Poznaj nasze kierunki studiów

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz placówkach oświatowych

Jednostka prowadząca:

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego

Tel. 33 842 98 28 wew. 118
e-mail: pedagogika@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 1.14 Collegium sub Horologio


Opis studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny – nadają uprawnienia pedagogiczne i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (zarówno publicznej jak i prywatnej) oraz placówkach oświatowych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Celem kształcenia Słuchaczy podyplomowych studiów z zakresu Przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz placówkach oświatowych jest przygotowanie absolwentów do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Proces kształcenia zorientowany został na: kształtowanie kompetencji pozwalających Słuchaczowi na merytoryczną i metodyczną organizację i realizację zajęć; uświadamianie potrzeby pogłębiania, aktualizowania i integrowania zdobytej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z innymi dziedzinami wiedzy; odpowiedzialne pełnienie funkcji edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb uczniów, indywidualizacji działań, bezpieczeństwa oraz etyki zawodowej. Szczególnie ważnym celem uczenia się jest rozbudzanie zainteresowań poznawczych uczniów, wspieranie ich rozwoju w procesie tutoringu szkolnego poprzez trafny dobór celów, metod (w tym metod aktywizujących), środków dydaktycznych (narzędzi ITK), a także stosowanie skutecznych działań ewaluacyjnych.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Studia kierowane są do osób wykonujących zawód nauczyciela, a nie posiadających wymaganego przygotowania pedagogicznego; osób zamierzających podjąć pracę w zawodzie nauczyciela; osób zainteresowanych podniesieniem kompetencji zawodowych oraz osób zainteresowanych zmianą profilu zatrudnienia, osób aktywnych zawodowo w szeroko-pojętej branży szkoleniowej i edukacyjnej, chcących zapewnić najwyższy późnym swoich usług, a także poszerzyć swoje umiejętności warsztatowe i wiedzę psychologiczno-pedagogiczną związaną z przekazywaniem wiedzy oraz uczeniem się.


Program studiów podyplomowych – Przygotowanie pedagogiczne

Zał. nr 1 do programu studiów – Opis zakładanych efektów uczenia się

Zał. nr 2 do programu studiów – Plan studiów Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli

Opłata za jeden semestr wynosi 1200 zł.


Osoby zainteresowane podjęciem studiów składają komplet dokumentów:

1) podanie o przyjęcie na studia,

2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem oraz oświadczeniem o akceptacji postanowień Regulaminu,

3) umowę dot. kształcenia na studiach podyplomowych,

4) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

5) kartę zgłoszenia na studia, w przypadku skierowania przez firmę lub instytucję oraz

wniosek o wystawienie faktury, jeśli płatności dokonuje instytucja lub jeśli osoba fizyczna

wnioskuje o wystawienie faktury.

Pliki do pobrania znajdują się tutaj.

Na skróty