Poznaj nasze kierunki studiów

Zasady pobierania i zwalniania z opłat

Zasady pobierania opłat

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczelnia pobiera opłaty za następujące usługi edukacyjne:
  • kształcenie na studiach niestacjonarnych (opłata pobierana z góry za każdy semestr);
  • kształcenie na studiach podyplomowych (opłata pobierana z góry za każdy semestr);
  • kształcenie uczestników kursów (opłata pobierana z góry za cały kurs, do dnia rozpoczęcia kursu);
  • powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce – semestru lub przedmiotu (opłata pobierana z góry przed rozpoczęciem powtarzania przedmiotu lub semestru);
  • kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim (opłata pobierana z góry za każdy semestr).
 2. Uczelnia pobiera również opłaty za:
  • przeprowadzenie rekrutacji;
  • przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się;
  • wydanie legitymacji studenckiej oraz duplikatu tego dokumentu;
  • wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.);
  • wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu;
  • korzystanie z Domu
 3. Wysokość opłat wskazanych w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 6, określa na dany cykl kształcenia Rektor Uczelni w drodze zarządzeń, po zaopiniowaniu przez Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, o ile wysokość tych opłat nie wynika z przepisów szczególnych.
 4. Uczelnia nie może zwiększyć wysokości ani wprowadzić nowych opłat ustalonych dla osób przyjętych na  dany  rok  akademicki,  do  czasu  ukończenia  przez  nich  studiów.
 5. Postanowienia ust. 4 nie dotyczą zwiększania opłat za korzystanie z Domu Akademickiego.
 6. Obowiązek odpłatności wskazanych w ust. 2 pkt 1) powstaje z chwilą rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów MUP Oświęcim pod rygorem braku rozpatrzenia kandydatury. W przypadku naboru dodatkowego, kandydat wnosi opłatę najpóźniej w dniu złożenia dokumentów.
 7. Obowiązek odpłatności wskazanych w ust. 2 pkt. 3) powstaje z chwilą wpisu na listę studentów. Obowiązek ten nie dotyczy opłaty za duplikat legitymacji, która wnoszona jest w momencie składania wniosku o wydanie duplikatu.
 8. Obowiązek odpłatności wskazanych w ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 5) powstaje z chwilą podjęcia kształcenia.
 9. Wszelkie dane dotyczące płatności, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, zostają przekazane do Działu Ekonomiczno-Finansowego przez sekretariaty poszczególnych Instytutów.

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE

 1. Student lub kandydat na studia zobowiązany jest wnosić opłaty wskazane w § 1 ust. 1 w nieprzekraczalnych terminach:
  • za semestr zimowy: z góry do 15 października danego roku akademickiego;
  • za semestr letni z góry do 15 marca danego roku akademickiego;
  • za powtarzanie semestru lub określonych zajęć w semestrze zimowym, na powtarzanie którego otrzymał zgodę, z góry do 15 października danego roku akademickiego;
  • za powtarzanie semestru lub określonych zajęć w semestrze letnim, na powtarzanie którego otrzymał zgodę, z góry do 15 marca danego roku akademickiego;
  • w przypadku otrzymania zgody na powtarzanie semestru lub określonych zajęć w terminie przekraczającym termin wskazany w pkt. 3 i 4, termin płatności określa Dyrektor Instytutu bądź Rektor;
  • w przypadku przyjęcia na studia w drodze naboru dodatkowego opłatę należy wnieść w terminie 10 dni od daty wpisu na listę studenta;
  • w przypadku przeniesienia z innej uczelni do Uczelni lub wznowienia studiów opłatę należy wnieść w terminie 10 dni od otrzymania decyzji.
 1. Moment rozpoczęcia kształcenia oznacza  dzień rozpoczynający dany semestr,  zgodnie z ustaloną organizacją roku akademickiego, a w przypadku osób, przyjętych w trakcie trwania  danego  semestru –  dzień  wydania  decyzji  o  przeniesieniu  lub  wznowieniu,   a w pozostałych przypadkach – dzień wpisu na listę studentów.
 2. Moment wpisu na listę studentów oznacza dzień przyjęcia na studia w wyniku procesu rekrutacji, poprzez złożenie wymaganych dokumentów oraz złożenie własnoręcznego podpisu przez kandydata.
 3. W przypadku wznowienia przez studenta studiów, pobiera się opłatę za powtarzanie semestru, który ponownie student realizuje i na którym student wznawia
 4. Uczestnicy studiów podyplomowych zobowiązani są do uiszczenia opłat z góry do dnia 15 października danego roku akademickiego w przypadku semestru zimowego i do dnia 15 marca danego roku akademickiego w przypadku semestru

