Poznaj nasze kierunki studiów

Osoby z niepełnosprawnością

Akademickie Centrum Wsparcia Osób
ze Szczególnymi Potrzebami

pok. 1.14, budynek Collegium Primum
pn.- pt. 10.00 – 14.00
tel. (33) 842 98 23

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
dr Jadwiga Oleksy
(Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych)

pok. 1.14, budynek Collegium Primum
e-mail: jadwiga.oleksy@mup.edu.pl


Konsultacje w sprawach studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

osoby z niepełnosprawnością lub żyjące w rodzinach, w których funkcjonuje osoba z niepełnosprawnością, generują specyficzne potrzeby związane z kontynuowaniem i pogłębianiem swojej nauki. Potrzeby te wynikają z konieczności ograniczenia barier lub stworzenia specjalnych warunków do swobodnego korzystania z ofert edukacyjnych. Dlatego określono je jako specjalne potrzeby edukacyjne.

Dyżury Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych (w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024):
pok. 1.14, budynek Collegium Primum – w każdy czwartek w godzinach 10:45 – 11:45


Zarządzenie 84-2023 ws. powołania Komisji ds. Studentów Niepełnosprawnych


Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych:

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu finansuje z dotacji budżetowej działania, których celem jest stwarzanie studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Wsparcie jest udzielane wyłącznie w formie niepieniężnej, w postaci świadczenia określonych usług na rzecz studentów niepełnosprawnych.

Szczegółowe zasady określone zostały w Regulaminie przyznawania wsparcia oraz wydatkowania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącymi osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

 


o2296mUczelnia przyjazna studentom niepełnosprawnym:

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dba o każdego studenta. Stara się nie tylko o wysoki poziom kształcenia, dogodne warunki nauki, ale również o techniczne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w dostępie do nauki.

Wszystkie obiekty Uczelni są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są to m.in. wydzielone i oznaczone miejsca parkingowe, odpowiednio przystosowane korytarze, nowoczesne sanitariaty i windy umożliwiające przemieszczanie się między piętrami. W Bibliotece zorganizowano specjalne stanowisko komputerowe z odpowiednim oprzyrządowaniem dla osób niedowidzących (pomieszczenie przygotowane do indywidualnej pracy).

Uczelnia podejmuje rozmaite działania, mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych. Działania te obejmują m.in.:
• zmiany uregulowań prawnych,
• wsparcie finansowe (stypendia specjalne),
• pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych,
• zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, ułatwiającego edukację osobom z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi,
• udział w konferencjach, szkoleniach i kursach o tematyce poruszającej problemy i sprawy osób niepełnosprawnych.