Poznaj nasze kierunki studiów

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
studia jednolite magisterskie

Kierunek:                 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Poziom studiów:   Jednolite studia magisterskie

Forma studiów:     stacjonarna i niestacjonarna

Profil studiów:       praktyczny

 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów: magister


Film promocyjny:


Pięcioletnie, jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna zapewniają studentom przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej). Przygotowanie pedagogiczne obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne. Studia umożliwiają doskonalenie umiejętności językowych (w zakresie języka angielskiego).

Kształcenie jest prowadzone zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2019r., poz. 1450) z późn. zm.

Ogólne cele kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej  to w szczególności:

 • nabywanie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, filozoficznej i aksjologicznej o procesach rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania-uczenia się, dającej podstawę do działań dydaktyczno-wychowawczych na rzecz każdego dziecka, w tym udzielanie pomocy rodzicom (opiekunom) w wychowaniu dziecka, w poczuciu odpowiedzialności za jego postępy dydaktyczne oraz integralny rozwój;
 • zdobycie szerokiej wiedzy ogólnej zapewniającej konstruktywne wchodzenie w dialog z uczniami oraz budowanie zainteresowań różnymi obszarami wiedzy;
 • zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu dydaktyki nauczania zintegrowanego zapewniającego samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów;
 • nabywanie umiejętności personalizowania procesu kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów oraz wykorzystywania w kreowanych sytuacjach edukacyjnych osobistej wiedzy dziecka;
 • kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności współpracy, umożliwiających skuteczne współdziałanie ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w prowadzoną działalność edukacyjną, w tym z nauczycielami i specjalistami;
 • rozbudzenie aktywności społecznej i zaangażowania w działania kulturotwórcze, w charakterze lidera lub uczestnika;
 • rozwijanie kompetencji niezbędnych do systematycznego doskonalenia jakości własnej pracy, w szczególności skutecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • kształtowanie wrażliwości etycznej, empatii, otwartości, refleksyjności oraz postawy prospołecznej i poczucia odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, integralny rozwój uczniów i podejmowane działania pedagogiczne.

Wybrane grupy przedmioty:

 • Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Dydaktyka ogólna
 • Podstawy i metodyka edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej, plastycznej, informatycznej, technicznej, zdrowotnej i wychowania fizycznego
 • Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy nauczyciela
 • Praktyczna nauka gry na instrumencie
 • Psychologia twórczości i trening myślenia kreatywnego
 • Psychologia nauczania i uczenia się
 • Podstawy pedeutologii
 • Współczesne teorie i badania nad dzieciństwem
 • Funkcjonowanie instytucji edukacyjnych i opiekuńczych
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Podstawy diagnostyki edukacyjnej
 • Projektowanie i wdrażanie działań innowacyjnych
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • Organizacja pracy przedszkola i szkoły z elementami prawa oświatowego
 • Emisja głosu
 • Praktyczna nauka języka obcego
 • Praktyka zawodowa

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach młodszych (I-III). Posiada wiedzę na temat dzieciństwa i jego uwarunkowań, zwłaszcza zaś znane są mu uwarunkowania środowiskowe procesu edukacji małego dziecka. Absolwent zna i rozumie prawa rozwojowe, które stanowią podstawę pracy opiekuńczej i wychowawczej. Posiada wiedzę na temat organizacji środowiska wychowawczego oraz specyfiki pracy wychowawczej w przedszkolu i szkole. Ponadto dysponuje dogłębną wiedzą na temat organizacji procesu edukacji, w tym wiedzą metodyczną, którą traktuje jako podstawę realizacji celów zawartych w Podstawie Programowej.

Ukończenie studiów uprawnia absolwenta do podjęcia pracy w przedszkolu, szkole podstawowej (klasy I-III) w systemie szkolnictwa publicznego i niepublicznego, w firmach specjalizujących się w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci oraz wszelkich przedsięwzięciach związanych z edukacją i wychowaniem na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Ukończenie studiów uprawnia do kontynuacji edukacji na studiach podyplomowych, w zakresie doskonalenia pracy nauczyciela, zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji.


Warunki rekrutacji:

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna obejmie także: – ocenę stanu zdrowia. Zdolność do podjęcia studiów ma być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy. Wymagany jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu nauczyciela i pokrewnych. Kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan jego zdrowia (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

Na skróty