Poznaj nasze kierunki studiów

Dnia 03. 11. 2016 r. w Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, odbyło się spotkanie Pani Prorektor ds. studentów dr Soni Grychtoł z Panią mgr Bogusławą Bebak Dyrektorem Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu.

Tematem spotkania było podjęcie współpracy, której przedmiotem jest wsparcie przez Powiatowy Zespół nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu w procesie kształcenia kierunkowego i zawodowego na planowanym do uruchomienia w naszej Uczelni nowym kierunku  studiów Dietetyka.

Rozmowa dotyczyła również planów współdziałania pomiędzy Uczelnią oraz Zespołem  nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w zakresie wspólnych inicjatyw promocyjnych, edukacyjnych, a także objęcia przez PWSZ im. rtm. W. Pileckiego patronatu nad zespołami klasowymi Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.