Poznaj nasze kierunki studiów

Z zaszczytem informujemy, że Nasza Uczelnia otrzymała Certyfikat „Uczelnia Liderów 2016”.

Gala Finałowa VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” odbyła się 5 lipca 2016 r.  w Pałacu Staszica w Warszawie, siedzibie Polskiej Akademii Nauk.

W imieniu naszej Uczelni certyfikat odebrali: JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski i p.o. Kanclerza Uczelni dr n. med. Katarzyna Matusiak.         
 
Misją Programu „Uczelnia Liderów”, jest identyfikacja i promocja najlepszych polskich uczelni, cechujących się otwartością na potrzeby otoczenia zewnętrznego.

W Programie „Uczelnia Liderów” szkoły wyższe klasyfikowane są w 4 kategoriach: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne uczelnie magisterskie oraz niepubliczne uczelnie licencjackie.

Możliwość otrzymania certyfikatu i godła promocyjnego „Uczelnia Liderów” mają szkoły wyższe, które na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość kształcenia, a ponadto: starają się budować własną ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, kształcą u swoich studentów kreatywność, pomysłowość i postawy proinnowacyjne oraz zapewniają praktyczną edukację, opartą na nowoczesnych metodach dydaktycznych.

Certyfikat „Uczelnia Liderów” zdobywają uczelnie nowoczesne, innowacyjne, ukierunkowane na rozwój. Certyfikat to prestiż, promocja, marka solidnej instytucji akademickiej, wiarygodność w oczach studentów, pracowników i partnerów, świadectwo nowoczesności, potencjału, innowacyjności.

Procedura przyznawania certyfikatów w ramach projektu „Uczelnia Liderów” przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie komisja sprawdza przede wszystkim poprawność wypełnienia ankiety oraz aspekty prawne działalności uczelni.

Etapem drugim – znacznie ważniejszym jest ocena merytoryczna. Recenzenci programu – naukowcy z udokumentowanym dorobkiem w dziedzinie edukacji i zarządzania szkolnictwem-analizują i oceniają działania i osiągnięcia uczelni w dziedzinie kształcenia dla rynku pracy.

Warto zauważyć, że – recenzenci oceniający daną uczelnię korzystają z wielu różnych źródeł informacji o ocenianej Uczelni.  Opierają się m.in. na informacjach Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dokumentach i aktach prawa wewnętrznego obowiązujących w uczelni, informacjach z instytucji nadzoru i kontroli, danych statystycznych odnoszących się m.in. do sytuacji demograficznej w otoczeniu lokalno-regionalnym uczelni, informacji pozyskanych od interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych szkoły, informacji z Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, informacji publicznych na temat działań uczelni w obszarze odpowiedzialności społecznej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy danych z systemów informacyjnych, takich jak POL-ON, OPI, wybierzstudia.nauka.gov.pl.

W 2016 r. certyfikat „Uczelnia Liderów” w kategorii Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe otrzymały m.in.:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona  w Legnicy,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, oraz 6 innych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

W pozostałych kategoriach – m.in.:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

Uniwersytet Łódzki,

Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z opisem wniosków z recenzji przygotowanych przez ekspertów – członków Komisji Certyfikacyjnej VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” (2016) dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.