Poznaj nasze kierunki studiów

Inauguracja odbyła się 17 października 2016 r. Poprzedziła ją uroczysta msza św. odprawiona 14 października br. w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
w Oświęcimiu. Uroczystość główną zorganizowano w  Auli im. Kazimierza Piechowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Uczelni, następnie do Auli weszli członkowie Wysokiego Senatu, Dyrektorzy Instytutów, Władze Uczelni – Prorektor ds. Studenckich dr. n. o zdr. Sonia Grychtoł, Prorektor dr n. praw. Maciej Mączyński, Kanclerz Uczelni dr n. med. Katarzyna Matusiak oraz JM Rektor Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego prof. zw. dr hab. Witold Stankowski.

W Inauguracji Roku Akademickiego wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych i miejskich, instytucji kultury, służb mundurowych, Magnificencje Rektorzy szkół wyższych, dziekani i pracownicy naukowo-dydaktyczni reprezentujący polskie uczelnie, także prezesi firm z terenu Śląska i Małopolski.

Gościem honorowym uroczystości był: Patron auli, bohater, więzień obozu KL Auschwitz
i wielki Przyjaciel Uczelni Kazimierz Piechowski wraz z bratankiem Danielem Piechowskim. Władze uczelni uroczyście powitały Pana Kazimierza Piechowskiego.

Wzruszające życzenia przekazała Pani Zofia Pilecka Optułowicz, która nie mogła przybyć na inaugurację. W trakcie wcześniejszej rozmowy z JM Rektorem podziękowała za zaproszenie, zwracając się z prośbą, aby ’’obok życzeń uściskać tę wspaniałą młodzież”.

W uroczystościach Inauguracji udział wzięła delegacja z Niemiec na czele z Panią Sabine Sahling dyrektorem Alice Salomon-Schule Berufsbildenden Schule fuer Gesundheit und Soziales der Region Hannover z mężem dyrektorem Udo Sahling oraz profesorem honorowym dr Matthiasem Gleitze. Współpraca pomiędzy zespołem szkół policealnych oraz naszą uczelnią trwa od lat. Jej wymiernym efektem jest wymiana młodzieży oraz studentów.

Jako pierwszy do zebranych zwrócił się  Prezydent Miasta Oświęcim Pan Janusz Chwierut. Podkreślił, iż Oświęcim to dynamiczne, nowoczesne miasto, które może być dumne z faktu, iż w jego pejzażu od 10 lat funkcjonuje Uczelnia Wyższa. Wyraził nadzieję, że kolejne lata działania Uczelni wzmocnią symbiozę z miastem i jego mieszkańcami. Ważne, podkreślił, by w przestrzeni miasta była aktywna Uczelnia, aktywni studenci. Na koniec złożył JM Rektorowi gratulacje z okazji wyboru na kolejną kadencję, na stanowisku Rektora Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Życzenia z okazji Inauguracji Roku Akademickiego przekazał także Starosta Powiatu Oświęcimskiego Pan Zbigniew Starzec. Wyraził radość z tego, że Uczelnia działa i stale się rozwija. Cieszy się, iż mimo niżu demograficznego, nabór na studia jest na wysokim poziomie. Przypomniał, że od początku istnienia uczelni, żyje jej problemami.

Następnie Pan Piotr Polanek odczytał listy od Pani Beaty Szydło, Prezesa Rady Ministrów i Pana Zbigniewa Biernata – Posła na Sejm RP.

Pani Premier RP Beata Szydło podziękowała za zaproszenie na Inaugurację Roku Akademickiego. Przekazała wyrazy uznania za dotychczasową pracę, podziękowania dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do sukcesu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która na stałe wpisała się w krajobraz Ziemi Oświęcimskiej. Podziękowała za wytrwałość
i pracę dla dobra studentów. Zwracając się do studentów, wyraziła nadzieję, że czas studiów stanie się dla nich czasem wielkich możliwości.

Pan Poseł Zbigniew Biernat w swoim liście złożył na ręce JM Rektora gratulacje z powodu wyboru na kolejną kadencję. Stwierdził też, że Oświęcimska Alma Mater to wyjątkowe miejsce otwierające, przed studentami nowe perspektywy. Życzył też wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim.

List od Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy odczytał Pan Piotr Hertig – Kierownik Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego w Oświęcimiu. Pan Marszałek napisał m.in. „Życzę wszystkim, by nadchodzące miesiące były ważnym czasem
i by dały jak najwięcej satysfakcji z pracy”.  Złożył też życzenia dalszego rozwoju Uczelni
i realizacji kolejnych ważnych planów i projektów.

