Poznaj nasze kierunki studiów

Szczęśliwa trzynastka!

Data utworzenia: 28 marca 2017r.

Szczęśliwa trzynastka!

Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu osiągnęła kolejny wielki sukces.

W dniu 22 marca 2017 r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia kolejnego, trzynastego już kierunku studiów BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE. Będą to studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Studenci, którzy wybiorą  Bezpieczeństwo wewnętrzne, będą mogli poszerzać swoją wiedzę w trzech specjalnościach takich jak: Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo publiczne i służby mundurowe oraz Bezpieczeństwo informatyczne.

Studia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują do pracy w roli specjalisty zarządzania bezpieczeństwem w służbach, inspekcjach i strażach w ramach struktury administracji publicznej. Przygotowują także do pracy we wszelkich organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz zespołach zarządzania kryzysowego. Możliwość zatrudnienia absolwentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w zależności od aktualnych potrzeb rynku pracy obejmuje sektor publiczny, prywatny oraz organizacje pozarządowe.

Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent nabywa kwalifikacje do pracy w administracji rządowej i samorządowej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne. Znajduje zatrudnienie w instytucjach unijnych, instytucjach bezpieczeństwa narodowego, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwem w jego praktycznym wymiarze. Absolwenci kierunku uzyskują przygotowanie do pełnienia funkcji w instytucjach sektora publicznego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

W sektorze publicznym są to pracownicy w służbach rządowych i samorządowych powołanych do ochrony ładu i porządku publicznego a przede wszystkim Policja, Straż Pożarna, Straż Gminna, Służba Celna, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Inspekcja Transportu Drogowego, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna, Centra Zarządzania Kryzysowego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Jednostki Sił Zbrojnych RP oraz inne jednostki działające w ramach resortu obrony narodowej.

Dla sektora prywatnego absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą być zatrudnieni przez przedsiębiorców prowadzących działalność komercyjną w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Są to m.in. agencje ochrony osób i mienia, firmy zabezpieczające imprezy masowe, itp.

Ponadto ukończenie studiów o profilu praktycznym na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwia absolwentom samodzielne podjęcie działalności gospodarczej, m.in. w zakresie ochrony bezpieczeństwa osób, mienia, terenu, imprez masowych, a także powoływania i kierowania zespołami reagowania kryzysowego w sytuacji zagrożenia politycznego, militarnego, ekonomicznego, społecznego, ekologicznego.

skanowanie0010-1