Poznaj nasze kierunki studiów

Koło Naukowe Młodych Pedagogów

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Młodych Pedagogów

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych

Nr w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich: 12

Opiekun koła: mgr Monika Gibała  

Kontakt:  monika.gibala@mup.edu.pl


„Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychowywać i wykształcić przede wszystkim”. –  Janusz Korczak  

 

Działalność:
Koło organizuje działania mające na celu podniesienie kompetencji psychologiczno–pedagogicznych oraz przygotowanie do prowadzenia warsztatu pracy nauczyciela. Umożliwia rozwijanie pasji w zawodzie nauczyciela. Realizuje przedsięwzięcia kulturalno–oświatowe oraz działania wolontariackie i charytatywne na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przy współpracy ze środowiskiem lokalnym,

 

Cele: 

 • promowanie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego oraz kierunku „Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej” w środowisku lokalnym.
 • nabywanie umiejętności wykonywania pracy opiekuńczo–wychowawczej w ramach posiadania jak najwyższych kompetencji pedagogicznych, dzielenie się wiedzą oraz nabywanie doświadczenia pedagogicznego,
 • udział w różnego rodzaju inicjatywach kulturalno–oświatowych oraz opiekuńczo–wychowawczych,
 • podejmowanie współpracy z instytucjami oraz placówkami oświatowymi  w środowisku lokalnym,
 • współpraca z Kołami Naukowymi działającymi w uczelni na rzecz realizowania działań statutowych uczelni oraz na rzecz środowiska lokalnego,
 • współpraca z Samorządem Studenckim w zakresie wspólnego realizowania inicjatyw służących działalności uczelni oraz promocji w środowisku lokalnym,
 • integracja społeczności studenckiej i kadry naukowej,
 • nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z uczelniami w kraju i za granicą.
 • organizowanie i czynny udział w warsztatach, konferencjach, seminariach naukowo–metodycznych oraz praktycznych,
 • organizowanie spotkań ze specjalistami, praktykami oraz naukowcami,
 • aktywne włączanie się w przedsięwzięcia oraz działania o charakterze dobroczynnym i charytatywnym,
 • nabywanie doświadczenia wolonarystycznego,
 • rozbudzanie zainteresowań pracą naukową, badawczą i twórczą.

 

Formy realizacji działań Koła:

 • konferencje naukowe, metodyczne,  warsztaty, spotkania ze specjalistami, naukowcami, kursy kształcące.
 • praca wolontarystyczna,
 • akcje charytatywne i dobroczynne,
 • realizowanie inicjatyw, pomysłów, przedsięwzięć wynikających z działalności Koła oraz wypływających ze środowiska lokalnego,
 • spotkania integracyjne w obrębie Koła oraz współpracy z innymi Kołami Naukowymi,
 • działalność dydaktyczna, wychowawcza, artystyczna,
 • organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością koła.

 


Statut Koła Naukowego Młodych Pedagogów

Na skróty