Pani Kanclerz Uczelni, dr n. med. Katarzyna Matusiak odczytała  listy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Jarosława Gowina – Wicepremiera,  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pan Prezydent m.in.: przekazał  pozdrowienia z okazji Inauguracji Roku Akademickiego. Przypominał o postaci patrona Uczelni, wielkiego bohatera narodowego, Żołnierza Wyklętego. Podkreślił, że szkoły wyższe są wciąż niezbędne jako czynnik formujący młodego człowieka, członka elity intelektualnej, który nie uchyla się od obowiązków, jakie wiążą się z posiadaną wiedzą i wykształceniem. Złożył też Uczelni, jej pracownikom i studentom życzenia wszelkiej pomyślności.

Ważnym punktem uroczystości było przemówienie inauguracyjne JM Rektor, prof. zw. dra hab. Witolda Stankowskiego.

JM Rektor w swoim przemówieniu inauguracyjnym mówił m.in. o planach Uczelni, podsumował minioną kadencję. Zaznaczył, że rozpoczęty rok jest bardzo ważny dla wszystkich uczelni w kraju, ponieważ trwa debata, która ma doprowadzić do powstania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Przypomniał też, że  weszły już w życie nowe przepisy zmieniające dotychczasowe zasady zatrudniania w szkołach wyższych. W odniesieniu do tych spraw JM Rektor uważa, że „przyjęta przez nas w ostatnich czterech latach strategia była jak najbardziej słuszna. Mam satysfakcję, że nie posłuchałem głosów z roku 2012, kiedy rozpoczynałem swoją pierwszą kadencję, że ten czas trzeba przeczekać, nie wychylać się przed szereg. Przyjmując to myślenie, stawiam sobie pytanie, w jakim miejscu bylibyśmy teraz, przy sześciu kierunkach studiów. Proszę sobie samemu odpowiedzieć. A tak, mamy ich w sumie dwanaście. To powód do dumy, ale nie spoczywajmy na laurach”. JM Rektor podkreślił też, że powstało sześć nowych kierunków studiów, na studiach licencjackich, magisterskich i inżynierskich. Dodał, że „minioną kadencję zakończyliśmy najwyższymi zyskami w historii PWSZ. To jest powód do dumy. Dzięki wypracowanym środkom możemy myśleć o remontach i zakupie obiektów po byłej jednostce wojskowej. Pieniądze te są także niezwykle istotne z punktu widzenia starań o granty i projekty naukowe”.

Po przemówieniu inauguracyjnym  JM Rektora głos zabrał Pan Grzegorz Konior – Przewodniczący Konwentu Uczelni, prezes General Electric Power Controls Polska sp. z o.o. w Bielsku-Białej. W swoim wystąpieniu Pan Grzegorz Konior zwrócił uwagę na to, że nowy rok akademicki będzie ważny dla Naszej Uczelni. Rozpoczyna się nowa kadencja Władz Rektorskich, przed Uczelnią, jej pracownikami i studentami wiele wyzwań, może trudności, ale przede wszystkim wiele nowych możliwości na dalszy rozwój. Złożył JM Rektorowi gratulacje z powodu wyboru na kolejną kadencję, a także życzył wielu sukcesów
i powodzenia w realizacji planów.

Ważnym punktem Inauguracji były odznaczenia. Odznaczeniami państwowymi zostali uhonorowani za długoletnią służbę Pani prof. nadzw. dr hab. Urszula Szmatlan-Gabryś i  Pan dr Paweł Ochwat z Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu. Odznaczenia wręczył  Starosta Oświęcimski Pan Zbigniew Starzec.

Podziękowania za wkład w rozwój Uczelni otrzymały:

Pani prof. nadzw. dr hab. Alina Górniok-Naglik – pierwszy wykładowca w historii Uczelni, która uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika nadany Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Pani dr inż. Katarzyna Pantoł – za wielki wkład włożony w tworzenie Instytutu Informatyki i kierunków: Informatyka – studia inżynierskie, Finanse i Rachunkowość – studia licencjackie.
JM Rektor pogratulował pierwszym absolwentkom studiów magisterskich, na kierunku politologia. Pamiątkowe pióra otrzymały:

Pani mgr Barbara Grabowska,

Pani mgr Halina Donocik,

Pani mgr Anżelika Długosz.

