Poznaj nasze kierunki studiów

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

W jej trakcie rozmawiałem ze studentami, pracownikami administracyjnymi, a także pracownikami dydaktycznymi Uczelni. Przedstawiam zapis rozmowy z Panem  Prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofem Żarną, Dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Szanowny Panie Profesorze,

czy warto studiować na Uczelni Zawodowej?

Biorąc pod uwagę strukturę szkolnictwa wyższego w Polsce, to uczelnie dzielimy na publiczne
i niepubliczne. Obok uniwersytetów, uniwersytetów tzw. przymiotnikowych i akademii istnieją również Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, których jest w Polsce ponad trzydzieści. Uważam, że warto studiować na uczelni zawodowej z jednego, bardzo istotnego względu. Kształcą one na profilach praktycznych, co daje absolwentom możliwość zdobycia takich umiejętności i kompetencji, które są niezbędne na rynku pracy. Zdobycie tytułu zawodowego licencjata nie zamyka też drogi do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) prowadzonych na uczelniach akademickich.

Dlaczego podjęcie studiów w PWSZ Oświęcim to dobra decyzja?

Z kilku względów. Jak już wspomniałem, Uczelnia proponuje kierunki studiów o profilu praktycznym. Co to oznacza w rzeczywistości? W programie studiów uwzględnione są praktyki zawodowe w wymiarze nie mniejszym niż trzy miesiące, uczelnia ma podpisane umowy
z pracodawcami reprezentującymi sektor publiczny, firmy prywatne i organizacje pozarządowe. To gwarancja zdobycia już na etapie studiów doświadczenia tak pożądanego przez potencjalnych pracodawców. Wiele zajęć prowadzonych jest przez wykładowców, którzy zdobyli doświadczenie poza szkolnictwem wyższym, w wyniku czego nasi absolwenci są wyposażeni nie tylko w „suchą wiedzę”, ale przede wszystkim w umiejętności i kompetencje społeczne. Mają również możliwość uzyskiwania różnego rodzaju certyfikatów i uprawnień. Studenci mogą też zdobywać doświadczenie, angażując się w działalność licznych kół naukowych. PWSZ w Oświęcimiu to jedyna publiczna, bezpłatna uczelnia w Małopolsce Zachodniej (powiaty: oświęcimski, wadowicki, olkuski
i chrzanowski). Studenci mogą studiować według Indywidualnej Organizacji Zajęć, co umożliwia łączenie zajęć z pracą zawodową.

Jakie są najważniejsze atuty PWSZ Oświęcim?

Po pierwsze, praktyczna forma studiów.

Po drugie, studiowanie blisko domu.

Po trzecie, bezpłatne studia.

Po czwarte, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz wykwalifikowaną kadrę naukową.

Po piąte, rozwinięty system wymiany międzynarodowej studentów.

Po szóste, przyjazna atmosfera.

Po siódme, znakomita infrastruktura.

Czy studiowanie blisko domu to dobry pomysł?

Ze względów ekonomicznych z pewnością tak. Podejmując studia blisko miejsca zamieszkania, nie musimy ponosić dodatkowych wydatków związanych z wynajmem stancji, czy też miejsca w domu studenckim. Poza tym pracując bądź mając perspektywę podjęcia pracy w swoim środowisku lokalnym lub regionalnym, a chcąc podnieść swoje kwalifikacje, podjęcie studiów blisko miejsca zamieszkania jest znakomitym rozwiązaniem.

Jakie możliwości dają studia na kierunkach Politologia i Praca Socjalna?

W ofercie Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego są studia pierwszego
i drugiego stopnia na kierunku Politologia oraz pierwszego stopnia na kierunku Praca Socjalna.

Studia na kierunku Politologia mają profil praktyczny, wśród form zajęć dominują ćwiczenia
i konwersatoria (aktywne metody zajęć), co pozwala studentom na doskonalenie swoich umiejętności
i kompetencji społecznych. Potencjalni pracodawcy często narzekają, że dzisiejsi absolwenci szkół wyższych nie są wyposażeni w podstawowe kompetencje, niezbędne w codziennej pracy. Z kolei absolwenci szkół wyższych często narzekają, że pracodawcy wymagają od nich doświadczenia. Tymczasem takim doświadczeniem jest odbycie praktyki i zaangażowanie samego studenta, wolontariat, korzystanie z możliwości zdobywania certyfikatów, działalność w kole naukowym. Już
w trakcie studiów można zbudować sobie imponujące CV. Z pewnością takim doświadczeniem jest również wyjazd w ramach programu Erasmus+ w celu podjęcia semestralnych studiów na zagranicznej uczelni partnerskiej. Studia na kierunku Politologia, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, przygotowują do pracy w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego. Specjalności związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem dają absolwentom możliwość starania się o podjęcie pracy w jednostkach mundurowych: Wojsku Polskim, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Gminnej (Miejskiej), Straży Pożarnej, absolwenci mogą również podejmować pracę w agencjach ochrony osób i mienia, organizacjach międzynarodowych, sektorze prywatnym oraz organizacjach pozarządowych.

