Poznaj nasze kierunki studiów

Stypendia dla studentów z Województwa Małopolskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, naukowe

Data utworzenia: 19 lutego 2019r.

Stypendia dla studentów z Województwa Małopolskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, naukowe

Studencie,

jeżeli posiadasz szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, możesz starać się o stypendium przyznawane przez Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego  w roku akademickim 2018/2019.


Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci studenci, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego (osoby do 26 roku życia, kształcące się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez uczelnię wyższą).

W ramach Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 r. będą przyznawane stypendia dla studentów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:
1) za szczególne osiągnięcia artystyczne,
2) za szczególne osiągnięcia sportowe,
3) za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych,
4) za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych),
5) na naukę nowożytnego języka obcego,
6) stażowe,
7) na naukę języka polskiego (dla studentów, legitymujący się obywatelstwem innych państw).

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy, z wyjątkiem stypendium na naukę języka obcego przyznawanego na okres trwania kursu oraz stypendium stażowego przyznawanego na okres trwania stażu. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi maksymalnie 600,00 zł brutto, z wyjątkiem stypendium na naukę nowożytnego języka obcego (wysokość stypendium wynosi nie więcej niż 50% kosztu kursu) oraz stypendium stażowego (wysokość stypendium wynosi równowartość stypendium przyznanego przez przedsiębiorcę, przy czym nie więcej niż 800,00 zł brutto miesięcznie).

Nabór wniosków trwa do 1 marca 2019 r.


Szczegółowe informacje dot. warunków przyznawania stypendium, sposobu aplikowania, niezbędnej dokumentacji można znaleźć na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny