Poznaj nasze kierunki studiów

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jednostka prowadząca:

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego

Tel. 33 842 98 27 wew. 117
e-mail: inhis@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 1.14 Collegium sub Horologio


Studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych Osobowych są realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

  • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
  • Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej potwierdzający kompetencje zawodowe Inspektora Ochrony Danych
  • Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.

https://www.krajowalista.pl/krajowa-lista-wyszukiwanie-osob,art_714.html

  • Bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności, wykonywanych na stanowisku pracy, związanych z uzyskaną specjalizacją.

/ patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.krajowalista.pl/regulamin,165.html  /

 

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać:

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW 

Office: +48 22 654 10 44 Mobile: +48 695 761 711    E-mail: i.jablonski@pikw.pl


Opis studiów:

Celem kształcenia słuchaczy studiów podyplomowych, jest zdobycie wiedzy na temat podstawowych funkcji związanych z obszarem bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, a także zapoznanie z zasadami ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz prawami i obowiązki administratora i inspektora ochrony danych osobowych (audytora) w przedmiotowym zakresie. Poza tym słuchacze będą posiadali wiedzę i umiejętności w zakresie nadzoru nad dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa informacji oraz monitorowania przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych i szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Dodatkowo kształtowane będą umiejętności w zakresie: zaplanowania, przygotowania i prowadzenia kontroli i audytu bezpieczeństwa informacji, zbierania dowodów oraz raportowania.  Proces kształcenia zorientowany został na: kształtowanie kompetencji pozwalających Słuchaczowi na merytoryczną i metodyczną organizację i realizację czynności związanych z ochroną danych oraz szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji, a także uświadamianie potrzeby pogłębiania, aktualizowania i integrowania zdobytej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania z innymi dziedzinami wiedzy.


Program studiów podyplomowych – IODO

Efekty uczenia się przyporządkowane do PRK

Plan studiów – IODO

Opłata za jeden semestr wynosi 1900 zł.


Osoby zainteresowane podjęciem studiów składają komplet dokumentów:

1) podanie o przyjęcie na studia,

2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem oraz oświadczeniem o akceptacji postanowień Regulaminu,

3) umowę dot. kształcenia na studiach podyplomowych,

4) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

5) kartę zgłoszenia na studia, w przypadku skierowania przez firmę lub instytucję oraz

wniosek o wystawienie faktury, jeśli płatności dokonuje instytucja lub jeśli osoba fizyczna

wnioskuje o wystawienie faktury.

Pliki do pobrania znajdują się tutaj.

Na skróty