Poznaj nasze kierunki studiów

Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu prof. Sonia Grychtoł wraz z dr. Radosławem Folgą, Prorektorem ds. Studenckich i Promocji w dniu 19 maja 2021 r. uczestniczyli w spotkaniu w ramach misji doradczej Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO (WHC) oraz Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (ICOMOS). Spotkanie koordynowane było przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Małopolska Uczelnia Państwowa została zaproszona na spotkanie jako interesariusz.

 

Podczas spotkania, ze swoimi prezentacjami, wystąpili: dr Piotr M.A. Cywiński (Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau), dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin (Podsekretarz Stanu, Generalna Konserwator Zabytków, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu),  Bartosz Skaldawski (Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa), dr Mechtild Rӧssler (Dyrektor Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO), Max Polonovski (ekspert ICOMOS), dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin (Podsekretarz Stanu, Generalna Konserwator Zabytków, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu), dr Alicja Jagielska-Burduk (Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO), Janusz Chwierut (Prezydent Miasta Oświęcim), Mirosław Smolarek (Wójt Gminy Oświęcim), Jakub Wiśniewski (Radca Ministra ds. polityki konserwatorskiej, Departament Ochrony Zabytków, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu), prof. Monika Bogdanowska (Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków), dr inż. arch. Jacek Chrząszczewski (Główny Specjalista, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie), reprezentant Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Tomasz Kosecki (Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), Dorota Mleczko (Dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej), Agnieszka Molenda-Kopijasz (Prezes Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau), prof. Sonia Grychtoł (prof. MUP, Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu) oraz Robert Jakubiak (Zastępca Dyrektora ds. inwestycji, Oddział Terenowy Kraków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad).

 

Grupa międzynarodowych ekspertów co kilka lat wizytuje Auschwitz Birkenau: niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-945) – wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UENSCO. Celem Konwencji Światowego Dziedzictwa jest ochrona Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości każdego z miejsc Światowego Dziedzictwa. Oprócz obiektów ściśle związanych z byłym obozem koncentracyjnym i zagłady KL Auschwitz, w polu zainteresowania ekspertów znajdują się również inne budynki i pozostałości po obozowej przeszłości.

 

W trakcie spotkania Rektor Uczelni przedstawiła zaangażowanie Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu w ochronę historycznego budynku d. Monopolu Tytoniowego oraz działania oświęcimskiej Alma Mater na rzecz upamiętnienia historii, a także ochrony dziedzictwa historycznego. Prorektor ds. Studenckich i Promocji zaprezentował ekspertom działania Uczelni na rzecz realizacji programu konserwatorskiego, przebiegu modernizacji III budynku i sposobu jego zagospodarowania.

 

Celami kluczowymi misji było:

  1. Dokonanie przeglądu postępów w budowaniu dialogu między władzami, innymi kluczowymi interesariuszami oraz lokalną społecznością w odniesieniu do historycznych i innych powiązanych wartości bezpośredniego otoczenia dobra światowego dziedzictwa;
  2. W połączeniu ze spotkaniem grupy ekspertów, doradztwo w zakresie rozwoju edukacyjnego programu podnoszenia świadomości społecznej na temat historycznych struktur i powiązań strefy ochronnej (dobra) oraz wszelkich innych środków, które można podjąć w celu wzmocnienia spójności społecznej;
  3. Dokonanie przeglądu postępów w opracowaniu planu zarządzania i jego przyjęciu przez wszystkich interesariuszy, a także skuteczności struktur zarządzania we wzmacnianiu i rozszerzaniu mechanizmu zarządzania na wszystkich interesariuszy;
  4. Doradztwo, w jaki sposób można ustalić odpowiedni sposób użytkowania bezpośredniego otoczenia dobra światowego dziedzictwa poprzez proces dialogu i dyskusji z lokalnymi interesariuszami oraz w jaki sposób mogłoby to doprowadzić do ustanowienia strefy buforowej dla dobra, która dawałaby skuteczniejszą ochronę otoczenia dobra;
  5. Dokonanie przeglądu wdrażania wytycznych konserwatorskich zawartych w Strategii konserwatorskiej dla miejsca światowego dziedzictwa Auschwitz Birkenau i jego bezpośredniego otoczenia;
  6. Dokonanie przeglądu ogólnego stanu zachowania dobra oraz ocenić czynniki, projekty i kwestie związane z jego ochroną, które mogą potencjalnie wpłynąć na wyjątkową uniwersalną wartość dobra.

 

Kolejnym etapem międzynarodowej misji będzie wizytacja na miejscu w Oświęcimiu i Brzezince.

Rektor prof. Sonia Grychtoł zaprosiła uczestników misji do odwiedzenia naszej Uczelni.