Poznaj nasze kierunki studiów
Szanowni Kandydaci!

 

 Trwa rekrutacja uzupełniająca w naszej Uczelni na rok akademicki 2016/2017

na następujące kierunki:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆNOWOŚĆ!!!

specjalności:
Rachunkowość i Podatki
Finanse i Bankowość

INFORMATYKA
specjalność:
Informatyka w przedsiębiorstwie

PRACA SOCJALNA
specjalności:
Praca socjalna z osobami starszymi
Praca z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi

PEDAGOGIKA
specjalności:
Pedagogika opiekuńcza i rodziny
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – nowość!!!

PIELĘGNIARSTWO – PIERWSZY I DRUGI STOPIEŃ

POLITOLOGIA – PIERWSZY I DRUGI STOPIEŃ
specjalności:
Media i Prawa Człowieka
Polityka Bezpieczeństwa

Prawa Człowieka
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne
Komunikowanie społeczne

WYCHOWANIE FIZYCZNE
specjalności:
Instruktor rekreacji
Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych
Zarządzanie w Kulturze Fizycznej

ZARZĄDZANIE
specjalności:
Zarządzanie Administracją Publiczną
Zarządzanie Finansami
Zarządzanie Jakości

FILOLOGIA
specjalności:
Filologia angielska
Filologia germańska z językiem angielskim

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
specjalności:
Inżynier jakości
Logistyka i transport w zarządzaniu produkcją
Zarządzanie i inżynieria procesów chemicznych

Aktualnie prowadzona jest  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – polegająca na składaniu dokumentów wraz podaniem o przyjęcie do Komisji Rekrutacyjnej (pok. 1.14 Collegium Primum, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Uczelni!

W ramach kształcenia gwarantujemy:

– profesjonalną kadrę dydaktyczną,
– możliwość utworzenia grup popołudniowych na studiach stacjonarnych,
– studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+,
– płatne staże i praktyki zagraniczne,
– atrakcyjne stypendia,
– atrakcyjne specjalności,
– nowoczesne metody pracy ze studentem – e-learning,
– możliwość bezpłatnego studiowania na dwóch kierunkach lub specjalnościach,
– przyjazną atmosferę.

Ponadto oferujemy:

– nowoczesny kampus uczelni,
– duży, bezpłatny parking,
– bufet studencki,
– dogodną lokalizację.

Dodatkowe informacje o rekrutacji oraz poszczególnych kierunkach znajdziecie Państwo w zakładce: Kandydaci – warunki rekrutacji ; terminy rekrutacji ; niezbędne dokumenty.

Uczelnia w Oświęcimiu – bezpłatne studia, profesjonalna kadra, nowoczesny kampus!

Zapraszamy do rejestracji na studia w Uczelni PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu!

Szczegółowych informacji na temat REKRUTACJI udziela Dział Nauczania:
tel. 33/ 842-98-13 wew. 205 (w godz. 7.00-15.00)
e-mail: dzialnauczania@pwsz-oswiecim.edu.pl


Trwa rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

W jej trakcie rozmawiałem ze studentami, pracownikami administracyjnymi, a także pracownikami dydaktycznymi Uczelni. Przedstawiam zapis rozmowy z Panem  Prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofem Żarną, Dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Szanowny Panie Profesorze,

czy warto studiować na Uczelni Zawodowej?

Biorąc pod uwagę strukturę szkolnictwa wyższego w Polsce, to uczelnie dzielimy na publiczne
i niepubliczne. Obok uniwersytetów, uniwersytetów tzw. przymiotnikowych i akademii istnieją również Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, których jest w Polsce ponad trzydzieści. Uważam, że warto studiować na uczelni zawodowej z jednego, bardzo istotnego względu. Kształcą one na profilach praktycznych, co daje absolwentom możliwość zdobycia takich umiejętności i kompetencji, które są niezbędne na rynku pracy. Zdobycie tytułu zawodowego licencjata nie zamyka też drogi do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) prowadzonych na uczelniach akademickich.

Dlaczego podjęcie studiów w PWSZ Oświęcim to dobra decyzja?

