Poznaj nasze kierunki studiów

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia magisterskie

Kierunek:                    ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Poziom studiów:       Studia drugiego stopnia

Forma studiów:         stacjonarna i niestacjonarna

Profil studiów:            praktyczny

Oferowane moduły:  Zarządzanie projektami i innowacjami

                                Lean Manufacturing – doskonalenie (optymalizacja) procesów

 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów:  magister inżynier


Film promocyjny:


Opis kierunku:

W ramach programu studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji studia drugiego stopnia student może realizować jeden z dwóch modułów kształcenia, który pozwalali mu rozwijać w bardziej szczegółowy sposób swoje zainteresowania z określonej dziedziny. Wybór modułu następuje do końca I semestru studiów.

Moduł Zarządzanie projektami i innowacjami: odpowiada on na bieżące i przyszłe potrzeby gospodarki. Skierowana jest do osób, które chcą kształcić się w zawodzie kierownika projektu (Project Manager). Zakres tematyczny modułu jest zgodny z kluczowymi obszarami wiedzy wiodących na świecie standardów, norm i metodyk zarządzania projektami. W ramach tego modułu student nabędzie wiedzę o zarządzaniu projektami małymi, średnimi i dużymi, a także będzie miał możliwość usystematyzowania posiadanych, jak i nabycia nowych doświadczeń praktycznych. Po zakończeniu studiów, student rozumie istotę projektu i zarządzania projektem. Zna podstawowe metodyki zarządzania projektami, pojęcia, modele i obszary problemowe oraz procesy zarządzania projektami. Zna i stosuje metody, techniki i narzędzia zarządzania projektem. Jest przygotowany do kierowania projektami małymi i średnimi niezależnie od sektora i branży. Jest przygotowany do pełnienia roli członka zespołu projektowego w projektach dużych. Potrafi skutecznie komunikować się i funkcjonować w zespole projektowym, rozumiejąc i wcielając się w różne role. Na bazie zdobytej wiedzy i zgromadzonych doświadczeń jest przygotowany do samodzielnego kształcenia się w zawodzie kierownika projektu, a także zdobywania certyfikatów potwierdzających nabyte kompetencje.

Moduł Lean Manufacturing – doskonalenie (optymalizacja) procesów: absolwent będzie dysponował szeroką interdyscyplinarną wiedzą z zakresu nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem (APQP, FMEA, Lean Manufacturing) oraz nowoczesnych technik i narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie (ERP, SPC). Absolwent będzie potrafił w praktyce wdrażać i realizować zasady Lean Management i Lean Manufacturing. Dzięki umiejętności wykorzystania narzędzi diagnostycznych, narzędzi Manufacturing Process Management (takich jak np. Tecnomatix Plant Simulation ) oraz posiadanej wiedzy o procesach produkcyjnych będzie potrafił przeprowadzić analizę funkcjonujących procesów produkcyjnych i dokonać ich udoskonalenia lub zaprojektować i wdrożyć nowe procesy produkcyjne.


Wybrane przedmioty:

 • Sterowanie procesami technologicznymi
 • Technika sensorowa w kontroli procesów technologicznych
 • Metrologiczne wsparcie jakości produkcji
 • Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie

oraz w ramach wybranego modułu:

* Zarządzanie projektami i innowacjami:

 • Zarządzanie projektami w wybranych branżach przemysłu
 • Finanse i biznesplan w projektach
 • Analiza i ocena projektów inwestycyjnych
 • Zarządzanie zespołem projektowym

* Lean Manufacturing – doskonalenie (optymalizacja) procesów:

 • Lean Manufacturing i Lean Management
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Projektowanie systemów produkcyjnych i logistycznych
 • Gospodarka remontowa maszyn i urządzeń

Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do pracy w wielu sferach gospodarki na różnych stanowiskach pracy, gdzie liczą się praktyczne umiejętności we wdrażaniu metodyki zarządzania projektami lub optymalizacji procesów produkcyjnych.

Po ukończeniu modułu Zarządzanie projektami absolwenci będą dysponować wiedzą teoretyczną dotyczącą współczesnego zakresu zarządzania projektami, jak również umiejętnościami z zakresu przygotowania, oceny efektywności, realizacji i monitorowania przebiegu projektów w stopniu wymaganym do swobodnego funkcjonowania w praktyce organizacji działających dla zysku i non-profit.

Absolwent modułu Lean Management przygotowany jest do wykonywania obowiązków związanych z usprawnianiem procesów i eliminacją marnotrawstwa, bazując na metodach i narzędziach koncepcji Lean. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają absolwentom organizowanie i realizowanie procesów zgodnie z metodyką Lean, dążąc do ich doskonalenia i poprawy wyników przedsiębiorstwa. Absolwent potrafi zastosować narzędzia, metody i techniki koncepcji Lean w przedsiębiorstwie, dokonać analizy podejmowanych działań, rozwiązywać problemy i pracować w zespole. Zdobyte kwalifikacje umożliwią podejmowanie pracy zawodowej między innymi jako lean menedżer odpowiedzialny za wprowadzanie koncepcji odchudzonego zarządzania w przedsiębiorstwie.


Wymagania rekrutacyjne: 

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub dyplomu ukończenia studiów inżynierskich drugiego stopnia. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów.

 

 

 

Na skróty