 1. Student lub kandydat, który złoży pisemną rezygnację ze studiów w ciągu 10 dni od daty rozpoczęcia kształcenia na pierwszym semestrze, otrzymuje zwrot całości wpłaconej opłaty, wskazanej w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 6 ust. Warunkiem otrzymania zwrotu jest złożenie przez studenta wniosku o zwrot ze wskazaniem numeru rachunku bankowego.
 2. W przypadku  skreślenia  studenta  z  listy  studentów,  w  tym  z   powodu  rezygnacji   z pobierania nauki, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, za semestr w którym nastąpiło skreślenie Uczelni przysługuje opłata w wysokości proporcjonalnej do okresu pobierania nauki powiększona o koszty manipulacyjne stanowiące równowartość 10% kwoty będącej różnicą pomiędzy całą opłatą za semestr, a kwotą wynikającą z okresu kształcenia.
 3. W sytuacji rezygnacji z dalszego kształcenia lub skreślenia z listy studentów, gdy opłata została już uiszczona w całości, różnica między wpłaconą kwotą a opłatą należną Uczelni podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia decyzji o skreśleniu z listy studentów, pod warunkiem złożenia przez studenta pisemnego wniosku o zwrot ze wskazaniem numeru rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu.
 4. W pozostałych przypadkach zwrot nadwyżki opłaty dokonywany jest w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku studenta, zawierającego wskazanie numeru rachunku bankowego.

 1. W przypadku przyjęcia studenta na studia niestacjonarne w ramach przeniesienia z innej uczelni, student zobowiązany jest do uiszczenia całości opłaty za semestr, na który został przyjęty, w terminie 10 dni od daty otrzymania decyzji.
 2. W przypadku zmiany formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne w trakcie trwania roku akademickiego, student  zobowiązany  jest  do  uiszczenia  opłaty  za liczbę zjazdów pozostałych do końca semestru liczonych od daty wydania decyzji (powiększoną o koszty manipulacyjne stanowiące równowartość 10 % kwoty będącej różnicą pomiędzy całą opłatą za semestr, a kwotą wynikającą z okresu pobierania kształcenia), w terminie 10 dni od daty otrzymania decyzji.

 1. Od studentów przebywających na urlopie długoterminowym od zajęć dydaktycznych nie pobiera się opłat w sytuacji złożenia przez studenta deklaracji o braku uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych.
 2. Jeżeli urlop, o którym mowa w ust. 1, został przyznany na okres za który student wniósł opłatę za kształcenie, wniesiona opłata jest zwracana studentowi na jego pisemny wniosek zawierający numer konta bankowego – proporcjonalnie do liczby zajęć dydaktycznych, których student nie zrealizuje w ramach programu studiów:
  • w przypadku studiów niestacjonarnych jest to liczba zjazdów pozostałych do końca semestru;
  • w przypadku studiów stacjonarnych jest to liczba pełnych tygodni pozostałych do końca semestru (par.1 ust.1 pkt 5);

– licząc od dnia kiedy student uzyskał zgodę na urlop.

 1. W przypadku braku wniosku, o którym mowa w ust. 2, wniesiona opłata zostaje zaliczona na poczet kolejnych opłat.

OPŁATA REKRUTACYJNA

 1. Kandydat ma obowiązek dostarczyć dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej wraz ze składanymi dokumentami, pod rygorem braku wpisu na listę studentów. Potwierdzenie zostaje załączone do akt osobowych
 2. W przypadku, jeśli kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, wnosi wielokrotność opłaty, zgodnie z ilością wybranych kierunków.
 3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi chyba, że kierunek studiów nie zostanie uruchomiony. Wówczas opłata zostaje zwrócona kandydatowi na jego pisemny wniosek zawierający wskazanie numeru rachunku bankowego.
 4. Opłatę rekrutacyjną kandydat wnosi na rachunek bankowy Uczelni

OPŁATA ZA POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 1. Osoba przystępująca do procedury potwierdzania efektów uczenia się, zobligowana jest do uiszczenia opłaty za każdy jeden przedmiot, o uznanie którego ubiega się w wyniku wszczęcia
 2. Opłatę za potwierdzenie efektów uczenia się wnioskodawca wnosi na rachunek bankowy Uczelni przed przystąpieniem do procedury. Dowód wpłaty dołącza się do dokumentacji wniosku. Opłata za przeprowadzenie przedmiotowego postępowania nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przeprowadzenia potwierdzania efektów uczenia się już po złożeniu wniosku.
 3. Wysokość opłat za potwierdzanie efektów uczenia się nie może przekroczyć kosztów ponoszonych w zakresie świadczenia usługi o więcej niż 20%.

OPŁATA ZA WYDANIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ I JEJ DUPLIKATU

 1. Opłatę za legitymację należy uiścić podczas procesu
 2. Przy składaniu dokumentów, kandydat przedstawia również potwierdzenie dokonania wpłaty za legitymację, które zostaje załączone do akt osobowych
 3. Na pisemny uzasadniony wniosek studenta, istnieje możliwość wydania duplikatu legitymacji studenckiej.
 4. Za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału, o ile przepisy szczególne nie stanowią
 5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, student dołącza potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji.

OPŁATA ZA WYDANIE DODATKOWEGO ODPISU DYPLOMU LUB ODPISU SUPLEMENTU W JĘZYKU OBCYM ORAZ DUPLIKATU DYPLOMU I SUPLEMENTU

 1. Na pisemny wniosek studenta lub absolwenta, istnieje możliwość wydania dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów lub suplementu do
 3. Na pisemny wniosek studenta lub absolwenta, istnieje możliwość wydania duplikatu dyplomu ukończenia studiów lub suplementu do
 4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów lub suplementu do

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z DOMU AKADEMICKIEGO

 1. Uczelnia pobiera opłatę za korzystanie z Domu
 2. Opłata za korzystanie z Domu Akademickiego wnoszona jest co miesiąc z góry do 25 dnia każdego miesiąca.
 3. Zasady korzystania i wnoszenia opłat za korzystanie z Domu Akademickiego określa Rektor w drodze zarządzenia.

Zasady zwalniania z opłat

 1. Student może zostać zwolniony z obowiązku uiszczenia całości lub części opłat wskazanych w § 1, z wyłączeniem opłat wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1) i 2) (zwanych dalej: opłatami).
 2. Zwolnienie z całości lub części opłat (zwane dalej: zwolnieniem) może nastąpić w razie zaistnienia wyjątkowej sytuacji, w jakiej znalazł się student, wynikającej z okoliczności takich, jak trudna sytuacja materialna lub osobista studenta, spowodowana wypadkami losowymi, jakie wydarzyły się w rodzinie studenta w ciągu 12 miesięcy poprzedzających moment, w którym składa podanie.
 3. Przed złożeniem wniosku o zwolnienie w całości lub w części z opłat student zobowiązany jest do ubiegania się o przyznanie wsparcia w ramach funduszu pomocy materialnej dla studentów.
 4. Decyzję o zwolnieniu z opłat podejmuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Dyrektora ds.Ekonomiczno-Finansowych.
 5. Od decyzji Rektora studentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wterminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 6. Dział Spraw Studenckich prowadzi rejestr udzielonych zwolnień.

 1. Wniosek o zwolnienie z opłat należy składać co do należności za każdy semestr, najpóźniej w dniu, na który przypada termin zapłaty opłaty za kształcenie w danym semestrze.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie jakiej opłaty dotyczy, czy wnioskodawca domaga się zwolnienia z opłat w całości czy w części oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających wniosek. Student zobowiązany jest dołączyć do wniosku o zwolnienie dokumentację potwierdzającą wskazane we wniosku okoliczności.
 3. Do czasu rozpoznania wniosku o zwolnienie, student nie jest zobowiązany do zapłaty opłaty w zakresie, w jakim wnioskuje o zwolnienie. W przypadku negatywnego rozpoznania wniosku o zwolnienie z opłaty, student jest zobowiązany uiścić brakującą opłatę w terminie wskazanym w niniejszym regulaminie, a jeśli rozpoznanie wniosku nastąpiło po terminie uiszczenia opłaty lub w ostatnich 5 dniach przed upływem terminu uiszczenia opłaty, w terminie 10 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rozłożenie płatności na raty

Opłaty za kształcenie przypadające za jeden semestr mogą zostać uiszczone przez studenta w ratach, płatnych w następujących, nieprzekraczalnych terminach:

 • za semestr zimowy:
  1. pierwsza rata w wysokości 3/5 opłaty za dany semestr płatna do 15 października danego roku akademickiego;
  2. druga rata w wysokości 2/5 opłaty za dany semestr płatna do 15 stycznia danego roku akademickiego.
 • za semestr letni:
  1. pierwsza rata w wysokości ½ opłaty za dany semestr płatna do 15 marca danego roku akademickiego;
  2. druga rata w wysokości ½ opłaty za dany semestr płatna do 15 maja danego roku akademickiego.

 

Postanowienia końcowe

 1. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnie zakwalifikowanej wpłaty, powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.
 2. Opłaty należy uiszczać bez dodatkowego wezwania, na rachunek bankowy Uczelni. W przypadku opóźnienia w terminie wniesienia opłaty Uczelnia ma prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.
 3. Za dzień wniesienia opłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.
 4. Niezapłacenie w terminie którejkolwiek opłaty lub raty będzie powodowało natychmiastową wymagalność całej należności, a w przypadku dalszego braku wpłaty, skreślenie z listy studentów.
 5. Student, na wezwanie, jest zobowiązany do okazania dowodu wniesienia opłaty.
 6. W sprawach nieuregulowanych i spornych decyzję podejmuje

Podstawa prawna

Uchwała nr 21-2023 ws. warunków i trybu pobierania oraz zwalniania z opłat od 2023-24

WARUNKI I TRYB POBIERANIA I ZWALNIANIA Z OPŁAT PRZEZ UCZELNIĘ OD 2023-24

Numery kont bankowych

KONTO UCZELNI:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 05 1090 2590 0000 0001 3232 3330

KONTO WPŁAT NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

KONTO OPŁATY REKRUTACYJNEJ NA STUDIA:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005