Poznaj nasze kierunki studiów

Finanse i Rachunkowość, studia magisterskie – w przygotowaniu

Ogólnymi celami kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość – studia II stopnia jest opanowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z dziedziny nauk społecznych w zakresie ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości.

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość w Małopolskiej Uczelni Państwowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami związanymi z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość zapewniają studentom szeroką gamę przedmiotów kierunkowych. Zakładany profil praktyczny uwzględnia potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. W programie studiów przewidziane są praktyki zawodowe, które pozwalają na zdobycie wiedzy praktycznej i wdrożenie wiedzy pozyskanej w toku studiów.

 

Specjalizacja Kadry i płace umożliwia opanowanie praktycznych umiejętności realizacji wielozadaniowej pracy z zakresu: prawa pracy, ewidencji i rozliczania wynagrodzeń, współczesnych koncepcji zarządzania i optymalizacji kosztów zatrudnienia. Praktyczna formuła zajęć, wykorzystanie umiejętności zastosowania systemów informatycznych w kadrach, płacach i rozliczeniach z ZUS umożliwia zdobycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

 

Specjalizacja Rachunkowość i podatki umożliwia realizację wielozadaniowej pracy z zakresu: prawa podatkowego, ewidencji i sprawozdawczości podatkowej oraz postępowania skarbowego. Praktyczna formuła zajęć, wykorzystanie umiejętności teoretycznych przy zastosowaniu systemów informatycznych w podatkach umożliwia zdobycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

 

Celem kształcenia jest także opanowanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 + Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Przedmioty prowadzone w języku angielskim z zakresu finansów i zarządzania pozwalają studentom pozyskać dodatkowe umiejętności i odpowiedzieć na aktualne zapotrzebowania rynku pracy. Studia przygotowują do objęcia stanowisk kierowniczych i menedżerskich w pionach zajmujących się finansami, księgowością oraz w dziale kadr i płac.

 

Sylwetka Absolwenta

 

Absolwent II stopnia Finansów i rachunkowości posiada wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości oraz umiejętność samodzielnego stosowania instrumentarium finansowego i rachunkowego.

 

Studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość zapewniają studentom szeroką gamę przedmiotów kierunkowych, także specjalnościowych, dla takich specjalności jak: Rachunkowość
i podatki oraz Kadry i płace. Absolwent uzyskuje także przygotowanie do świadomego planowania rozwoju osobistego i zawodowego.

 

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, psychologii pracy, funkcjonowania wybranych organizacji gospodarczych, instytucji finansowych i banków oraz praktyczne umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych organizacji gospodarczych. Absolwent posługuje się fachową terminologią opisując oraz analizując zaistniałe warunki w swoim otoczeniu i podejmując względem nich decyzje. Potrafi pozyskiwać dane finansowe, ewidencjonować je, sporządzać raporty i sprawozdania, ich analizy w świetle aktualnych przepisów. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i PR w organizacji oraz potrafi zarządzać zasobami ludzkimi.

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość umożliwiają studentom zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu sprawnej obsługi systemów informatycznych w rachunkowości przeznaczonych dla małych i średnich firm oraz biur rachunkowych.

Absolwent studiów drugiego stopnia zna język obcy na poziomie B2 + Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Na skróty