Poznaj nasze kierunki studiów

Studenckie Koło Naukowe Inicjatyw Publicznych „ORŁY”

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Inicjatyw Publicznych ORŁY

Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie

Nr w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich: 13

Opiekun koła: dr Rafał Paprocki

Kontakt: poprzez sekretariat Instytutu lub bezpośrednio u opiekuna rafal.paprocki@mup.edu.pl


Misja:
Misją Koła jest rozwój aktywności naukowej i społecznej członków Koła w zakresie poznawania, rozumienia i świadomego kształtowania życia publicznego w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Cele:
– rozwijanie wiedzy z zakresu zarządzania publicznego i marketingu,
– prowadzenie prac naukowo-badawczych w celu zdobycia samodzielności badawczej i dogłębnego opanowania przez studentów wiedzy z zakresu zarządzania,
– nawiązywanie współpracy z organizacjami w celu zdobycia praktycznego doświadczenia,
– współpraca ze studenckimi kołami naukowymi z zakresu zarządzania i marketingu działającymi przy innych uczelniach,
– rozwijanie umiejętności organizacyjnych, interpersonalnych i językowych członków Koła,
– zaangażowanie studentów w życie Uczelni,
– rozwijanie współpracy między studentami i pracownikami naukowymi uczelni w zakresie zarządzania i marketingu oraz poznawanie praktycznych aspektów życia gospodarczego,
– rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła,
– zdobywanie umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania publicznego w szczególności administracji publicznej,
– promowanie Uczelni, Instytutu Zarządzania i specjalności związanych z zarządzaniem publicznym.


pobraneStatut SKNIP „ORŁY”