Z kilku względów. Jak już wspomniałem, Uczelnia proponuje kierunki studiów o profilu praktycznym. Co to oznacza w rzeczywistości? W programie studiów uwzględnione są praktyki zawodowe w wymiarze nie mniejszym niż trzy miesiące, uczelnia ma podpisane umowy
z pracodawcami reprezentującymi sektor publiczny, firmy prywatne i organizacje pozarządowe. To gwarancja zdobycia już na etapie studiów doświadczenia tak pożądanego przez potencjalnych pracodawców. Wiele zajęć prowadzonych jest przez wykładowców, którzy zdobyli doświadczenie poza szkolnictwem wyższym, w wyniku czego nasi absolwenci są wyposażeni nie tylko w „suchą wiedzę”, ale przede wszystkim w umiejętności i kompetencje społeczne. Mają również możliwość uzyskiwania różnego rodzaju certyfikatów i uprawnień. Studenci mogą też zdobywać doświadczenie, angażując się w działalność licznych kół naukowych. PWSZ w Oświęcimiu to jedyna publiczna, bezpłatna uczelnia w Małopolsce Zachodniej (powiaty: oświęcimski, wadowicki, olkuski
i chrzanowski). Studenci mogą studiować według Indywidualnej Organizacji Zajęć, co umożliwia łączenie zajęć z pracą zawodową.

Jakie są najważniejsze atuty PWSZ Oświęcim?

Po pierwsze, praktyczna forma studiów.

Po drugie, studiowanie blisko domu.

Po trzecie, bezpłatne studia.

Po czwarte, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz wykwalifikowaną kadrę naukową.

Po piąte, rozwinięty system wymiany międzynarodowej studentów.

Po szóste, przyjazna atmosfera.

Po siódme, znakomita infrastruktura.

Czy studiowanie blisko domu to dobry pomysł?

Ze względów ekonomicznych z pewnością tak. Podejmując studia blisko miejsca zamieszkania, nie musimy ponosić dodatkowych wydatków związanych z wynajmem stancji, czy też miejsca w domu studenckim. Poza tym pracując bądź mając perspektywę podjęcia pracy w swoim środowisku lokalnym lub regionalnym, a chcąc podnieść swoje kwalifikacje, podjęcie studiów blisko miejsca zamieszkania jest znakomitym rozwiązaniem.

Jakie możliwości dają studia na kierunkach Politologia i Praca Socjalna?

W ofercie Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego są studia pierwszego
i drugiego stopnia na kierunku Politologia oraz pierwszego stopnia na kierunku Praca Socjalna.

Studia na kierunku Politologia mają profil praktyczny, wśród form zajęć dominują ćwiczenia
i konwersatoria (aktywne metody zajęć), co pozwala studentom na doskonalenie swoich umiejętności
i kompetencji społecznych. Potencjalni pracodawcy często narzekają, że dzisiejsi absolwenci szkół wyższych nie są wyposażeni w podstawowe kompetencje, niezbędne w codziennej pracy. Z kolei absolwenci szkół wyższych często narzekają, że pracodawcy wymagają od nich doświadczenia. Tymczasem takim doświadczeniem jest odbycie praktyki i zaangażowanie samego studenta, wolontariat, korzystanie z możliwości zdobywania certyfikatów, działalność w kole naukowym. Już
w trakcie studiów można zbudować sobie imponujące CV. Z pewnością takim doświadczeniem jest również wyjazd w ramach programu Erasmus+ w celu podjęcia semestralnych studiów na zagranicznej uczelni partnerskiej. Studia na kierunku Politologia, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, przygotowują do pracy w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego. Specjalności związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem dają absolwentom możliwość starania się o podjęcie pracy w jednostkach mundurowych: Wojsku Polskim, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Gminnej (Miejskiej), Straży Pożarnej, absolwenci mogą również podejmować pracę w agencjach ochrony osób i mienia, organizacjach międzynarodowych, sektorze prywatnym oraz organizacjach pozarządowych.

W przypadku pracy socjalnej mamy do zaoferowania dwie specjalności: Praca socjalna
z osobami starszymi; praca z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Obie specjalności są bardzo nowatorskie i przyszłościowe. W obliczu procesu starzenia się społeczeństwa polskiego, na rynku pracy potrzebne będą osoby wyspecjalizowane w opiece nad osobami starszymi. Z kolei obecna sytuacja w Europie – kryzys migracyjny, napływ uchodźców powodują sytuację,
w której coraz częściej Polska będzie państwem docelowym i to zarówno uchodźców, jak i migrantów ekonomicznych. W konsekwencji tego potrzebni będą również specjaliści w tym zakresie.

