Poznaj nasze kierunki studiów

Studenckie Koło Inicjatyw Przedsiębiorczych „SKIP”

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Inicjatyw Przedsiębiorczych SKIP

Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie

Nr w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich: nr 29

Opiekun koła: mgr Luiza Mańkowska-Wróbel

Kontakt: kontakt przez sekretariat Instytutu lub bezpośrednio u opiekuna luiza.mankowska-wrobel@mup.edu.pl


Cele:
– rozwijanie wiedzy z zakresu zarządzania,
– prowadzenie prac naukowo-badawczych w celu zdobycia samodzielności badawczej i dogłębnego opanowania przez studentów wiedzy z zakresu zarządzania,
– nawiązywanie współpracy z organizacjami w celu zdobycia praktycznego  doświadczenia,
– współpraca ze studenckimi kołami naukowymi z zakresu zarządzania działającymi przy innych uczelniach,
– rozwijanie umiejętności organizacyjnych, interpersonalnych i językowych członków Koła,
– zaangażowanie studentów w życie Uczelni,
– rozwijanie współpracy między studentami i pracownikami naukowymi Uczelni w zakresie zarządzania oraz poznawanie praktycznych aspektów życia  gospodarczego.

Zadania:
– organizowanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów,  wystaw, zjazdów oraz konferencji naukowych i dydaktycznych,
– uczestnictwo w badaniach naukowych Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji,
– wyjazdy na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, spotkania z innymi kołami  naukowymi,
– organizowanie i udział w obozach naukowych,
– współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi,
– uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym,
– prezentowanie osiągnięć własnych koła oraz Uczelni,
– organizacja i uczestnictwo w konkursach naukowych,
– rozwijanie współpracy z organizacjami publicznymi, społecznymi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.


pobrane  STATUT SKIP

 

Na skróty