W przypadku pracy socjalnej mamy do zaoferowania dwie specjalności: Praca socjalna
z osobami starszymi; praca z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Obie specjalności są bardzo nowatorskie i przyszłościowe. W obliczu procesu starzenia się społeczeństwa polskiego, na rynku pracy potrzebne będą osoby wyspecjalizowane w opiece nad osobami starszymi. Z kolei obecna sytuacja w Europie – kryzys migracyjny, napływ uchodźców powodują sytuację,
w której coraz częściej Polska będzie państwem docelowym i to zarówno uchodźców, jak i migrantów ekonomicznych. W konsekwencji tego potrzebni będą również specjaliści w tym zakresie.

Co szczególnego jest w ofercie studiów na kierunku Politologia i Praca Socjalna?

W przypadku Politologii kształcenie studentów odbywa się w obszarze praw człowieka
i bezpieczeństwa. Prawa człowieka to specjalność, której nie da się zamknąć w ramach jednej dyscypliny naukowej, ma charakter interdyscyplinarny: zawiera elementy prawa, nauk
o polityce, filozofii. Niezwykle istotnym elementem programu studiów jest tzw. pedagogika pamięci. Studenci poznają istotę ustrojów totalitarnych, analizują przypadki masowych naruszeń praw człowieka i kwestie odpowiedzialności za nie. Urozmaiceniem zajęć teoretycznych są liczne warsztaty (dziennikarskie i praw człowieka) pozwalające na doskonalenie umiejętności. Od przyszłego roku akademickiego rozpoczynamy realizację programów edukacyjno-naukowych z uczelniami z Niemiec oraz Ukrainy. Zamierzamy rozszerzyć ofertę zajęć w języku angielskim, aby kształcić studentów
w tematyce praw człowieka z zagranicy. Z kolei problematyka bezpieczeństwa jest jednym
z najintensywniej rozwijających się obszarów. W naszej ofercie studenci mają niepowtarzalną okazję licznych zajęć o charakterze praktycznym: ratownictwa wodnego, ratownictwa lodowego, strzelectwa, użycia środków przymusu bezpośredniego. Kształtujemy również tzw. miękkie kompetencje: kreatywność, komunikatywność, dynamizm działania, praca w grupie czy radzenie sobie ze stresem. Reasumując: w przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunku Politologia oferujemy dwie specjalności: Polityka bezpieczeństwa oraz Media i prawa człowieka. Z kolei na studiach drugiego stopnia kandydaci mogą wybrać jedną z czterech specjalności: Prawa człowieka, Bezpieczeństwo lokalne i regionalne, Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, Komunikowanie społeczne.

Na szczególną uwagę przysługuje fakt starań władz Uczelni w celu uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora w zakresie dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauk
o polityce. Osiągnięcie tego celu pozwoli na uruchomienie w Instytucie Nauk o Polityce studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Jak już wcześniej wspomniałem, w przypadku Pracy socjalnej mamy do zaoferowania dwie specjalności: Praca z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz Praca socjalna z osobami starszymi. Studenci mają zaoferowany zwiększony wymiar zajęć z lektoratów języków obcych, co naszym absolwentom stwarza możliwość podjęcia pracy za granicą. Służą też temu praktyki, które nasi studenci mają możliwość odbywać w Republice Federalnej Niemiec – dzięki podpisanym porozumieniom z Caritasem w Dreźnie i Hidelsheim.

W przypadku studiów na kierunkach Politologia i Praca socjalna na uwagę zasługuje oferta skierowana do osób już pracujących, którzy mają możliwość bezpłatnie studiować na studiach dziennych. Tworzymy dla takich osób tzw. grupy wieczorowe – z takiej oferty skorzystali pracownicy administracyjni, samorządowi i policjanci. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że ta formuła się sprawdza i zadowoleni z tego faktu są zarówno wykładowcy, jak i studenci.

 

Dziękuję za rozmowę.

P.I.


Dwóch pracowników naukowych Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu Pan dr Krzysztof Żarna (dyrektor Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego) i Pan dr Krzysztof Koźbiał (zastępca dyrektora) brali udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Wyzwania polityki bezpieczeństwa: historia i współczesność”.

Pan dr Krzysztof Żarna wygłosił referat nt. „Ewolucji międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych” a  Pan dr Krzysztof Koźbiał „Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w polityce zagranicznej Konfederacji Szwajcarskiej”.

Organizatorem konferencji, w której referaty wygłosiło 120 prelegentów, była Akademia Wojsk Lądowych im. Hetmana Piotra Konaszewicza Sahajdacznego we Lwowie.

Relacja na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Ukrainy:

http://www.mil.gov.ua/en/news/2016/06/17/ukrainian-and-polish-scientists-discuss-current-problems-of-security-policy/

Relacja na stronie internetowej Akademii:

http://www.asv.gov.ua/?q=en/news/2016/06/16/ukrainian-polish-experts-have-begun-discussing-current-security-policy-issues-lviv