Poznaj nasze kierunki studiów

Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami telemedycyny i teleopieki

Jednostka prowadząca:

Instytut Nauk o Zdrowiu

Tel. 33 842 98 04 wew. 104
e-mail: inoz@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 1.14 Collegium Primum


Opis studiów:

Celem kształcenia Słuchaczy podyplomowych studiów z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia z elementami telemedycyny i teleopieki jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego i efektywnego  zarządzania  podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (tj. podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi). Podczas studiów słuchacze poznają prawne, organizacyjne i ekonomiczne zasady organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

Słuchacze podczas zajęć nabywają umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnego pełnienia ról zawodowych, szczególnie na szczeblu kierowniczym, a w szczególności w zakresie stosowania norm prawnych dotyczących działalności leczniczej i jej finansowania oraz sprawnego i profesjonalnego zarządzania, w tym organizacji i nadzoru nad realizacją usług medycznych w zakresie telemedycyny i teleopieki.

Są to studia dla osób związanych z szeroko pojętym sektorem ochrony zdrowia, kadry zarządzającej lub osób pragnących podnieść własne kwalifikacje i w przyszłości ubiegać się o kierownicze stanowiska, a przede wszystkim dla:

  • personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów itd.)
  • pracowników administracji placówek leczniczych i organów je nadzorujących,
  • obecnych managerów ochrony zdrowia i jej kadry kierowniczej,
  • osób zajmujących się ubezpieczeniami medycznymi lub w przyszłości planującymi takie zadania
  • absolwentów co najmniej studiów pierwszego stopnia (licencjackich), chcących pracować w sektorze ochrony zdrowia,
  • kadry kierowniczej podmiotów leczniczych (szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich itd.).

Studia odnoszą się do zapisów: art. 46.2 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 20210 roku w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra. 


Program studiów podyplomowych -zarządzanie w ochronie zdrowia

Opis zakładanych efektów uczenia się – ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Plan studiów – Zarządzanie w ochronie zdrowia

Opłata za jeden semestr wynosi 1800 zł.


Osoby zainteresowane podjęciem studiów składają komplet dokumentów:

1) podanie o przyjęcie na studia,

2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem oraz oświadczeniem o akceptacji postanowień Regulaminu,

3) umowę dot. kształcenia na studiach podyplomowych,

4) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

5) kartę zgłoszenia na studia, w przypadku skierowania przez firmę lub instytucję oraz

wniosek o wystawienie faktury, jeśli płatności dokonuje instytucja lub jeśli osoba fizyczna

wnioskuje o wystawienie faktury.

Pliki do pobrania znajdują się tutaj.

Na skróty