Poznaj nasze kierunki studiów

Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa

Jednostka prowadząca:

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego

Tel. 33 842 98 27 wew. 117
e-mail: inhis@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 1.14 Collegium sub Horologio


 Studia podyplomowe Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa są realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

  • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
  • Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej potwierdzający kompetencje zawodowe Inspektora Ochrony Danych
  • Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.

https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html

  • Bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności, wykonywanych na stanowisku pracy, związanych z uzyskaną specjalizacją.

/ patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.krajowalista.pl/regulamin,165.html  /

 

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać:

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW 

Office: +48 22 654 10 44 Mobile: +48 695 761 711    E-mail: i.jablonski@pikw.pl


Opis studiów:

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa. Absolwenci studiów będą mogli wykonywać pracę w organach administracji publicznej i nie tylko. Absolwenci będą mogli samodzielnie prowadzić oraz kierować zespołami odpowiedzialnymi za reagowanie na incydenty sieciowe.

Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów, pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Słuchacze będą biegle poruszać się w zakresie stosowanych zabezpieczeń i funkcjonowania systemów informatycznych, a także będą potrafili zidentyfikować wszelkie podatności i ryzyka pojawiające się w systemach i podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze.

Absolwenci będą również w pełni przygotowani do reagowania na incydenty bezpieczeństwa IT, ich dokumentowania, zabezpieczania materiału dowodowego oraz wykonywania audytu bezpieczeństwa w przedmiotowym zakresie.

Istnieje możliwość realizacji części zajęć w formie e-learningowej!


Program studiów podyplomowych – Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa

Efekty uczenia się przyporządkowane do PRK

Plan studiów – Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa

Opłata za jeden semestr wynosi 1900 zł.

Uwaga! Absolwenci Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu mają możliwość studiowania z bonifikatą 15%.


Osoby zainteresowane podjęciem studiów składają komplet dokumentów:

1) podanie o przyjęcie na studia,

2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem oraz oświadczeniem o akceptacji postanowień Regulaminu,

3) umowę dot. kształcenia na studiach podyplomowych,

4) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

5) kartę zgłoszenia na studia, w przypadku skierowania przez firmę lub instytucję oraz

wniosek o wystawienie faktury, jeśli płatności dokonuje instytucja lub jeśli osoba fizyczna

wnioskuje o wystawienie faktury.

Pliki do pobrania znajdują się tutaj.

Na skróty