Poznaj nasze kierunki studiów

Pielęgniarstwo
studia magisterskie

Kierunek:                 PIELĘGNIARSTWO

Poziom studiów:   Studia drugiego stopnia

Forma studiów:     stacjonarna i niestacjonarna

Profil studiów:        praktyczny

 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk o Zdrowiu

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów:  magister pielęgniarstwa


Film promocyjny:


Opis kierunku:g558d

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo odbywa się w oparciu o standardy kształcenia ujęte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


Wybrane przedmioty:

  • Psychologia zdrowia
  • Zarządzanie w pielęgniarstwie
  • Opieka onkologiczna
  • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
  • Anestezjologia / intensywna terapia
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna

Sylwetka absolwenta:

Osiągnięcie efektów kształcenia określonych w standardzie daje możliwość: świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią, promocji i edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach pomocy społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku. Może pracować także w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie i prowadzić własną działalność. Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


Warunki rekrutacji:

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata pielęgniarstwa. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z przebiegu studiów.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek PIELĘGNIARSTWO obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek PIELĘGNIARSTWO – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

Na skróty