Poznaj nasze kierunki studiów

Regulamin

Dom Akademicki
ul. Górnickiego 9, 32-600 Oświęcim

Przyznanie miejsca w Domu Akademickim

1. Miejsca w Domu Akademickim przyznawane są na podstawie Regulaminu Domu Akademickiego Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Regulamin ten określa także zasady funkcjonowania Domu Akademickiego, zasady pobytu w nim, przyjmowania do Domu Akademickiego i opuszczania go a także kwestie związane z samorządem mieszkańców Domu Akademickiego.

2. O przyznanie miejsca w Domu Akademickim, ubiegać się mogą:
1) studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
2) kandydaci na studia, którzy dokonali wpisu na listę studentów;
3) małżeństwa, w których jedno z małżonków jest studentem Uczelni;
4) rodzic z dzieckiem, pod warunkiem, że jest studentem Uczelni.

3. W przypadku posiadania wolnych miejsc, o zakwaterowanie w Domu Akademickim ubiegać się mogą także inne osoby, na zasadach określonych w Regulaminie Domu Akademickiego.

4. Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w Domu Akademickim przysługuje studentowi, który:
1) jest zameldowany na pobyt stały w odległości co najmniej 70 km od siedziby Uczelni;
2) znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;
3) posiada orzeczony stopień niepełnosprawności;
4) został skierowany na studia do Uczelni w ramach programu Erasmus +;
5) jest rodzicem samotnie wychowującym dziecko;
6) pozostaje w związku małżeńskim;
7) odbywa praktyki w okresie wakacyjnym.

5. Regulamin może określać także dodatkowe warunki ubiegania się o miejsce w Domu Akademickim lub pierwszeństwa w otrzymaniu miejsca.

6. Miejsce w Domu Akademickim przyznawane jest na dziewięć miesięcy, począwszy od 1 października do 30 czerwca roku następnego.

7. Kwaterowanie w Domu Akademickim odbywa się w terminie wskazanym przez Rektora.

8. Szczegółowe zasady przyznawania, zajmowania i zwalniania miejsc w Domu Akademickim oraz jego funkcjonowania, w tym zamieszkiwania w nim, określa Regulamin Domu Akademickiego Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Regulamin

Zarządzenie 65-2022 ws. Regulaminu Domu Akademickiego

REGULAMIN DOMU AKADEMICKIEGO_13.07.2022

Zarządzenie 47-2023 ws. harmonogramu procedury zakwaterowania w DA – 2023-2024


Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Akademickim należy składać w pok. 1.18 bud. Collegium Primum,
w godz. urzędowania.

Informacji udziela:

Komisja ds. Zakwaterowania

tel. 33 842 98 23 (wew. 113)
e-mail: stypendium@uczelniaoswiecim.edu.pl