicznego myślenia, są niezbędne w pracy na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, szczególnie obecnie, kiedy poszerza się katalog zmiennych je kształtujących.

Uzasadnieniem dla proponowanych studiów II stopnia jest chęć zapewnienia absolwentom I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz innych kierunków studiów, możliwości rozwijania nabytej już wiedzy z tego zakresu, jak i poszerzenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów na innych kierunkach o wiedzę i umiejętności przewidywane dla proponowanego II stopnia Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W związku z tym oczekuje się, że część absolwentów będzie „dwukierunkowa”, co jest cechą pożądaną na rynku pracy. Kierunek, poziom i profil kształcenia zostały sprzężone z celami studiów, które mają dostarczyć absolwentowi wiedzę i ukształtować kompetencje w zakresie: relacji społecznych, instytucji publicznych odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo, historycznych i współczesnych zagrożeń, konfliktów i myśli strategicznej; specjalistycznej wiedzy i umiejętności wymaganych do pracy w służbach, inspekcjach i strażach oraz innych instytucjach i organizacjach zajmujących bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Ponadto, studia mają na celu rozwijanie umiejętności badawczych i analitycznych, porządkowania informacji i łączenia ich relacjami przyczynowo-skutkowymi.

Bezpieczeństwo wewnętrzne to wielopłaszczyznowe, złożone i interdyscyplinarne zagadnienie, które dotyczy niemal każdej dziedziny życia. Ze względu na potrzebę rynku pracy, mając na uwadze konieczność kształcenia specjalistów, w ramach tego kierunku studiów uruchomione zostaną następujące specjalizacje: Obrona powszechna i ratownictwo oraz Bezpieczeństwo publiczne i kryminologia.

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne kojarzone ze znajomością realiów współczesnego świata. Studia drugiego stopnia z zakresu Bezpieczeństwa Wewnętrznego pozwalają wykształcić zdolność do myślenia analitycznego, hierarchizowania możliwych rozwiązań. Pokazują jak można łączyć treści teoretyczne ze specjalistyczną wiedzą, z różnego rodzaju dziedzin praktycznych usytuowanych w szeroko rozumianym polu bezpieczeństwa. Absolwenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego drugiego stopnia nabywają umiejętności:

 • przywódcze,
 • z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi, samorozwoju i pogłębiania wiedzy,
 • pracy pod presją czasu,
 • radzenia sobie w sytuacjach stresujących,
 • pracy w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego, pracy z wykorzystaniem sprawności fizycznej,
 • kierowania działaniami w procesie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • samodzielnego rozwiązywania problemów dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • prezentowania własnych poglądów na różnorodne tematy, szczególnie te dotyczące bezpieczeństwa,
 • rozpoznawania zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • angażowania się w życie społeczne, z zachowaniem szczególnego akcentu na aktywności związane z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Absolwenci tego kierunku mogą starać się o pracę między innymi w podmiotach zajmujących się bezpieczeństwem społeczności lokalnych, w służbach mundurowych: policji, siłach zbrojnych, straży granicznej, służbie więziennej,  czy straży pożarnej, przedsiębiorstwach, które zajmują się ochroną osób i mienia, organizacją konwojów oraz imprez masowych, a także podmiotach które organizują wewnętrzne służby ochrony instytucji i firm.

Na skróty