Poznaj nasze kierunki studiów

Pedagogika
studia magisterskie (brak naboru)

Kierunek:                   PEDAGOGIKA

Poziom studiów:      Studia drugiego stopnia

Forma studiów:        stacjonarna i niestacjonarna

Profil studiów:           praktyczny

Oferowane moduły: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

                                    Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów:  magister


Film promocyjny:


Opis kierunku:

Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu koncentruje się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz na tym co dotyczy środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się i uczą w ciągu całego życia oraz krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy procesów edukacyjnych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.

Studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika zapewniają studentom obszerny zakres przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych przygotowujących do działalności zawodowej. W zależności od wybranego modułu kształcenia student zdobywa kompetencje zawodowe niezbędne do  pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oświatowych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia na profilu praktycznym, w obrębie modułu: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza dają możliwość uzyskania kwalifikacji do pracy jako opiekun-wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Studia zapewniają opanowanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Studia przygotowują do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia w obrębie modułu: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna zapewniają studentom obszerny zakres przedmiotów przygotowujących ich do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich formach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Studia umożliwiają doskonalenie umiejętności językowych w zakresie wybranego języka obcego


Wybrane przedmioty:

 • Metodologia badań w pedagogice
 • Pedagogika ogólna
 • Moduł kształcenia praktycznego
 • Pedagogika porównawcza

oraz w ramach wybranego modułu:

* Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza:

 • Współczesne koncepcje metodyki  pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Opieka nad małym dzieckiem
 • Teoria opieki

* Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna:

 • Edukacja włączająca
 • Zajęcia reedukacyjno-wyrównawcze
 • Psychologia  nauczania i uczenia się
 • Podstawy wychowania przedszkolnego

Sylwetka absolwenta:

Student w ramach Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej przygotowywany jest do praktycznej działalności pedagogicznej realizowanej z dziećmi i młodzieżą wymagającymi opieki częściowej lub całkowitej ze względu na trudną sytuację życiową oraz  do ich diagnozowania, prognozowania i wsparcia.  Działalność opiekuńcza obejmuje pracę z rodziną dysfunkcyjną  i/lub z problemami, jak i z indywidualnymi osobami m.in. osieroconymi, cierpiącymi na schorzenia somatyczne, przejawiającymi deficyty wychowawcze, zmagającymi się z problemami egzystencjalnymi, zagrożonymi nałogami, a także podopiecznymi, którzy z różnych powodów utracili częściowo lub trwale samodzielność w zaspokajaniu potrzeb opiekuńczych i wymagają pedagogicznego wsparcia. Kompetencje absolwenta obejmują wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu szeroko rozumianej opieki i wychowania opiekuńczego ukierunkowanego na podopiecznych w wieku dziecięcym, adolescencji i osób starszych.

Absolwent realizujący moduł: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza ma kwalifikacje do pracy zawodowej w instytucjach i placówkach oświatowych – wszystkich typach szkół i na wszystkich poziomach kształcenia (jako pedagog szkolny, w świetlicach, internatach i bursach jako wychowawca); w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o charakterze: socjalizacyjnym, interwencyjnym, wielofunkcyjnym, rodzinnym, wsparcia dziennego (w świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych, klubach), w hostelach (w charakterze pedagoga, wychowawcy, opiekuna dziecięcego, socjoterapeuty); w instytucjach i placówkach pomocy społecznej (w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dla ofiar przemocy w rodzinie, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, ośrodkach wsparcia, hospicjach, wioskach dziecięcych (jako pedagog, wychowawca, opiekun, koordynator pieczy zastępczej);  w placówkach wypoczynku i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży (jako pedagog, wychowawca, opiekun);  w placówkach poradnictwa specjalistycznego (w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach diagnostycznych ( jako pedagog, doradca,  wychowawca, opiekun).

Absolwent realizujący moduł: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada kwalifikacje pracy w przedszkolu i w klasach młodszych (I-III). Posiada wiedzę na temat dzieciństwa i jego uwarunkowań, zwłaszcza zaś znane są mu uwarunkowania środowiskowe procesu edukacji małego dziecka. Absolwent zna i rozumie prawa rozwojowe, które stanowią podstawę pracy opiekuńczej i wychowawczej. Posiada wiedzę na temat organizacji środowiska wychowawczego oraz specyfiki pracy wychowawczej w przedszkolu i szkole. Ponadto dysponuje dogłębną wiedzą na temat organizacji procesu edukacji, w tym wiedzę metodyczną traktuje jako podstawę realizacji celów zawartych w Podstawie Programowej.

Znajomość podstawowej terminologii i metodologii badań pedagogicznych umożliwia Absolwentowi prowadzenie własnych badań o charakterze diagnostycznym i uprawianie refleksji w działaniu i nad działaniem, czyniąc go refleksyjnym praktykiem. Potrafi on dokonać diagnozy dojrzałości szkolnej, zachowań dysfunkcyjnych i procesów zachodzących w grupie rówieśniczej. Opanowanie warsztatu pracy nauczyciela pozwala mu z jednej strony na właściwe planowanie i realizowanie działań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych, a z drugiej na formułowanie uwag, które dotyczą pojawiających się w pracy problemów, w tym uwag na temat przydatności programów edukacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych oraz ich przydatności, efektywności w edukacji małego dziecka.


Warunki rekrutacji:

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnego. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z przebiegu studiów.

Do przyjęcia na moduł nauczycielski Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wymagane jest ukończenie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej), poświadczone kserokopią dyplomu (oryginał do wglądu na miejscu).

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek PEDAGOGIKAobejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek PEDAGOGIKA – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu nauczyciela, opiekuna, wychowawcy i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

Na skróty