Poznaj nasze kierunki studiów

SZANSA NA PŁATNE STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE DLA STUDENTÓW NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO (STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA)

Data utworzenia: 6 września 2017r.

SZANSA NA PŁATNE STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE DLA STUDENTÓW NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO (STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA)

Nasza Uczelnia podjęła starania o realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo” w ramach Konkurs nr POWER.05.03.00-IP.05-00-003/17. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu.

Projekt obejmował będzie studentów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018.

 

Co zyska student uczestnicząc w projekcie?

 

  • Atrakcyjny program stypendialny, może korzystać z niego do 50% studentów
    z danego roku, którzy na poprzednim roku akademickim osiągnęli najwyższe wyniki. Stypendia w wysokości do 660 zł przyznawane są na dany rok akademicki, można z nich korzystać przez maksymalnie 4 semestry;
  • Finansowanie dodatkowych zajęć, w znacznym stopniu wykraczających poza standardy programu kształcenia, zwiększające umiejętności absolwentów i uwzględniające nowe postulaty epidemiologiczne i demograficzne jak i umożliwiające uzyskanie kompetencji w prowadzeniu działań profilaktycznych.
  • Wynagrodzenie dla studenta za praktyki zawodowe obowiązkowe, zgodne z aktualnymi wymogami Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży.
  • Stypendium dla studenta za odbycie praktyki zawodowej ponadprogramowej, w ilości co najmniej 160 godzin, tj. 4 tygodni, których program jest opracowany poprzez uczelnię we współpracy z pracodawcami z branży opieki medycznej, co pozwala absolwentom uzyskać niezbędne doświadczenie do zdobycia jak najwyższej pozycji na rynku pracy.
  • Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania. Mogą się o niego starać studenci, którzy odbywają praktyki poza miejscem zamieszkania.

 

Realizacja projektu wymaga przyjęcia odpowiedniej liczby studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia)!

Rekrutacja trwa!!!

Serdecznie zapraszamy!!!