Co szczególnego jest w ofercie studiów na kierunku Politologia i Praca Socjalna?

W przypadku Politologii kształcenie studentów odbywa się w obszarze praw człowieka
i bezpieczeństwa. Prawa człowieka to specjalność, której nie da się zamknąć w ramach jednej dyscypliny naukowej, ma charakter interdyscyplinarny: zawiera elementy prawa, nauk
o polityce, filozofii. Niezwykle istotnym elementem programu studiów jest tzw. pedagogika pamięci. Studenci poznają istotę ustrojów totalitarnych, analizują przypadki masowych naruszeń praw człowieka i kwestie odpowiedzialności za nie. Urozmaiceniem zajęć teoretycznych są liczne warsztaty (dziennikarskie i praw człowieka) pozwalające na doskonalenie umiejętności. Od przyszłego roku akademickiego rozpoczynamy realizację programów edukacyjno-naukowych z uczelniami z Niemiec oraz Ukrainy. Zamierzamy rozszerzyć ofertę zajęć w języku angielskim, aby kształcić studentów
w tematyce praw człowieka z zagranicy. Z kolei problematyka bezpieczeństwa jest jednym
z najintensywniej rozwijających się obszarów. W naszej ofercie studenci mają niepowtarzalną okazję licznych zajęć o charakterze praktycznym: ratownictwa wodnego, ratownictwa lodowego, strzelectwa, użycia środków przymusu bezpośredniego. Kształtujemy również tzw. miękkie kompetencje: kreatywność, komunikatywność, dynamizm działania, praca w grupie czy radzenie sobie ze stresem. Reasumując: w przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunku Politologia oferujemy dwie specjalności: Polityka bezpieczeństwa oraz Media i prawa człowieka. Z kolei na studiach drugiego stopnia kandydaci mogą wybrać jedną z czterech specjalności: Prawa człowieka, Bezpieczeństwo lokalne i regionalne, Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, Komunikowanie społeczne.

Na szczególną uwagę przysługuje fakt starań władz Uczelni w celu uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora w zakresie dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauk
o polityce. Osiągnięcie tego celu pozwoli na uruchomienie w Instytucie Nauk o Polityce studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Jak już wcześniej wspomniałem, w przypadku Pracy socjalnej mamy do zaoferowania dwie specjalności: Praca z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz Praca socjalna z osobami starszymi. Studenci mają zaoferowany zwiększony wymiar zajęć z lektoratów języków obcych, co naszym absolwentom stwarza możliwość podjęcia pracy za granicą. Służą też temu praktyki, które nasi studenci mają możliwość odbywać w Republice Federalnej Niemiec – dzięki podpisanym porozumieniom z Caritasem w Dreźnie i Hidelsheim.

W przypadku studiów na kierunkach Politologia i Praca socjalna na uwagę zasługuje oferta skierowana do osób już pracujących, którzy mają możliwość bezpłatnie studiować na studiach dziennych. Tworzymy dla takich osób tzw. grupy wieczorowe – z takiej oferty skorzystali pracownicy administracyjni, samorządowi i policjanci. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że ta formuła się sprawdza i zadowoleni z tego faktu są zarówno wykładowcy, jak i studenci.

 

Dziękuję za rozmowę.

P.I.


Trwa rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Kontynuujemy cykl rozmów ze studentami, którzy decyzję »GDZIE STUDIOWAĆ?« mają już za sobą i chcą podzielić się swoimi opiniami na temat studiów w Naszej Uczelni.

Rozmawiam z Panią Joanną Starowicz absolwentką studiów licencjackich  na kierunku Politologia, studentką III roku Filologii germańskiej (z językiem angielskim) i kandydatką na studia magisterskie na kierunku Politologia w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Czy warto studiować na Uczelni Zawodowej?

W ogóle warto studiować. Bo studia to czas rozwoju, sprawdzania siebie, do czego tak naprawdę posiada się predyspozycje, czym chciałoby się zająć w przyszłości. To dobry czas na ukierunkowanie swojego życia na odpowiednie tory. W dzisiejszej rzeczywistości posiadanie dyplomu ukończenia uczelni wyższej to już standard, wymóg. Warto zapewnić sobie lepszy start.