Wyróżnienie, w postaci pamiątkowego pióra oraz dyplomu otrzymała także Pani Monika Tobuła, absolwentka studiów I stopnia oraz studentka studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, która zajęła II miejsce w VII Międzyuczelnianej Olimpiadzie Pielęgniarskiej im. dr J. Fetlińskiej w 2016 r.

JM Rektor prof. zw dr hab. Witold Stankowski poinformował, iż wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego studia na kierunku filologia germańska z językiem angielskim w naszej Uczelni podjęło pięciu studentów z partnerskiego Uniwersytetu Muğla w Turcji.  Są to studenci, którzy realizują naukę w ramach programu ERASMUS+.

Akt  immatrykulacji poprowadziła Pani Prorektor ds. studenckich dr n. o zdr. Sonia Grychtoł. W imieniu ponad 500 studentów pierwszego roku ślubowanie złożyli ich przedstawiciele, reprezentujący wszystkie kierunki  studiów funkcjonujące w Naszej Uczelni.

Studenci  ślubowali uroczyście „wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz Uczeni i wszystkich członków jej społeczności, stosować prawa i obyczaje akademickie oraz całym postępowaniem dbać o godność i honor studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu”.

Po ślubowaniu studenci pierwszego roku otrzymali indeksy z rąk Pani Prorektor dr n. o zdr. Soni Grychtoł oraz zostali pasowani na studentów przez JM Rektora prof. zw. dra hab. Witolda Stankowskiego.

Do studentów zwróciła się Pani Prorektor ds. studenckich
dr n. o zdr. Sonia Grychtoł. Podkreśliła, że moment ten jest ważny dla studentów, ale także dla niej, występującej w nowej  roli – Prorektora ds. studenckich. Podziękowała społeczności akademickiej za zaufanie i zapewniła, że dołoży wszelkich starań, by budować dobry wizerunek Uczelni i podejmować działania zmierzające do jej rozwoju.

Wykład inauguracyjny pt. Serce pod szczególną opieką – tajemnice współczesnej kardiochirurgii” wygłosił dr hab. n. med. chirurg, spec. kardiochirurg Mirosław Wilczyński.

Pan dr hab. n.med. M. Wilczyński zwrócił m.in. uwagę na to, że polska kardiochirurgia stoi na najwyższym, światowym poziomie. Przyznał, że to zasługa wielu wspaniałych lekarzy-mistrzów, jak zaznaczył. Szczególnie podkreślił rolę profesora Zbigniewa Religii. Mówił też m.in., że w powszechnej świadomości serce to nie tylko pompa tłocząca życiodajną krew, ale również narząd ściśle związany z duszą człowieka i jego charakterem. Następnie omówił nowe rozwiązania we współczesnej kardiochirurgii. Wskazał na to, że nowoczesne rozwiązania medyczne doskonale funkcjonują w Polsce.

Oprawę muzyczną uroczystości uświetnił Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dyrygentem Michałem Brożkiem.

Władze Uczelni dziękują Cukierni „Kołaczek” za ufundowanie wspaniałego tortu z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017.

Okolicznościowe Adresy do Naszej Uczelni przesłali m.in.:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda,

Prezes Rady Ministrów – Beata Szydło,

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin,

Minister Zdrowia – Konstanty Radziwiłł,

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Aleksander Bobko,

Poseł na Sejm RP – Józef Brynkus,

Poseł na Sejm – Zbigniew Biernat,

Poseł na Sejm RP – Dorota Niedziela,

Poseł na Sejm RP – Marek Sowa,

Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa,

Poseł do Parlamentu Europejskiego – Bogdan Wenta,

Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak,

JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego- prof. dr  hab. med. Wojciech Nowak,

JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – prof. dr hab. Tadeusz Słomka,

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – prof. dr hab. Andrzej Chochół,

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie
– prof. dr hab. Włodzimierz Sady

JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
– prof. dr hab. Jarosław Janicki

JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
– prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak,

JM Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w  Jeleniej Górze
– prof. dr hab. Marian Ursel,

JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
– prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska,

JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu – dr hab. Andrzej Samborski,

JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
– prof. dr hab. Grzegorz Przebinda,

JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
– dr Paweł Trefler,

JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – dr inż. Arkadiusz Tofil,

JM Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
– prof. nadzw. dr hab. Stanisław Gulak,

Uniwersytet Rzeszowski – Prorektor ds. studenckich i Kształcenia,
– prof. UR. dr hab. Wojciech Walat,

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kraków Agencji Mienia Wojskowego – Przemysław Wierzba,

Burmistrz Miasta Bierunia – Krystian Grzesica.