Dlaczego podjęcie studiów w PWSZ Oświęcim to dobra decyzja?

Przed rozpoczęciem studiów w PWSZ miałam trochę inne plany. Było w tym trochę przypadku, ze ostatecznie trafiłam właśnie tutaj, jednak patrząc z perspektywy czasu, uważam tą decyzję za właściwą. Niewielkie grupy ćwiczeniowe czy niedalekie położenie względem sąsiednich miast, które nie posiadają własnych uczelni wyższych, wpływają pozytywnie na wizerunek oświęcimskiej Uczelni.

Jakie są najważniejsze atuty PWSZ Oświęcim?

Moim zdaniem jest to fakt ciągłego rozwoju uczelni. Nowe kierunki w ofercie uczelni to jej wyjście naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom dzisiejszego rynku pracy. Trudne to zadanie dla uczelni, zapewnić rozwój studentom, ale także i sobie. Ale swoją drogą, nie trzeba być mocno związanym z Uczelnią, aby zauważać wyraźny postęp z roku na rok.

Czy studiowanie blisko domu to dobry pomysł?

Każdy rozpoczynający studia stoi przed samodzielną oceną własnej sytuacji. Dla wielu możliwość wyboru uczelni, położonej niedaleko miejsca zamieszkania, staje się szansą na rozpoczęcie kilkuletniej przygody ze studiami. Nie jest tajemnicą, iż podjęcie studiów
w dużym, dalekim mieście wiąże się z pewnymi kosztami natury fizycznej, finansowej czy  chociażby psychicznej, czego przejawem może być konieczność całkowitej zaradności
i samodzielności. Dla jednych jest to wyraźny plus, jednak nie dla wszystkich. Każdy musi tą kwestię rozpatrzyć indywidualnie.

Jakie możliwości dają studia na kierunku politologia?

Wybór specjalności leży w gestii każdego studenta. W ramach kierunku politologii można zająć się komunikowaniem, prawami człowieka czy bezpieczeństwem międzynarodowym. Administracja publiczna, organizacje międzynarodowe działające w Polsce, służby mundurowe czy media lokalne bądź regionalne – to tylko niektóre z propozycji przyszłych miejsc pracy dla potencjalnego absolwenta kierunku Politologia.

Co szczególnego jest w ofercie studiów na kierunku politologia?

Zwłaszcza jedna ze specjalności: prawa człowieka. Nie jest łatwo znaleźć obecnie uczelnię z takim obszarem badań w ramach kierunku politologii. Interesujący może być także tzw. profil praktyczny studiowania, czyli w skrócie więcej praktyki, mniej teorii.
A co ponadto? Najlepiej sprawdzić to samodzielnie  w progach PWSZ.

Warto dodać, że w naszej Uczelni studiować na kierunku Politologia można zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich.

Dziękuję za rozmowę.

P.I.


Trwa rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Rozmawiałem już z Panią mgr Moniką Ubik z Działu Nauczania PWSZ Oświęcim, Panem Aleksandrem Kubasem, studentem II roku Zarządzania, dziś pora na rozmowę z Panią dr n. med. Kornelią Wac – zastępcą dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa PWSZ Oświęcim.

Szanowna Pani Dyrektor, czy warto studiować na Uczelni Zawodowej?

To dobry pomysł dla kogoś, kto chce zdobyć wyższe wykształcenie i jednocześnie dobry, praktyczny zawód. Warto też wspomnieć o tym, że studiowanie na uczelni zawodowej, jaką jest Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego jest pierwszym krokiem do zdobycia doświadczenia zawodowego blisko domu. A to będzie służyło zarówno rozwojowi konkretnego człowieka, jak i miejsca, w którym pracuje.

Czy studiowanie blisko domu to dobry pomysł?

Uważam, że to dobry pomysł, bo z jednej strony umożliwia obniżenie kosztów studiowania (dojazdy, stancja, akademik).

A z drugiej strony zdobycie wyższego wykształcenia (licencjackiego lub magisterskiego), połączonego z uzyskaniem zawodu, w okolicy, w której się mieszka, przyczynia się do rozwoju regionu, jednocześnie pozwalając młodemu człowiekowi na integrację z jego Małą Ojczyzną.

Jakie są najważniejsze, Pani zdaniem, atuty PWSZ Oświęcim?

Przede wszystkim to – wysoko wykwalifikowany naukowo i praktycznie zespół nauczycieli akademickich. To sympatyczni, choć wymagający ludzie stwarzający dobre warunki do rozwoju kompetencji zawodowych w zakresie wiedzy, umiejętności, relacji społecznych, a także zainteresowań i talentów studentów. Wspierający ich w działalności naukowej i praktycznej, tu wspomnę tylko o możliwości udziału studentów konferencjach naukowych, korzystaniu z programu Erasmus +, czy działalności w studenckich kołach naukowych.

Nie wolno też zapominać, że PWSZ Oświęcim to – przyjazne środowisko bytowania, studiowania, rozwoju indywidualnego i pracy zawodowej.

Dlaczego tak uważam? Uzasadniając swoją wypowiedź, chciałabym zwrócić uwagę na trzy elementy:

Pierwszy – Uczelnia zapewnia wysoką jakość kształcenia teoretycznego i praktycznego, zwracając szczególną uwagę na rozwój kompetencji społecznych, tak ważnych w pracy z człowiekiem w jego najbliższej sferze, jak też w zespole interdyscyplinarnym.  Świadczą o tym zarówno wyniki nauczania osiągane przez studentów, jak i informacje o życiu zawodowym naszych absolwentów.

Drugi – to bardzo dobre warunki lokalowe, wspomagające proces kształcenia. Chciałabym zwrócić uwagę m.in. na bardzo dobre wyposażenie pracowni specjalistycznych dla studentów kierunków praktycznych. Nowoczesne wyposażenie sal wykładowych i ćwiczeniowych – sprzęt multimedialny, wygodne, zgodne z zasadami ergonomii – meble.

Wreszcie – trzeci – to strefy przyjazne dla studenta; przestronne korytarze z miejscami do indywidualnej pracy lub relaksu, budynki przystosowane dla studentów niepełnosprawnych i bufet z miłym klimatem, serwujący bardzo dobre posiłki.

Co jest szczególnego w ofercie dla kandydatów rozważających studiowanie na kierunku Pielęgniarstwo?

Zawód pielęgniarki należy do nielicznych zawodów zaufania społecznego, co oznacza wykazanie się wysoką kulturą osobistą, empatią oraz postępowaniem wobec człowieka zgodnie z etyką zawodu bez względu na kolor skóry, wyznanie, płeć, wiek, czy stan zdrowia.

Równolegle do nabycia i kształtowania wymaganych cech osobowościowych i społecznych konieczne jest nabycie umiejętności praktycznych oraz interdyscyplinarnej wiedzy medycznej w celu sprawowania opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem w każdym wieku w zdrowiu i chorobie.  Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Instytucie Pielęgniarstwa kształci studentów chcących w przyszłości wykonywać zawód praktyczny, samodzielny, coraz bardziej doceniany w Polsce, uznawany także w Europie, a jakość przygotowania pielęgniarek i pielęgniarzy do zawodu jest doceniana na całym świecie.

Studenci przygotowani są do realizacji zadań zawodowych wobec pacjentów na wysokim poziomie, zdobywając wiedzę i umiejętności, korzystając z doświadczenia wybitnych specjalistów różnych działów medycyny, pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych.

Natomiast kształcenie praktyczne prowadzone jest przez doświadczonych praktyków zawodu w kilkunastu placówkach ochrony zdrowia o różnym stopniu referencyjności. Uczelnia proponuje także studentom rozwój naukowy poprzez uczestnictwo w badaniach naukowych w Studenckim Kole Naukowym.

Kierunek Pielęgniarstwo można studiować na studiach pierwszego i drugiego stopnia.  Absolwenci kierunku mają wyjątkową możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uczestnicząc w licznych propozycjach kształcenia podyplomowego, uzyskując dodatkowe, kwalifikacje i osiągając specjalizację w wybranej dziedzinie pielęgniarstwa.  Natomiast absolwenci, którzy zdobyli już doświadczenie zawodowe, a pasjonują się rozwojem pielęgniarstwa, jako nauki oraz chcący w przyszłości rozpocząć działalność dydaktyczną w tej dziedzinie, mogą podjąć studia doktoranckie w uniwersytetach medycznych.

Współpracując w wielu dziedzinach z Małopolską oraz Śląską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych mamy informację, że istnieje szeroka oferta pracy absolwentów kierunku Pielęgniarstwo. Potwierdzeniem tej informacji jest wysoki odsetek pozyskania pracy przez tegorocznych absolwentów. Odbierając dyplomy licencjata pielęgniarstwa, z radością chwalą się o zatrudnieniu, szczególnie w wymarzonych oddziałach specjalistycznych na terenie Małopolski i Śląska, bywa, że i poza granicami kraju.

Jeśli czujesz w sobie potencjał realizowania się w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza podejmij studia na dobrej uczelni, czyli w PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego.

Dziękuję za rozmowę.

P.I.


Chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje i jako absolwent być atrakcyjny na rynku pracy?

Chcesz zostać wszechstronnie wyspecjalizowanym ekspertem?

Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego
w Oświęcimiu ma dla Ciebie ofertę:

dwanaście bezpłatnych kierunków studiów, które poszerzą Twoje kompetencje! 

PODEJMIJ STUDIA NA DRUGIM KIERUNKU:

Studia inżynierskie:

INFORMATYKA                                                    

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Sprawdź szczegóły

 

Studia licencjackie:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ    Nowy kierunek!

PRACA SOCJALNA                                              

PIELĘGNIARSTWO                                             

POLITOLOGIA                                                      

WYCHOWANIE FIZYCZNE                               

ZARZĄDZANIE                                                      

FILOLOGIA ANGIELSKA                                  

FILOLOGIA GERMAŃSKA z j. angielskim

Sprawdź szczegóły      

 

Oferujemy również studia magisterskie:

PIELĘGNIARSTWO                                             

POLITOLOGIA

Sprawdź szczegóły

 

JEŻELI CHCESZ WIĘCEJ, TO JEST OFERTA WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

OFERTA DOTYCZY STUDENTÓW PWSZ OŚWIĘCIM IM. RTM. W. PILECKIEGO ORAZ INNYCH UCZELNI

Student zainteresowany podjęciem studiów na drugim kierunku powinien złożyć  podanie w tej sprawie do JM Rektora PWSZ Oświęcim.

Uczelnia nie rekrutuje na drugi kierunek studiów w systemie elektronicznej rekrutacji.


Trwa rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Rozpoczynamy cykl rozmów ze studentami, którzy decyzję »GDZIE STUDIOWAĆ?« mają już za sobą i chcą podzielić się swoimi opiniami na temat studiów w Naszej Uczelni.

Rozmawiam z Panem Aleksandrem Kubasem Studentem II roku Zarządzania w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Czy warto studiować na Uczelni Zawodowej?

Jak najbardziej. Uczelnie zawodowe przede wszystkim skupiają się na kształceniu przyszłych wykwalifikowanych pracowników w konkretnych dziedzinach, bardzo często wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, głównie lokalnych przedsiębiorców. Nie mniej jednak doświadczenie zdobyte przez cały tok studiów, jak również to nabyte poprzez odbywanie praktyk studenckich, otwiera nam drzwi na niemal każdym rynku pracy.

Dlaczego podjęcie studiów w PWSZ Oświęcim to dobra decyzja?

Przede wszystkim z uwagi na konkretną wiedzę przekazywaną przez wykwalifikowanych pracowników dydaktycznych, wśród których znajdują się wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śląskiego i kilku innych dużych uczelni. Drugą rzeczą, wracając do tematu praktyk, jest możliwość ich realizacji w największych zakładach pracy w regionie, np.  Synthos Dwory 7 sp. z o.o. czy Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG sp. z o.o.. Powiększająca się regionalna strefa ekonomiczna stwarza tutejszym studentom coraz to lepsze możliwości podjęcia pracy zawodowej, nawet jeszcze  w trakcie studiów lub po ich zakończeniu. Znalazłbym jeszcze kilka dobrych powodów, dlaczego warto tu studiować, ale te z pewnością są dla mnie najważniejsze.

Jakie są najważniejsze atuty PWSZ Oświęcim?

PWSZ w Oświęcimiu jest uczelnią, która ciągle się rozwija. Wszystko można załatwić w przyjaznej, spokojnej atmosferze, bez traktowania kogokolwiek z tzw. „góry”. To sprawia bardzo miłe wrażenie i zdecydowanie przemawia za tą uczelnią. Co do innych atutów warto tutaj wymienić także wcześniej wspomnianą lokalizację, możliwość pogodzenia pracy zawodowej i studiów stacjonarnych, jak również poprzez możliwość stworzenia dla siebie Indywidualnego Toku Studiów (ITS). Na naszej uczelni działa również projekt wymian studenckich ERASMUS+ oraz pomoc stypendialna, o którą może starać się każdy student. To będą chyba najistotniejsze cechy tej uczelni.

Czy studiowanie blisko domu to dobry pomysł?

Jasne, że tak. Z każdym wyjazdem na studia, czy to do oddalonego większego miasta, czy na drugi koniec kraju, wiążą się pewne niedogodności. Głównie chodzi tu o „dach nad głową”. Nie zawsze udaje się znaleźć fajne mieszkanie, i oczywiście za rozsądną cenę. Przyjazdy do rodzinnego domu, co tydzień lub dwa, jedynie na weekend, to też niełatwa sprawa. Musimy się często na ten czas rozstać ze swoimi znajomymi, z rodziną albo
z dziewczyną, czy chłopakiem. Studia podjęte blisko domu oszczędzają nam tych zmartwień. Oczywiście można mówić, że przeprowadzka na studia do dużego miasta, to forma usamodzielniania się, lecz w większości przypadków wiąże się to głównie z dużymi kosztami dla naszych rodziców. Mało kto na studiach dziennych
w akademickich metropoliach, w wynajmowanym mieszkaniu będzie miał czas i możliwość samodzielnego utrzymania się z pracy, tzw. wieczorowej. Studiując blisko domu ten problem staje się znacząco mniejszy.

Jakie możliwości dają studia na kierunku Zarządzanie?

Z całą pewnością bardzo szerokie. Istnieje cała gama przedsiębiorstw w różnych branżach, w której absolwent kierunku zarządzania będzie mógł wykazać się zdobytą wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Wszędzie tam, gdzie kształtują się procesy decyzyjne, gdzie trzeba zarządzać, planować i działać, przede wszystkim tam absolwent będzie mógł rozwinąć skrzydła i pokazać co już potrafi.

Co szczególnego jest w ofercie studiów na tym kierunku?

Dla mnie osobiście są to specjalizacje wybierane na II roku. To nadaje całemu studiowaniu sens w mojej opinii. Możliwość zdobycia wiedzy w wybranym przez siebie zakresie, bycie fachowcem w danej dziedzinie i ciągłe poszerzanie swoich horyzontów w tym, co naprawdę nas interesuje. Na moim kierunku to m.in.: zarządzanie finansami, administracją publiczną lub zarządzanie jakością.

Dziękuję za rozmowę.

P.I.


»WSZĘDZIE DOBRZE, ALE W DOMU NAJLEPIEJ«

to nie tylko przysłowie, ale również argument dla osób, które chcą studiować i mieszkać w domu rodzinnym.

Jeżeli chcesz studiować, a równocześnie zaoszczędzić czas i pieniądze na dojazd lub mieszkanie w dużych miastach akademickich – rozpocznij naukę w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu!

 

 • Kraków – około 65 kilometrów od Oświęcimia, samochodem – ok. 1h i 15 minut, innymi środkami transportu – co najmniej godzinę dłużej.
 • Katowice – około 38 kilometrów, samochodem, ok. 40 minut, innymi środkami transportu – sporo ponad godzinę.
 • Oświęcim – maksymalnie 25-30 minut autobusem, o połowę krócej – samochodem.

Jesteś spoza Oświęcimia?

Cztery miasta w pobliżu Oświęcimia i orientacyjny czas dojazdu (wg Google maps)           

Andrychów

Andrychów– Oświęcim, około 30 km, min. 35-40 minut

Andrychów-Katowice, około 67 km, min. 1 h 20 minut

Andrychów-Kraków, około 65 km, min. 1 h 20 minut

Kęty

Kęty– Oświęcim, około 20 km, min. 25 minut

Kęty-Katowice, około 60 km, min. 1 h 10 minut

Kęty-Kraków, około 72 km, min. 1 h 30 minut

Trzebinia

Trzebinia– Oświęcim, około 34 km, min. 40 minut

Trzebinia-Katowice, około 42 km, min. 50 minut

Trzebinia-Kraków, około 45 km, min. 1 h

Chrzanów

Chrzanów– Oświęcim, około 21 km, min. 30 minut

Chrzanów-Katowice, około 38 km, min. 40 minut

Chrzanów-Kraków, około 50 km, min. 1 h

Czechowice Dziedzice

Czechowice Dziedzice– Oświęcim, około 26 km, min. 36 minut

Czechowice Dziedzice-Katowice, około 50 km, min. 40 minut

Czechowice Dziedzice-Kraków, około 100 km, min. 1 h 40 min.

Pszczyna

Pszczyna– Oświęcim, około 25 km, min. 30 minut

Pszczyna-Katowice, około 38 km, min. 30 minut

Pszczyna-Kraków, około 100 km, min. 1 h 40 min.

Tychy

Tychy– Oświęcim, około 21 km, min. 25 minut

Tychy-Katowice, około 20 km, min. 16 minut

Tychy-Kraków, około 97 km, min. 1 h 32 min.

Podsumujmy.

Jeżeli mieszkasz w Oświęcimiu – w przypadku Krakowa, od 2,5 h do ponad 4 godzin codziennie trzeba poświęcić na dojazdy, Katowice – od 1,5 h do 2,5 h – codziennie.

Jeżeli mieszkasz poza Oświęcimiem, to w przypadku czterech wymienionych miast, twój czas dojazdu do Uczelni w Oświęcimiu może być nawet o połowę krótszy, niż w przypadku wybrania innych miast.

Ktoś powie – przecież można wynająć mieszkanie w każdym z tych miast. Można, tyle że to dodatkowe koszty.

MY PROPONUJEMY BEZPŁATNE STUDIA W UCZELNI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. RTM. W. PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU

 

Sprawdź szczegółową ofertę……..

 

Rekrutacja trwa do 17 lipca br.!!!

 

Jeżeli chcesz wybrać – wybierz mądrze – studiuj blisko domu!


Uczelnia PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego powstała w 2005 roku.

Z roku na rok naukę w Naszej Uczelni rozpoczyna coraz więcej studentów. Nasi studenci to najczęściej mieszkańcy Małopolski Zachodniej oraz południowo-wschodniej części Województwa Śląskiego.

Władze Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dbają o każdy szczegół. Warunki lokalowe oraz wykorzystanie różnych form kształcenia  są ciągle  poszerzane.

Aktualnie oferujemy:

 • Aż 12 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich.
 • Profesjonalną kadrę dydaktyczna, w tym naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego i wielu innych.
 • Realizację zajęć w małych grupach.
 • Nowoczesne multimedialne sale dydaktyczne, dostosowane do potrzeb poszczególnych kierunków
 • Możliwość realizacji praktyk zawodowych w wiodących zakładach pracy w regionie, m.in.: GE Power Controls S.A.; Synthos S.A., Omag sp. z o.o.; Kopalnia „Nowe Brzeszcze” Grupa Tauron sp. z o.o.; Maflow i wielu innych,
 • Zagraniczne staże i praktyki zawodowe z 10-miesięcznym stypendium 350 euro/m-c (kierunek PRACA SOCJALNA).
 • Możliwość wyjazdu i studiowania przez jeden semestr na uczelniach zagranicznych Niemczech, Słowacji, Czechach, Hiszpanii, Słowenii lub Turcji w ramach programu ERASMUS +.
 • Bibliotekę uczelnianą, obejmującą 35 000 pozycji bibliotecznych.
 • W Uczelni mieści się również Wypożyczalnia między-biblioteczna, Czytelnia multimedialna i Czytelnia prasy.
 • W Czytelni Biblioteki PWSZ studenci mają do dyspozycji bezpłatny Internet.
 • Uczelnia jest również dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, dysponujemy: miejscami parkingowymi blisko budynków, budynkami w pełni dostosowanymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • W bibliotece dla studentów z dysfunkcją wzroku jest nowoczesny komputer z oprogramowaniem wspomagającym  pisanie – Dolphin Guide (duża czcionka, instrukcje głosowe).
 • W Uczelni funkcjonuje również: bufet studencki i punkt ksero.
 • Na terenie Uczelni są usytuowane wygodne miejsca do odpoczynku między zajęciami oraz liczne ławki na terenach zielonych.
 • Uczelnia dysponuje dużym bezpłatnym parkingiem dostępnym dla studentów.
 • W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

Sprawdź ofertę szczegółową

 CZEKAMY NA CIEBIE – REKRUTACJA TRWA!!!